Valideringskonferensen

Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av validering, oavsett om du arbetar inom utbildning eller arbetsmarknad. I år anordnas konferensen för femte året i rad. Varmt välkommen och ta del av pågående arbete kring validering i Sverige!

8 november 2023 kl. 10.00–15.40 | Digital konferens via Zoom

Arbetsmarknaden förändras snabbt och blir mer rörlig. Vikten av livslångt lärande, kompetensutveckling och validering för en fungerande kompetensförsörjning blir tydlig utifrån:

 • Grön omställning
 • Digitalisering
 • Effekter av covid-19
 • Rådande inflation och lågkonjunktur
 • Nya kollektivavtal för omställningsfonderna
 • Förändringar i arbetsrätt och omställningsstöd.

European Year of Skills

European Year of Skills innebär att länder inom EU ska synliggöra fortbildning, omställning, livslångt lärande – alltså vikten av ”skills” – både för matchning, för individens utveckling och för synliggörande av kvalifikationer.

EU-kommissionen har utropat maj 2023–maj 2024 som European Year of Skills och den här konferensen är en del av det initiativet.

Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Lyssna på 13 föreläsningar
Med insikter, kunskaper och lärdomar om validering.

Få perspektiv på validering
Från medlemsföretag, branscher och myndigheter.

Ta del av material efter konferensen
I form av artiklar, filmer och presentationer.

Nedräkning till konferensen
38dagar8timmar54minuter

Röster från Valideringskonferensen 2022

 • Arbetet med att partsgemensamt utveckla branschvalideringen inom fler branscher är väldigt viktigt.

  Barbro Andersson

  Vice förbundsordförande på Kommunal

 • Vi är väl rustade för att kunna hantera utmaningar inom kompetensförsörjning och för att kunna ta hand om förutsättningar för det livslånga lärandet.

