Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg

07 oktober 2023
Lästid: 7 min
Frida Bjerkman från Nacka vatten och avfall och Henrietta Finnborg Bengtson från Nordiskt Valideringsforum står i Sobonas studio och föreläser

Frida Bjerkman är verksamhetsutvecklare kompetensförsörjning på Nacka vatten och avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Henrietta Finnborg Bengtson är utvecklare på Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreläsare
Frida Bjerkman Josefin Lissbol Henrietta Finnborg Bengtson
Föreläsare
Frida Bjerkman
,
Josefin Lissbol
&
Henrietta Finnborg Bengtson

Frida Bjerkman, Josefin Lissbol och Henrietta Finnborg Bengtson berättar om yrkesprofilering, kartläggning och validering som ett praktiskt verktyg för företags strategiska och långsiktiga kompetensförsörjning.

Henrietta inleder med att berätta hur valideringsprocessen ser ut från kompetensbehov till en kvalifikation.

Yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning

Henrietta berättar att dessa yrkesprofiler finns inom avfallshantering och återvinning:

galve-energi-2

– Det som ligger i basen är likadant för alla yrkesroller. Det finns fördelar med överförbara kompetenser som underlättar internrekryteringar men även när nya individer ska anställas, förklarar Henrietta.

Yrkesprofiler för vatten och avlopp

Dessa yrkesprofiler finns inom vatten och avlopp:

galve-energi-2

Vad är en yrkesprofil och hur ska den användas?

En yrkesprofil beskriver det en individ behöver kunna för att utföra en yrkesroll eller en arbetsuppgift. En yrkesprofil är ett gemensamt språk för ett yrke.

Den kan användas av:

  • Branschen
  • Arbetsgivare
  • Arbetstagare
  • Utbildningsanordnare
  • Arbetsmarknadsaktörer

I en valideringsprocess ingår följande delar:

Kartläggning – med självskattningsmaterial som visar vad individen kan.

Lärande – individen lär sig på olika sätt, genom utbildning, på fritiden och på arbetsplatsen. Det är viktigt att synliggöra lärande som sker på arbetsplatsen.

Bedömning – denna sker i en formativ parallell process som säkerställer att individen kan det som hen ska kunna. Bedömningen innehåller färdiga checklistor med frågor som individen svarar på och bedömaren granskar och godkänner. Den kvalitetssäkras internt och externt.

Erkännande – efter bedömningen får individen ett kompetensintyg i form av en delkvalifikation eller mikromerit eller en hel kvalifikation. Allt är sakligt och nivåsatt utifrån SeQF.

Vem bör bli bedömare?

Det kan vara en arbetsledare, handledare, projektledare och/eller någon som arbetar med HR.

– Bedömaren bör ha ett intresse i att utveckla och att stötta medarbetare i deras lärande och ge feedback, menar Henrietta.

Bedömaren bör ha ett intresse i att utveckla och att stötta medarbetare i deras lärande och ge feedback.

Henrietta Finnborg Bengtson

utvecklare på Nordiskt Valideringsfor Länk till annan webbplats.um

Den digitala utbildningen till bedömare går under fyra halvdagar.

Anmäl dig till en av höstens bedömarutbildningar här. Länk till annan webbplats.

Vamas och branschvalidering
Vad är Vamas?

Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) är ett helägt kommunalt bolag i Malung som bildades 2012.

De samlar in hushållsavfall, renar spillvatten och levererar dricksvatten i kommunen.

Vamas har drygt 50 medarbetare och kontor i Malung och på Sälfjället.

Stora vinster med branschvalidering

Josefin berättar att en tidigare vd på Vamas såg stora vinster med att återvinningstjänsterna på Vamas skulle börja arbeta med branschvalidering.

– Jag anmälde mig till bedömarutbildningen och började arbeta med validering 2020, säger Josefin.

Josefin kände att det var enkelt och hon såg tidigt värdet i att arbeta med validering.

Josefin kände att det var enkelt och hon såg tidigt värdet i att arbeta med validering.

Start och omstart med valideringen på Vamas

För att börja arbeta med validering upprättade Vamas rutiner som kommunicerades med medarbetare inom organisationen och även en tidsplan för valideringen. De började validera två medarbetare.

Josefin insåg att fler än bara hon behövde vara bedömare för att lyckas med valideringen så en teamledare för ÅVC och en teamledare för insamling gick bedömarutbildningen.

