Nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning

Yrkesprofilerna visar på ett överskådligt sätt vad individer behöver kunna för att arbeta inom en rad yrkesroller inom avfallshantering och återvinning. Innehållet i yrkesprofilerna är framtaget, relevanssäkrat och nationellt förankrat med stöd av OCN-metoden.

Vad syftar yrkesprofilerna till?

Yrkesprofilerna och dess moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, framtagandet av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Säkerställa kunnande till rätt nivå vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav.

Vidare kan yrkesprofilerna öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla insteg på arbetsmarknaden och andra vägar för kompetensutveckling.

Arbetet genomfördes av Sobona och Nordiskt Valideringsforum i nära samverkan med:

galve-energi-2

Yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning

Ett nytt ekosystem för kompetens

Yrkesprofilen uttrycker kompetenskrav i form av läranderesultat och bedömningskriterier. Läranderesultaten beskrivs tydligt ämnesvis i moduler och summan av alla moduler bildar en yrkesprofil.

Mer om yrkesprofiler

Exempel på användningsområden:

  • Introduktion
  • Matchning – utvärdering
  • Kompetenskartläggning
  • Kompetensutveckling
  • Omställning
  • Praktik
  • Rekrytering
  • Skapa utbildningar
  • Upphandling
  • Validering.

Bakgrund yrkesprofiler

Bland Sobonas medlemsföretag finns olika former av verksamheter som till exempel insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och som inte faller under producentansvaret.

Under 2019 har deltagande bolag utvecklat yrkesprofiler som numera finns som verktyg i projektet. Utvecklingsarbetet är sprunget ur Återvinningsuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda och bredare vid kompetensförsörjning.

Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom avfallshantering och återvinning i hela Sverige.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dessutom har en nationell kvalitetssäkrande panel genomförts. I panelen deltog representanter från: Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., BORAB (Bollnäs Ovanåker Renhållning AB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Gästrike Återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nacka vatten och avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nodra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona, Sysav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Söderhamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sörab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Transportarbetarförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Tyréns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Vakin (Vatten och avfallskompetens i Norr). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under 2020–2022 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats.

Den senaste nationella relevanssäkringen genomfördes 16 juni 2022 med representanter från:

Yrkesprofiler utifrån strukturen i OCN-metoden

Yrkesprofilerna är framtaga utifrån strukturen i OCN-metoden, med hjälp av yrkeskunniga från såväl små som stora referensföretag runtom i landet.

Yrkesprofilerna är regionalt och nationellt relevanssäkrade och förankrade hos arbetsmarknadens parter via en branschpanel, i syfte att säkerställa innehåll och struktur utifrån olika parters perspektiv, intressen och geografiska skillnader.

Det löpande arbetet sker med stöd av ett oberoende kansli för administration, utbildning och kvalitetssäkring.

Fortsatt utveckling sker i projektet Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning.

Moduler ger skalbarhet

En kompetensstandard utifrån en yrkesprofil innehåller läranderesultat och bedömningskriterier som tydligt beskrivs ämnesvis i moduler. Modulerna tydliggör vad individer behöver veta, förstå och kunna inom ett yrke eller ett yrkesområde.

Då enskilda bolag fungerar olika beroende på storlek, geografi och uppdrag är det viktigt att påpeka är att en yrkesprofil aldrig kan beskriva precis allt som ett enskilt företag kräver/önskar.

Yrkesprofilen kan inte heller beskriva precis allt en enskild individ besitter i form av kunskap och färdighet inom ett yrkesområde. Den ska dock täcka in huvuddelen av det väsentliga.

Kompetensstandard leder till tidsbesparingar

I dag beskrivs de flesta befattningar utifrån arbetsuppgifter, ansvarsområden och personliga egenskaper. Genom att utgå från det medarbetaren faktiskt behöver kunna blir det enklare att beskriva vilka kvalifikationer som behövs.

Genom yrkesprofilering förklaras vad som behövs för att vara anställningsbar och utvecklas inom olika yrkesroller.

Det blir möjligt att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt, vilket underlättar både rekrytering och kompetensutveckling.

Det leder i sin tur till att du som jobbar med HR kan göra stora tidsbesparingar.

Validering utifrån OCN-metoden

Kunnandet inom de olika yrkesprofilerna inom avfallshantering och återvinning kan valideras i en formativ process där insamling av underlag för bedömning kan ske parallellt med lärande i olika former.

Oberoende av valideringsprocess, genomförs bedömning av kunnande av godkända bedömare från branschen och som kvalitetssäkras genom OCN-metoden.

Valideringsprocessen kan även ske summativt. Det innebär att befintliga kunskaper och färdigheter stäms av i form av exempelvis teoretiska kunskapsfrågor och observation av färdigheter.

Validering resulterar i ett kompetensintyg/yrkesbevis för verifierat kunnande.

Läs gärna mer om valideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Valideringskonferensen 6 november 2024

Nu anordnar vi Valideringskonferensen för sjätte året i rad. Den vänder sig till alla som är intresserade av validering. Välkommen!

Utvalda case

Parter

Referensbolag

Nedladdningsbara dokument

Relaterade filmer

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Kompetensförsörjning – en framtidsspaning med Tony Clark, vd Avfall Sverige

Avfall Sverige har en omfattande egen utbildningsverksamhet. De insåg att branschvalidering passar väl in tillsammans med deras utbildningar.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag

Yrkesprofiler är grunden för validering. Validering innebär en bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av en individs kompetenser.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - SeQF och branschvalidering – effektiva verktyg för kompetensförsörjning

SeQF och branschvalidering skapar förutsättningar för att effektivt identifiera kompetensbehov hos arbetsgivare och individers kompetens.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Nodava – branschvalidering – en röd tråd genom kompetensförsörjningen

Nodava berättar om hur de använt Sobonas modell för branschvalidering i sitt arbete och hur de ser på fortsatt användning av verktyget i verksamheten.

Filmbild

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens och kvalitetssäkra lärande

Sobona, Renova, Kommunal, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft.