Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning

Genom att gå med i projektet får du insikter och kunskaper för att utveckla hur du arbetar med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen. Inom projektet sker en fortsatt utveckling av vår partsgemensamma branschvalideringsmodell utifrån uttalade behov hos företagen. Utvecklingen i projektet sker tillsammans med Avfall Sverige.

Varför finns projektet?

I projektet utvecklas och kvalitetssäkras nationella yrkesprofiler utifrån branschens definierade behov. Dessutom har arbetsmetoder, arbetsmaterial och strukturer tagits fram för att genomföra validering på arbetsplatsen.

Vad händer i projektet?

I dagsläget har sju nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning utvecklats. Vidare har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats samt stödmaterial för att implementera validering.

Hur funkar det?

Projektet underlättar arbetet med kompetensförsörjning eftersom det utgår från det som ni gör i dag. Vidare skapas möjligheter att använda validering i arbetet med kompetensförsörjning. Tillsammans med andra företag och branschen utvecklas branschvalideringen och lärandet på arbetsplatsen kan kvalitetssäkras.

Vilken nytta skapar projektet?

Det ger verktyg för introduktion av nya medarbetare och utveckling av befintliga medarbetare. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning. Det ger möjlighet att skapa insteg för nyanlända, utrikesfödda och andra som står utanför arbetsmarknaden i dag. Yrkesprofilerna skapar förutsättningar för att kunna utveckla befintliga och nya kurser och utbildningar.

Röster om projektet

 • Jag ser stora vinster med hur ett yrkesbevis eller kompetensbevis kan lyfta individerna så de blir stolta över sina yrkeskunskaper.

  Anna-Karin Falkenström

  enhetschef, återvinningscentraler på NSR

 • Det här är något som vi har saknat under lång tid. Nu kan vi verkligen få till ett bra mottagande av praktikanter och även vidareutveckling av befintlig personal.

  Ida Blomqvist

  renhållningschef på BORAB

 • Vi fick tidigt ta del av goda exempel och märkte att våra branschkollegor tagit stora kliv framåt och arbetat fram bra rutiner för kompetensförsörjning i sina organisationer.

  Ludvig Ericsson

  enhetschef återbruk på VafabMiljö

 • Vamas växer och vi behöver rekrytera fler medarbetare. Då är validering ett bra verktyg.

  Stefan Larsson

  vd på Vamas

 • Äntligen fanns en verktygslåda med en röd tråd från rekrytering, medarbetarsamtal, lönesamtal, individuella utvecklingsplaner där individen får en bekräftelse på att hen kan sitt jobb.

  Sabina Sparr

  gruppchef återvinning på Nodava

Valideringskonferensen 2022

Den 9 november 2022 anordnades Valideringskonferensen för fjärde året i rad. Konferensen vände sig till dig som är intresserad av validering, oavsett om du arbetar inom utbildnings- eller arbetsmarknadsområdet.

Utbildade bedömare är nyckeln

Lär dig hur validering går till. Vidare lär du dig hur du stöttar deltagaren i bevisinsamling, ger uppgifter till handledare/arbetsledare, gör bedömningar och hanterar det digitala verktyget. Utbildningen ges i samarbete med Nordiskt Valideringsforum och den är kostnadsfri för dig som medverkar i projektet. Men antalet platser är begränsat, så anmäl dig i dag!

Ordlista för validering

Det finns många olika begrepp inom validering och det är inte alltid lätt att veta vad de betyder. Den här ordlistan hjälper dig reda ut vad alla begrepp innebär. 

Case

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål.

Insteg genom återbruksguider på NSR

Återbruksguider skapas utifrån att kommunen kontaktade förvaltningar och kommunala bolag då de behövde utveckla insteg.

Mer om projektet

Bakgrund och validering

Återvinning och avfallshantering är ett kommunalt ansvar, som sköts av kommunala företag, förvaltningar och av upphandlade privata entreprenörer.

Bland Sobonas medlemsföretag inom branschen Vatten och Miljö finns olika former av verksamheter till exempel insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och som inte faller under producentansvaret.

Utvecklingsarbetet är sprunget ur Återvinningsuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda och bredare vid kompetensförsörjning. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom avfallshantering och återvinning i hela Sverige.

Avfall Sverige medverkar i drift och förvaltning av den gemensamma branschvalideringsmodellen genom medverkan i styrgrupp, nationellt råd och utvecklingsråd.

Syftet är att möjliggöra strukturerade introduktionsprogram, kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen, stödja upphandling, omställning, skapa underlag till utbildningar samt utveckla befintlig personal.

Från och med 2022 drivs branschvalideringsmodellen i en partsgemensam organisation. Avfallshantering och återvinning har en egen valideringsmodell.

Vidare förvaltar projektet resultat och kunskaper från projektet Till ett arbete via återvinning och drivs tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö.

Med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har fortsatt kvalitetssäkring och utveckling skett under 2021–2022 parallellt med främjandemedel från Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att stödja insteg, handledarskap och språkutvecklande insatser.

Avfall Sverige har publicerat information kring Validerade yrkesroller Länk till annan webbplats., utifrån en matchning av sitt kursinnehåll mot Sobonas kompetensstandard.

Sju nationella yrkesprofiler

En tydlig insikt var att det saknades nationella yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller.

Dessa sju nationella yrkesprofiler finns numera som verktyg i projektet:

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö med delfinansiering av Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Tillväxtverket.

Dessutom har en nationell kvalitetssäkrande panel genomförts. I panelen deltog representanter från:

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., BORAB (Bollnäs Ovanåker Renhållning AB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Gästrike Återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nacka vatten och avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nodra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sysav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Söderhamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sörab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Transportarbetarförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Tyréns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Vakin (Vatten och avfallskompetens i Norr) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under 2020–2022 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats.

Den senaste nationella relevanssäkringen genomfördes 16 juni 2022 med representanter från:

Tolv saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna nationella yrkesprofiler och verktyg inom avfallshantering och återvinning.
 2. rbjuder strukturerade praktikplatser med utgångspunkt i framtagna yrkesprofiler och med valideringsmodell som stöd, till exempel som del av lokala jobbspår.
 3. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med Sobonas branschråd Vatten & Miljö, Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och referensbolag.
 4. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 5. Erbjuder verktyg för kompetensutveckling av befintlig personal.
 6. Insteg och introduktion utifrån definierande kompetensbehov.
 7. Erbjuder strukturerade praktikplatser med validering som stöd. Exempelvis inom ramen för lokala jobbspår.
 8. Startar processer och ger stöd vid utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 9. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen.
 10. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur samarbete, validering och återbruk 2.0 är i fokus på VafabMiljö.
 11. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 12. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 13. Vidareutvecklar branschvalideringsmodellen utifrån Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sobona har deltagit i projektet Branschvalidering - Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finansieras av Europeiska Socialfonden Länk till annan webbplats.. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer.

Sobona har medverkat inom ramen för BOSS-projektet, först som observatör och sedan 2020–2021 som aktiv projektdeltagare. Från och med 2022 drivs projektet vidare som BOSS 3.0 av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Prioriterade aktiviteter för BOSS 3.0 i syfte att förstärka spridning och implementering av projektet:

 • Identifiera och kartlägga samt bjuda in branscher som inte varit med i BOSS.
 • Tematiska konferenser (Nationell hearing för branschvalidering, Nationell hearing för generella kompetenser, Kvalitetskonferens, Tema Norrlandsregionen med flera).
 • Genomföra digitala workshops med grundläggande information för branscher som är intresserade av att ta fram kvalifikationer och valideringsmodeller för branschen.
 • Ta fram samt utveckla befintligt informations-, stöd- och spridningsmaterial.
 • Förstudier inför nya programperioden.

Yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna följa med i utvecklingen mot de behov som finns i samhället. I det här nationella projektet fick Sobona stöd från Tillväxtverket för att utveckla modeller för introduktion, insteg och språkutveckling för nyanlända.

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet i form av arbetsmarknadsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillväxtverket menar att yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre, eftersom både behov och tillgänglig kompetens synliggörs.

Vidare definierar projektet grundläggande kunskapsnivå för olika yrken och fastställer kompetens genom en kvalitetssäkrad process. Detta ger nya möjligheter till att anställa individer med olika bakgrund och visar att branschen tar ett större och aktivt ansvar för sin egen kompetensförsörjning.

Tillväxtverket har tagit fram rapporten Enklare vägar till kompetensförsörjning – strategier för långsiktighet och mångfald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I rapporten lyfts projektet Till ett arbete via återvinning fram, eftersom projektet lyckas med både långsiktighet och skalbarhet.

Dessa framgångsfaktorer lyfts i rapporten:

 • Projektet bedöms kunna bära sig själv finansiellt på lång sikt.
 • Uppskalning kan ske relativt sömlöst genom att fler arbetsgivare på eget initiativ ansluter sig till det nationella systemet.
 • Anpassning har skett till ordinarie strukturer och vi har använt ordinarie arbetsmarknadspolitiska strukturer, i detta fall lokala jobbspår, för att kompetensförsörja avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.
 • Till ett jobb via återvinning lämpar sig väl för nationell drift, eftersom det syftar till att utveckla ett nationellt system för validering som Sobonas medlemmar över hela landet kan ansluta sig till.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma i gång med projektet. Det är enkelt att komma i gång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Yrkesprofileringsprojekt återbruk

Under 2020 genomfördes med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats. ett yrkesprofileringsprojekt för att komplettera befintliga moduler för återvinningsarbetare på ÅVC med moduler för arbete med återbrukshantering.

Yrkesprofilen fokuserar på återanvändning och återbruk, med fokus på insamling, sortering och särskilda rutiner för exempelvis textilier. Både bransch, företag och samhället i stort har mycket att vinna på att förbereda och skapa förutsättningar för återbruk.

Med i utvecklingsprocessen var representanter från Falu Energi & Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Gästrike återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nacka vatten och avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., NSR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nodra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Refo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Stockholm Vatten och Avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sydnärkes kommunalförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sörab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Svenska Transportarbetareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., VafabMiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofilen fokuserar på arbete med återbruk kring insamling, sortering och förberedelse för transport till nästa led i värdekedjan.

Tre identifierade framgångsfaktorer från utvecklingsprojektet:

 • ÅVC-medarbetare förstår behoven i efterföljande återbruksled.
 • ÅVC ställer krav på att det verkligen tas om hand på ett seriöst sätt i hela kedjan.
 • Kommunikationen fungerar mellan ÅVC och närmast efterföljande led, det är ett gemensamt arbete med många vinnare.

Utvecklingen såg avslutningsvis en tydlig koppling till hållbar utveckling cirkulär ekonomi, och inte minst ny lagstiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kom i augusti kring kommunalt ansvar för kring återanvändning.

Läs mer om yrkesprofilen arbete inom återbrukshantering.

Läs gärna mer i Avfall Sverige – Avfall och Miljö nr 3 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bakgrund och validering

Återvinning och avfallshantering är ett kommunalt ansvar, som sköts av kommunala företag, förvaltningar och av upphandlade privata entreprenörer.

Bland Sobonas medlemsföretag inom branschen Vatten och Miljö finns olika former av verksamheter till exempel insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och som inte faller under producentansvaret.

Utvecklingsarbetet är sprunget ur Återvinningsuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda och bredare vid kompetensförsörjning. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom avfallshantering och återvinning i hela Sverige.

Avfall Sverige medverkar i drift och förvaltning av den gemensamma branschvalideringsmodellen genom medverkan i styrgrupp, nationellt råd och utvecklingsråd.

Syftet är att möjliggöra strukturerade introduktionsprogram, kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen, stödja upphandling, omställning, skapa underlag till utbildningar samt utveckla befintlig personal.

Från och med 2022 drivs branschvalideringsmodellen i en partsgemensam organisation. Avfallshantering och återvinning har en egen valideringsmodell.

Vidare förvaltar projektet resultat och kunskaper från projektet Till ett arbete via återvinning och drivs tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö.

Med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har fortsatt kvalitetssäkring och utveckling skett under 2021–2022 parallellt med främjandemedel från Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att stödja insteg, handledarskap och språkutvecklande insatser.

Avfall Sverige har publicerat information kring Validerade yrkesroller Länk till annan webbplats., utifrån en matchning av sitt kursinnehåll mot Sobonas kompetensstandard.

Sju nationella yrkesprofiler

En tydlig insikt var att det saknades nationella yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller.

Dessa sju nationella yrkesprofiler finns numera som verktyg i projektet:

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö med delfinansiering av Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Tillväxtverket.

Dessutom har en nationell kvalitetssäkrande panel genomförts. I panelen deltog representanter från:

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., BORAB (Bollnäs Ovanåker Renhållning AB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Gästrike Återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nacka vatten och avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nodra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sysav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Söderhamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sörab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Transportarbetarförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Tyréns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Vakin (Vatten och avfallskompetens i Norr) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under 2020–2022 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats.

Den senaste nationella relevanssäkringen genomfördes 16 juni 2022 med representanter från:

Tolv saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna nationella yrkesprofiler och verktyg inom avfallshantering och återvinning.
 2. rbjuder strukturerade praktikplatser med utgångspunkt i framtagna yrkesprofiler och med valideringsmodell som stöd, till exempel som del av lokala jobbspår.
 3. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med Sobonas branschråd Vatten & Miljö, Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och referensbolag.
 4. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 5. Erbjuder verktyg för kompetensutveckling av befintlig personal.
 6. Insteg och introduktion utifrån definierande kompetensbehov.
 7. Erbjuder strukturerade praktikplatser med validering som stöd. Exempelvis inom ramen för lokala jobbspår.
 8. Startar processer och ger stöd vid utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 9. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen.
 10. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur samarbete, validering och återbruk 2.0 är i fokus på VafabMiljö.
 11. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 12. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 13. Vidareutvecklar branschvalideringsmodellen utifrån Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sobona har deltagit i projektet Branschvalidering - Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finansieras av Europeiska Socialfonden Länk till annan webbplats.. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer.

Sobona har medverkat inom ramen för BOSS-projektet, först som observatör och sedan 2020–2021 som aktiv projektdeltagare. Från och med 2022 drivs projektet vidare som BOSS 3.0 av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Prioriterade aktiviteter för BOSS 3.0 i syfte att förstärka spridning och implementering av projektet:

 • Identifiera och kartlägga samt bjuda in branscher som inte varit med i BOSS.
 • Tematiska konferenser (Nationell hearing för branschvalidering, Nationell hearing för generella kompetenser, Kvalitetskonferens, Tema Norrlandsregionen med flera).
 • Genomföra digitala workshops med grundläggande information för branscher som är intresserade av att ta fram kvalifikationer och valideringsmodeller för branschen.
 • Ta fram samt utveckla befintligt informations-, stöd- och spridningsmaterial.
 • Förstudier inför nya programperioden.

Yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna följa med i utvecklingen mot de behov som finns i samhället. I det här nationella projektet fick Sobona stöd från Tillväxtverket för att utveckla modeller för introduktion, insteg och språkutveckling för nyanlända.

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet i form av arbetsmarknadsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillväxtverket menar att yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre, eftersom både behov och tillgänglig kompetens synliggörs.

Vidare definierar projektet grundläggande kunskapsnivå för olika yrken och fastställer kompetens genom en kvalitetssäkrad process. Detta ger nya möjligheter till att anställa individer med olika bakgrund och visar att branschen tar ett större och aktivt ansvar för sin egen kompetensförsörjning.

Tillväxtverket har tagit fram rapporten Enklare vägar till kompetensförsörjning – strategier för långsiktighet och mångfald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I rapporten lyfts projektet Till ett arbete via återvinning fram, eftersom projektet lyckas med både långsiktighet och skalbarhet.

Dessa framgångsfaktorer lyfts i rapporten:

 • Projektet bedöms kunna bära sig själv finansiellt på lång sikt.
 • Uppskalning kan ske relativt sömlöst genom att fler arbetsgivare på eget initiativ ansluter sig till det nationella systemet.
 • Anpassning har skett till ordinarie strukturer och vi har använt ordinarie arbetsmarknadspolitiska strukturer, i detta fall lokala jobbspår, för att kompetensförsörja avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.
 • Till ett jobb via återvinning lämpar sig väl för nationell drift, eftersom det syftar till att utveckla ett nationellt system för validering som Sobonas medlemmar över hela landet kan ansluta sig till.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma i gång med projektet. Det är enkelt att komma i gång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Yrkesprofileringsprojekt återbruk

Under 2020 genomfördes med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats. ett yrkesprofileringsprojekt för att komplettera befintliga moduler för återvinningsarbetare på ÅVC med moduler för arbete med återbrukshantering.

Yrkesprofilen fokuserar på återanvändning och återbruk, med fokus på insamling, sortering och särskilda rutiner för exempelvis textilier. Både bransch, företag och samhället i stort har mycket att vinna på att förbereda och skapa förutsättningar för återbruk.

Med i utvecklingsprocessen var representanter från Falu Energi & Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Gästrike återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nacka vatten och avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., NSR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nodra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Refo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Stockholm Vatten och Avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sydnärkes kommunalförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sörab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Svenska Transportarbetareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., VafabMiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofilen fokuserar på arbete med återbruk kring insamling, sortering och förberedelse för transport till nästa led i värdekedjan.

Tre identifierade framgångsfaktorer från utvecklingsprojektet:

 • ÅVC-medarbetare förstår behoven i efterföljande återbruksled.
 • ÅVC ställer krav på att det verkligen tas om hand på ett seriöst sätt i hela kedjan.
 • Kommunikationen fungerar mellan ÅVC och närmast efterföljande led, det är ett gemensamt arbete med många vinnare.

Utvecklingen såg avslutningsvis en tydlig koppling till hållbar utveckling cirkulär ekonomi, och inte minst ny lagstiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kom i augusti kring kommunalt ansvar för kring återanvändning.

Läs mer om yrkesprofilen arbete inom återbrukshantering.

Läs gärna mer i Avfall Sverige – Avfall och Miljö nr 3 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Faktablad deltagare
 • Faktablad företag
 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Sobonas verktygslåda för kompetensförsörjning
 • Återvinning yrkesspecifika moduler
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Språkutveckling på arbetsplatsen - Ett verktyg för inkludering
 • Parlör - Chaufför inom avfall och återvinning
 • Parlör-Återvinningscentral
 • Faktablad Lättläst Svenska

Projektägare

Referensbolag

Partner

Delfinansierande myndigheter

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - SeQF och branschvalidering – effektiva verktyg för kompetensförsörjning

SeQF och branschvalidering skapar förutsättningar för att effektivt identifiera kompetensbehov hos arbetsgivare och individers kompetens.

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Nodava – branschvalidering – en röd tråd genom kompetensförsörjningen

Nodava berättar om hur de använt Sobonas modell för branschvalidering i sitt arbete och hur de ser på fortsatt användning av verktyget i verksamheten.

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen på Vamas

Vamas använder Sobonas nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen. I början upplevde Vamas att valideringen var komplicerad. Men tack vare nya insikter och kunskaper efter en genomförd bedöma...

Yrkesprofiler och validering ger många vinster på Återvinningscentralen Kläpp

Lyssna på hur återvinningscentralen Kläpp arbetar med yrkesprofiler och validering.

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens och kvalitetssäkra lärande

Sobona, Renova, Kommunal, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft.

Återvinningsuppropet och nationella yrkesprofiler bidrar till att tänka kreativt och strategiskt vid kompetensförsörjning

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Yrkesprofilering och validering - Så går en valideringsprocess till

Det börjar med en färdig bedömningsplan utifrån kraven i yrkesprofilen. Denna innehåller frågor, övningar och checklistor som bedömaren och deltagaren arbetar med tillsammans. Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna.

Borab - Utbildade bedömare är nyckeln

Borab har utbildat handledare/bedömare som har arbetsledande roller. Tack vare validering kan de kvalitetssäkra vad medarbetarna faktiskt kan.

Till ett arbete via återvinning - om projektet

Till ett arbete via återvinning är ett projekt med syfte att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete. Det går faktiskt att lösa både kompetensbristen och utanförskapet samtidigt.

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Renovas jobbspår - Strategi, bakgrund och varför

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet är att säkra upp framtidens kompetensbehov och bidra till integration i regionen.

Renovas jobbspår - Samverkan är grundläggande för detta klarar man inte ensam

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet var att säkra upp framtidens kompetensbehov och samtidigt bidra till integration i regionen.

Lokala jobbspår är en viktig del i Renovas arbete med kompetensförsörjning

Renova startade ett tredje lokalt jobbspår 2022. I jobbspåret skräddarsys utbildning, yrkessvenska och praktik med C-körkort med yrkeskompetensbevis för elva deltagare under 42 veckor (40 skolveckor).

Konferens om branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022

Konferensen anordnades den 25 augusti 2022 och den riktade sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Under dagen berättade vi mer om Sobonas partsgemensamma arbete med branschvalidering.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Chef för kompetenskansliet