Personlig assistent

Personlig assistent

Yrkesprofilen personlig assistent kan användas inom Sobonas bransch personlig assistans. Med tanke på att rollen som personlig assistent är komplex och att varje uppdrag är mer eller mindre unikt kan det innebära olika krav på kunnande och förhållningssätt i varje enskilt uppdrag.

Ambitionen har därför varit att beskriva komplexiteten i yrkesrollen och samtidigt göra avgränsningar och fokusera på de kunskaper och färdigheter som utgör en gemensam plattform för yrkesrollen och som kan appliceras till sin helhet eller utifrån valda delar, oavsett uppdragets utformning.

Det innebär också att det är lämnat öppet för lärande kopplat mot varje specifikt uppdrag.

Yrkesprofilen består till sin helhet av åtta sammanhängande moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande sitt innehåll vart fjärde år.

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum och yrkeskunniga inom området.

galve-energi-2

Yrkesprofilen personlig assistent och dess moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan profilen personlig assistent öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Yrkesprofil personlig assistent

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-4. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 4.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2020 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes 2020-12-02.

Nedladdningsbara dokument