  Christer Bergqvist

  enhetschef och stf gd på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

Praktisk information

Tid och datum
8 november 2023 kl. 10.00–15.40
Plats
Digital konferens via Zoom.
Kostnadsfritt
Konferensen är kostnadsfri.
Frågor eller funderingar?
Frågor eller funderingar?
Conny Larsson
Föreläsarna på konferensen
Anna Karin Jendert
Anna Karin Jendert|vd Nordiskt Valideringsforum
Nordiskt Valideringsforum har varit med som metodleverantör och samarbetspartner sedan Sobonas branschvalideringsarbete påbörjades 2016. I sitt pass ger Anna Karin sin bild på utvecklingen kring livslångt lärande och kompetensförsörjning i det omgivande samhället och perspektiv på samarbetet med Sobona.
Andreas Wallo
Andreas Wallo|biträdande professor Linköpings universitet
Andreas Wallo är biträdande professor vid Linköpings universitet. Han har 20 års erfarenhet av forskning om strategiska och operativa processer inom kompetensförsörjning i arbetslivet, det vill säga hur organisationer säkerställer att de har rätt kompetens vid rätt tidpunkt.
Annika Wallenskog
Annika Wallenskog|chefsekonom SKR
Hög inflation, stigande räntor, personalbrist och krig i Ukraina gör att ekonom ser mycket tuff ut under kommande år. Under föreläsningen kommer Annika berätta mer om att vi har en speciell situation i Sverige nu – vi har inflation och går mot en lågkonjunktur.
Barbro Andersson
Barbro Andersson|vice ordförande Kommunal
Barbro har bland annat ansvar för arbetsmarknadsfrågor, yrkesutveckling och omställning samt internationella frågor på Kommunal. Hon sitter även med som styrgruppsrepresentant i det partsgemensamma Kompetenskansliet som driver och utvecklar branschvalidering i sju branscher.
Cinna Adanko
Cinna Adanko|metodutvecklare och projektledare Valideringsvoucher Validering Väst
Validering Väst är en del av Västra Götalandsregionens strategiska kompetensförsörjningsarbete och driver just nu Pilotprojekt Valideringsvoucher som finansieras av Miljö- och regionutvecklingsnämnden, VGR.
Christer Bergqvist
Christer Bergqvist|enhetschef och stf gd Myndigheten för yrkeshögskolan
Enheten ansvarar för övergripande frågor kring kompetensförsörjning och livslångt lärande, bland annat myndighetens roll som nationell samordningspunkt för EQF, mobilitetsfrågor inom EU och branschvalidering.
Eva Wikström
Eva Wikström|vd Omställningsfonden
Utifrån sin roll på Omställningsfonden ger Eva sitt perspektiv på livslångt lärande och kompetensförsörjning, utifrån fondens omfattande verksamheter i en snabbt föränderlig omvärld.
Hampus Lindqvist
Hampus Lindqvist|projektledare arbetslivsförvaltningen Härnösands kommun
I sitt uppdrag som projektledare på Arbetslivsförvaltningen i Härnösand ingår det att stödja individer i deras valideringsprocess, samordna processen, jobba med kvalitetssäkring utifrån OCH-metoden samt vara ett bollplank för personalen. I sitt pass kommer Hampus beskriva behovet av att tänka annorlunda utifrån sitt perspektiv på det livslånga lärandet.
Helén Björnsdotter
Helén Björnsdotter|utredare Myndigheten för yrkeshögskolan
Helén representerar MYH och deras uppdrag att stödja kring valideringsfrågor. Helén har varit projektledare för BOSS-projektet och kommer dela sina insikter och kunskaper kring livslångt lärande, kompetensförsörjning och validering.
Ingrid Nilsson
Ingrid Nilsson|förvaltningschef arbetslivsförvaltningen Härnösands kommun
Vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Johan Frisö
Johan Frisö|verksamhetsansvarig KFS Trygghetsfond
Johan har mångårig erfarenhet som ledarskapsutvecklare från organisationer som Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Ledarna och i eget företag. Hans ledstjärna är: ”kommunikation och relation är grunden för gott ledarskap”.
Johanni Larjanko
Johanni Larjanko|nationell NVL-koordinator, Nordiskt Nätverk för vuxna i Finland
Johanni är Finlands nationella NVL-koordinator (Nordiskt Nätverk för vuxnas lärande). Han menar att det är i mötet med livslångt lärande i andra länder som det egna landets system, egenheter och styrkor blir mest synligt. Han tycker det är spännande, lärorikt och utmanande att försöka förstå vad som skiljer länderna åt, men också var de är lika.
Kicki Mällbin
Kicki Mällbin|verksamhetsansvarig Validering Väst
Validering Väst är en del av Västra Götalandsregionens strategiska kompetensförsörjningsarbete och driver just nu projekt RUVA (Regional utveckling av validering) som finansieras av Tillväxtverket samt Pilotprojekt Valideringsvoucher som finansieras av Miljö- och regionutvecklingsnämnden, VGR.
Olle Nyman
Olle Nyman|projektledare Rise
Olle arbetar med kompetensförsörjning, digitalisering av individens utbildningsportfölj och nationell digital infrastruktur för lärandefrågor. Inom det livslånga lärandet arbetar han holistiskt, från individperspektivet med det egna ägandet av lärande, till makroperspektivet kring kompetensbehov, och hur digitalisering och samverkan kan vara en bit på vägen med de utmaningar vi står inför i dag.
Palle Lundberg
Palle Lundberg|vd SKR
Kompetensförsörjningen är regionernas och kommunernas största utmaning. I takt med att befolkningen växer och andelen äldre blir allt fler ökar behoven av välfärd. Samtidigt kommer konkurrensen om arbetskraften vara hård de kommande åren. För att möta kompetensutmaningen behöver kommuner och regioner fortsätta fokusera på att aktivt rekrytera och samtidigt arbeta med fler lösningar som att utveckla arbetssätten, ta tillvara kompetens på bästa sätt, söka nya samarbeten och prioritera arbetsmiljöarbetet.
Per Nordenstam
Per Nordenstam|vd Sobona
Sobona har 1 100 medlemsföretag i elva branscher. Ledordet “tillsammans” genomsyrar hela vår verksamhet. Livslångt lärande och kompetensutveckling är inte ett projekt, utan ett långsiktigt arbete som kräver metoder och systematik för att fungera. Tillsammans bygger vi nya system för den strategiska kompetensförsörjningen.
Rebecka Paldanius
Rebecka Paldanius|kompetenskonsult Nordiskt Valideringsforum
Rebecka arbetar som företagscoach för städ- och servicebranschen i projektet Valideringsvoucher. Hon kommer berätta om kopplingen mellan validering och strategisk kompetensförsörjning för städföretag.
Tania Sarmiento
Tania Sarmiento|samordnare livslångt lärande och kompetensförsörjning Arbetsförmedlingen
Tania ger ett perspektiv på kompetensförsörjning, livslångt lärande och mikromeriter, utifrån sin roll på Arbetsförmedlingen och kring myndighetens medverkan i det explorativa projektet Kompetenspasset.
Tommy Olsson
Tommy Olsson|omvärldsanalytiker Myndigheten för yrkeshögskolan
Tommy representerar Myndigheten för yrkeshögskolan i projektet Kompetenspasset som handlar om mikromeriter. Han stöder arbetet med de olika piloterna samt kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan dem.

Programmet för konferensen

Inledning

10.00-10.10 | Inledning

Per Nordenstam, vd Sobona, Anna Karin Jendert, vd Nordiskt Valideringsforum och moderator Willy Silberstein ramar in konferensen, introducerar programmet och hälsar alla välkomna.

Block 1: Samhällsperspektiv

10.10–10.30 | Ekonomiperspektiv i en föränderlig värld
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Hög inflation, stigande räntor, personalbrist och krig i Ukraina gör att eko-nomin ser mycket tuff ut under kommande år. Annika kommer berätta mer om att vi har en speciell situation i Sverige nu – vi har hög inflation och går mot en lågkonjunktur.

10.30–10.50 | Kvalifikationer + validering = effektiv kompetensförsörjning
Christer Bergqvist, enhetschef och stf gd och Helén Björnsdotter, utredare Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

I myndighetens uppdrag ingår bland annat uppgiften om att stödja branscher och främja användning av validering i de utbildningar myndigheten ansvarar för samt att följa och stödja det utvecklingsarbete som pågår inom valideringsområdet nationellt och regionalt.

Ta del av myndighetens arbete och perspektiv kopplat till kompetensförsörjning och branschvalidering.

10.50–11.10 | Branschvalidering, kvalitet och KOSKI - nya vindar i finsk valideringspolitik
Johanni Larjanko, nationell NVL-koordinator, Nordiskt Nätverk för vuxna i Finland

Johanni koordinerar bland annat det nationella valideringsnätverket som arbetar med att förbättra valideringens förutsättningar i Finland. Under den här föreläsningen berättar han om vad som är aktuellt på validerings-fronten i Finland och vilka utmaningar som landet nu står inför.

11.10–11.20 Paus

Block 2: Nya sätt att se på kompetens

11.20–11.40 | Hur ska vi klara kompetensförsörjningsutmaningen på ett hållbart sätt? Om betydelsen av att främja lärande och välbefinnande i det dagliga arbetet.
Andreas Wallo, biträdande professor vid Linköpings universitet

Kompetensförsörjning handlar om att attrahera, rekrytera och introducera medarbetare med rätt kompetens, men också om att få dem att stanna kvar genom att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och lärande.

Att erbjuda hållbara arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. I kompetensförsörjning ingår också att säkerställa att medarbetare som av olika skäl lämnar organisationen får ett bra avslut och att deras kunskaper inte går förlorade.

I denna föreläsning kommer Andreas att presentera ett forskningsperspek-tiv på hur arbetsplatslärande kan främjas och vilket ledarskap som kan bidra till lärande och välbefinnande. Andreas kommer också att peka på ett antal utmaningar för framtiden.

11.40–12.00 | Mikromeriter och projektet Kompetenspasset
Olle Nyman, projektledare Kompetenspasset och teknisk projektledare på RISE, Tommy Olsson, omvärldsanalytiker Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Tania Sarmiento, samordnare kompetensförsörjning och livslångt lärande, verksamhetsområde direkt Arbetsförmedlingen.

Kompetenspasset är sprunget ur regeringens samverkansprogram “Kompetensförsörjning och livslångt lärande Länk till annan webbplats.”. Arbetet startades upp i november 2021 och ska avslutas december 2023, men kommer kanske förlängas i några månader.

Syftet med projektet är att utforska möjliga modeller för en svensk implementering av mikromeriter i enlighet med Europeiska unionens modell för dessa (engelska micro-credentials). Länk till annan webbplats.

Under föreläsningen problematiserar föreläsarna om när, hur och om kan vi använda mikromeriter samt när ger de ett mervärde för individ, arbetsgivare och samhället i stort.

12.00–13.00 Lunchpaus

Block 3: Kompetensutveckling och omställning utifrån nationellt, regionalt och lokalt perspektiv

13.00–13.20 | Förebyggande åtgärder inom omställning skapar nya möjligheter
Eva Wikström, vd Omställningsfonden och Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS Trygghetsfond

Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling. Genom bland annat validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.

13.20–13.40 | Hållbar kompetensförsörjning genom regional samverkan
Cinna Adanko, metodutvecklare, projektledare Valideringsvoucher Validering Väst och Kicki Mällbin, verksamhetschef Validering Väst samt Rebecka Paldanius, projektledare Nordiskt Valideringsforum

Validering Väst är en del av Västra Götalandsregionens strategiska arbete med kompetensförsörjning. De driver just nu projektet RUVA (Regional utveckling av validering) som finansieras av Tillväxtverket samt Pilotprojekt Valideringsvoucher som finansieras av Miljö- och regionutvecklingsnämn-den, VGR.

Under föreläsningen får du veta mer om både Validering Väst arbete i stort och om dessa två projekt.

13.40–14.00 | Ett kommunalt perspektiv på validering
Ingrid Nilsson, förvaltningschef arbetslivsförvaltningen och Hampus Lindqvist, projektledare arbetslivsförvaltningen Härnösands kommun

Som ett led i att arbetat att rusta deltagarna inom kommunens olika arbetsmarknadsarenor arbetar man med validering. Genom valideringen skapas möjlighet att synliggöra deltagarnas färdigheter och kunskaper kopplade till de arbetsuppgifter som utförs på de olika arenorna.

14.00–14.10 paus

Block 4: Individ och arbetsplats

14.10-14.40 | Representanter från politiken
Talare och innehåll presenteras inom kort.

14.40–15.00 | Validering – en del av framtidens återbruk på VafabMiljö
Ludvig Ericsson, verksamhetsutvecklare och Natalie Lindkvist, projektledare VafabMiljö

VafabMiljö planerar att genomföra en validering av samtliga sina medarbetare på Återbruken enligt Sobonas branschvalideringsmodell.

En satsning som ska lyfta fram medarbetarnas kompetens och skapa en bas för vidare kompetensutveckling som stärker både individen och företaget i nuet och för framtiden.

För genomförandet får VafabMiljö ekonomiskt stöd från Omställningsfonderna.

15.00–15.20 | Valideringens betydelse för individen och arbetsplatsen
Barbro Andersson, vice ordförande Kommunal

Barbro ansvarar för frågor som rör arbetsmarknad, omställning samt bransch- och yrkesutvecklingsfrågor. Frågor som rör validering är en viktig del i detta.

Kommunal medverkar aktivt i Sobonas partsgemensamma branschvalidering och även i flera andra branschers valideringsarbete.

15.20–15.40 | Avslutning
Palle Lundberg, vd SKR, Per Nordenstam, vd Sobona och moderator Willy Silberstein rundar av, lyfter insikter och avslutar konferensen.

Medarrangörer

Tillbakablick på tidigare år

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Dela sida