Kvalifikationer + validering = effektiv kompetensförsörjning

16 november 2023
Lästid: 4 min

Christer Bergqvist är enhetschef och stf gd och Helén Björnsdotter är utredare på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreläsare
Christer Bergqvist Helén Björnsdotter
Föreläsare
Christer Bergqvist
&
Helén Björnsdotter

En del i Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag är att stödja branscher och främja användning av validering i de utbildningar myndigheten ansvarar för samt följa och stödja utvecklingsarbetet som pågår inom valideringsområdet, nationellt och regionalt.

Christer inleder med att konstatera att EU utlyst maj 2023 till maj 2024 som The European Year of Skills Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Valideringskonferensen är en del av det initiativet.

The European Year of Skills handlar om att lyfta frågor som rör kompetensförsörjning och skapa möjligheter för individer att visa sitt kunnande och vilket värde de har.

– Vi är mitt i en period av snabb omställning med teknisk utveckling, digitalisering, AI och automation, fastslår Christer.

Vad behöver vi göra och vem behöver göra vad?

Individer behöver ta ansvar för sitt eget lärande och sin kompetensutveckling för att vara relevanta på arbetsmarknaden.

Organisationer och föredrag behöver ta ett ännu större ansvar i att formulera vad de behöver, i form av mikromeriter eller kvalifikationer. Stagen måste ta ett fortsatt ansvar.

– Vi måste ta ansvar och samverka, säger Christer.

För individen finns ett omställningsstudiestöd, vilket ekonomiskt bidrar till utbildning i vuxen ålder.

För organisationer och företag finns verktyg som nationella yrkesprofiler och validering.

Vad gör Myndigheten för yrkeshögskolan?

Christer berättar att Myndigheten för yrkeshögskolans har expanderat utbudet med kurser för yrkesverksamma och de kommer sannolikt fortsätta göra det framöver.

– Nu är 100 000 individer inom yrkeshögskolesystemet, berättar Christer.

Christer berättar att MYH har infört YH-flex Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Vad är YH-flex?

YH-flex är snabbspår till en examen för individer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en YH-utbildning.

YH-flex börjar med en valideringsprocess för att göra ett tillgodoräknande och sedan skapas en individuell studieplan.

Omkring 40–45 procent av pengarna sparas vid YH-flex, jämfört med om individen hade utbildats på vanligt vis.

Myndigheten för yrkeshögskolan arbetar för att skapa strukturer nationellt genom SeQF, och koppla samman dessa med EU:s kvalifikationsramverk EQF.

Alla kvalifikationer samlas i en kvalifikationsdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Databasen är sammankopplad med Europass-navet i EU.

Branschvalidering

Christer berättar att Myndigheten för yrkeshögskolan har arbetat med branschvalidering sedan myndigheten bildades 2009.

– Olika aktörer måste samverka. Därför har vi varit drivande i myndighetssamverkan, med exempelvis Tillväxtverket, Skolverket samt Universitets- och högskolerådet för att skapa bättre förutsättningar för livslångt lärande, säger Christer.

Christer berättar att myndigheten årligen har ett stadsbidrag på tio miljoner kronor som de fördelar för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av kvalifikationer och branschvalideringsmodeller.

Myndigheten är också samverkanspartner i pilotprojektet Kompetenspasset Länk till annan webbplats. som ska dokumentera mikromeriter samt göra dem giltiga och ge dem ett formellt erkännande.

Det övergripande målet med Kompetenspasset är att framtidsäkra kompetensförsörjningen och bidra till ökad motivation för livslångt lärande.

Vad är en kvalifikation?

Helén tar över och berättar att myndighetens definition av en kvalifikation är:

Ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter, ansvar och självständighet.

Myndighetens definition av validering är:

En strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande, oberoende av hur det förvärvats.

Helén påminner om myndighetens utökade uppdrag i att stödja och samordna utvecklingen inom all validering som sker i Sverige, både inom utbildning och inom arbetslivet.

Vad är branschvalidering?

 • Det är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi.
 • Det är branschernas krav på yrkeskompetens som är fokus för branschvalidering.
 • Det är branscherna som äger och ansvarar för sina valideringsmodeller.
 • Branschvalideringens legitimitet utgår från det mandat som respektive bransch har från arbetsmarknadens parter.

Myndigheten bedriver utvecklingsarbete inom branschvalidering och Helén återkopplar till stadsbidraget som Christer tidigare nämnde.

– Vi har även haft BOSS-projektet som är ett femårigt ESF-projekt där vi har samlat branscherna för att driva utvecklingen tillsammans, berättar Helén.

Helén säger att de verktyg som myndigheten ansvarar för och arbetar med hjälper dem i kedjan från kompetensbehov till kvalificerad personal.

Dessa verktyg kan identifiera den kompetens som behövs:

 • Kvalifikationer
 • Kompetensstandards
 • Yrkesprofiler

För att se vilken kompetens som finns och vilken kompetens som saknas arbetar finns validering inom utbildning och arbetsliv.

Hur ska man fylla på effektivt?

 1. Lärande på arbetsplatsen
 2. YH-flex
 3. Korta kurser inom yrkeshögskolan.

Myndigheten gör årligen en uppföljning av all validering som sker. Det sker en utveckling och det är positivt att siffrorna ökar vad gäller antalet valideringar.

– Under 2022 fick 6 272 individer sina yrkeskunskaper validerade, berättar Helén.

Modeller, metoder och verktyg – vad är det utan innehåll?

Under våren 2023 gjorde myndigheten en reportageserie med nedslag hos olika företag där individer hade blivit validerade. Här har de samlat reportagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som visar exempel på när validering bidragit till förändring och påverkat människor i arbetslivet.

Moderator Willy Silberstein frågar vad som händer med individer som blir validerade.

– Ja, vad händer när man får något bekräftat? Det ger en boost för självkänslan och det bidrar till yrkesstolthet där individen kan se vägar framåt, förklarar Helén.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

 • Valideringskonferensen 2023 - MYH

Dela sidan