Kompetens- och utbildningsanställning kombinerar arbete och lärande på arbetsplatsen

  • Anställningsform som breddar din rekryteringsbas.
  • Kombinerar arbete och lärande på arbetsplatsen.
  • Målet är en tillsvidareanställning.

Kompetens- och utbildningsanställning bidrar till en mer inkluderande kompetensförsörjning

Syftet med anställningsformen är att du som arbetsgivare ska kunna säkerställa ert kompetensbehov samtidigt som individer får en kvalitetssäkrad väg in på arbetsmarknaden.

Anställningsformen är ett verktyg som hjälper er att bredda rekryteringsbasen för att säkra företagets kompetensförsörjning.

Branschvalidering kan vara ett viktigt stöd i utformning och genomförande av anställningen.

Lyssna gärna på Sobonapodden avsnitt 44: Tips till arbetsgivare: Nytt ÖKA-avtal möjliggör lärande på arbetsplatsen.

Användningsområden
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Vilka vinster finns?
Anpassad anställningsform breddar rekryteringsbasen.

Vilka fördelar finns?
Du kan skräddarsy innehållet i lärandet.

Verktygslåda för arbetsmarknadsavtal

Utvalda case

Gävle Energi

Gävle Energi famlade i mörkret men hittade verktyg som förändrar hur de jobbar med sin kompetensförsörjning.

Energibranschen är mångfasetterad
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom energi

Luleå Energi och Lunet

Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi.

Validering säkrar kompetensförsörjningen
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom energi

Värdet av validering

Validering handlar om att identifiera, synliggöra och ge erkännande för kunnande som en individ har.

Nytta för individ, arbetsgivare och bransch

Vad är branschvalidering?

Sobona, referensföretag, fackförbund, branschorganisationer och myndigheter har gemensamt utvecklat branschvalideringsmodellen, som är ett nytt system för att lösa utmaningar inom kompetensförsörjning.

Mer om arbetsmarknadsavtal

ÖFA

ÖFA är en förkortning för överenskommelse för arbetstagare i anställning med arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är ett avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser.

Att anställa på ÖFA

En anställning på ÖFA syftar till att stärka en arbetstagares möjligheter att få ett reguljärt arbete. Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet samt övrig hanteringsordning som gäller när du som arbetsgivare ska anställa en arbetstagare på avtalet.

Det är arbetstagarens behov som kommer först och därav behöver arbetsgivaren hitta, alternativt konstruera arbetsuppgifter, som matchar dessa behov.

Arbetsuppgifterna kommer därmed i huvudsak att vara tillskapade, det vill säga sådana som inte är av reguljär karaktär och alltså inte en del av ordinarie verksamhet eller inom ordinarie budget.

ÖKA

ÖKA är en förkortning för överenskommelse för arbetstagare i kompetens– och utbildningsanställning. Det är ett avtal för kompetensförsörjning.

Att anställa på ÖKA

Syftet med en anställning enligt detta avtal är att Sobonas medlemsföretag ska kunna ta ett fortsatt samhällsansvar genom att sänka trösklarna in på den reguljära arbetsmarknaden, bidra till ett inkluderande arbetsliv och därmed säkra upp sin kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Avtalet öppnar upp en möjlighet att ta ett eget initiativ till en insats där man som arbetsgivare själv kan erbjuda utbildning under anställningen och rusta individen i fråga för ett målyrke eller yrkesområde hos arbetsgivaren eller inom branschen.

Avtalet ska ses som ett av flera verktyg när arbetsgivaren står inför en situation där man inte kan hitta den kompetens som verksamheten kräver.

Som anställd på ÖKA ges arbetstagaren möjligheten att lära sig ett hos arbetsgivaren angivet målyrke under anställningstiden, som sedan kan leda till en reguljär anställning inom målyrket eller yrkesområdet.

ÖKA och ÖFA kan tillämpas av medlemmar i branscherna:

Dessa branscher omfattas av kollektivavtalen Branschöverelsekommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (BÖK/BB).

Tre arbetsmarknadsavtal

Dessa branscher omfattas av kollektivavtalen Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK/AB):

BAL är arbetsmarknadsavtal för individer som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att kunna komma in på arbetsmarknaden.

BEA är avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser, insatser för individer med funktionshinder och gymnasial lärlingsanställning som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet.

BUI är ett arbetsmarknadsavtal som passar för den som har gått en vård- och omsorgsutbildning men som saknar relevant yrkeserfarenhet.

Studentmedarbetaravtal ska få högskolestudenter närmare arbetsmarknaden och ge medlemsföretagen möjligheter att knyta till sig framtida medarbetare.

Handledning är en viktig del av arbetsmarknadsavtal

Varje individ ska ha en handledare som utses av dig som arbetsgivare. Du och det lokala facket formar tillsammans en utbildningsplan som bygger på den arbetssökandes kompetens och tidigare erfarenheter.

Det är viktigt att handledaren är väl insatt i den anställde personens utbildningsplan och att arbetstid frigörs så handledaren kan utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt.

Sobonas handledarutbildning kan vara ett bra stöd till handledare.

Filmbild

Övik Energi - Yrkesintroduktionsanställning, helt enkelt

Branschen står inför en enorm omställningen genom smarta och självläkande elnät. Detta ställer andra krav på kunnande och då är det viktigt att få in yngre medarbetare.

Filmbild

Breddad rekrytering möter Lunets utmaningar inom kompetensförsörjning

Genom att erbjuda praktik och YA-anställningar fångar och Lunet fler talanger samtidigt som de bidrar till främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet