Arbete inom återbrukshantering

Arbete inom återbrukshantering

Yrkesprofilen fokuserar på återanvändning och återbruk, med fokus på insamling, sortering och särskilda rutiner för exempelvis textilier. Både bransch, företag och samhället i stort har mycket att vinna på att förbereda och skapa förutsättningar för återbruk.

Yrkesprofilen fokuserar på arbete med återbruk kring insamling, sortering och förberedelse för transport till nästa led i värdekedjan.

I rollen ska individen kunna ta emot, gallra, sortera, värdera och förbereda för transport. Vidare behöver individen ha god kommunikationsförmåga för att kommunicera med slutkunder.

Samma kunnande som inom second hand

I praktiken påminner kunnandet som behövs av ÅVC-medarbetaren om samma kunnande som finns i second-hand-verksamheter. De måste kunna samma sak och det är faktiskt behoven i det efterföljande ledet som styr.

För ÅVC-medarbetaren kan praktik inom secondhand-verksamhet vara värdefull för att få förståelse för resonemang kring möjligheter att återbruka och hur gallring sker med hänsyn till det.

galve-energi-2

Yrkesprofil arbete inom återbrukshantering

Arbete inom återbrukshantering ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-3. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2020 och med i processen var representanter från:

Nedladdningsbara dokument