Återvinningsarbetarna validerades i några moduler. Det gick bra och Josefin var imponerad över att de kunde så mycket.

De två teamledarna gick bedömarutbildningen men de kom aldrig i gång med att börja validera. Det blev en paus i arbetet med validering.

Vamas gjorde en omstart av valideringen 2021 när en transportledare rekryterades som inte hade arbetat med ledarskap tidigare, utan bara som fordonsförare.

Josefin insåg att validering var ett bra verktyg i introduktionen av den nya medarbetaren.

– Skillnaden var att jag avsatte tid för hela året för validering av de olika modulerna, berättar Josefin.

Vidare fick den nyanställda Lise-Lotte tid att arbeta med frågorna i valideringen. Josefin gick igenom allas arbetsbeskrivningar och uppdaterade dem så det var tydligt att validering också ingick i deras arbete.

Vidare har de uppdaterat aktivitetsplaner och satt mål för hur många medarbetare som är rimliga att validera årligen.

Resultat från valideringen

Vamas ser mycket positiva resultat. Medarbetarna avsätter tid för att arbeta med frågorna och Josefin avsätter tid för att gå igenom svaren gemensamt. Diskussionerna kring frågorna är värdefulla.

Medarbetarna upplever att modulerna är bra och de får en ökad förståelse kring vad som förväntas av dem.

– En teamledare och en tillförordnad teamledare har validerats och fått yrkesbevis för yrkesrollerna chaufför inom renhållning och transportledare, berättar Josefin.

Dessutom har en teamledare på Söderhamn nära också validerats och fått yrkesbevis som arbetsledare.

Så här bör Vamas arbeta med validering

Först ska teamledarna valideras så de får en förståelse för verktyget. Sedan ska teamledarna gå bedömarutbildningen.

– Vår tanke är att teamledarna validerar medarbetarna, säger Josefin.

Chefen för återvinningstjänster – alltså Josefin - ska vara en stödfunktion som regelbundet sammankallar gruppen för avstämningar.

Två teamledare genomför just nu validering och de ska vara färdiga sista oktober 2023. Sedan ska två miljöingenjörer valideras inom utvalda moduler, som exempelvis medarbetarskap, samarbete i arbetsgrupp samt ergonomi och friskvård.

Tillförordnad teamledare insamling ska gå bedömarutbildningen under hösten 2023. Ambitionen är att de andra två teamledarna ska gå utbildningen under våren 2024.

Planen är att fastställa en process för att arbeta med validering senast den sista oktober 2023 och presentera den för ledningsgruppen så de kan börja arbeta med validering även för vattentjänster och stödfunktioner.

Josefin kommer uppdatera teamledarnas arbetsbeskrivningar så det framgår att validering är en av deras arbetsuppgifter.

Josefin kommer byta jobb och det kommer tillträda en ny chef för återvinningstjänster under 2023/2024. När den chefen börjar kommer Josefin föreslå att hen bör gå bedömarutbildning och en utbildning för valideringsstöd för att kunna stötta i valideringen.

Josefin berättar att det har varit viktigt att sätta rutiner, tidsplan, mål och fastställa en process för att komma i gång med validering.

– Våga kör på med validering, även om allt inte är helt spikat. Man kan lära sig längs vägen och förbättra processen under tiden, menar Josefin.

Josefin Lissbol på Vamas syns på en datorskärm när hon föreläser om Vamas och hur de har arbetat med yrkesprofiler och validering

Josefin Lissbol är chef för återvinningstjänster på Vamas Länk till annan webbplats.

Våga kör på med validering, även om allt inte är helt spikat. Man kan lära sig längs vägen och förbättra processen under tiden.

Josefin Lissbol

chef för återvinningstjänster på Vamas

Utmaningar för Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall är ett ungt bolag som bildades 2016. I dag är de över 600 medarbetare. Frida berättar att bolag har dessa utmaningar:

Nya kompetenser: digitalisering och automatisering gör det möjligt att arbeta mer effektivt och på nya sätt. Det innebär ett ökat inslag av teknik och att verksamheten behöver nya kompetenser.

Stora rekryteringsbehov: drygt en fjärdedel av alla anställda i kommun- region- och landstingsägda företag samt kommunalförbund är över 55 år. Det innebär att det finns stora pensionsavgångar under de kommande åren.

Brist på arbetskraft: demografiska aspekter påverkar då fler flyttar till urbana regioner och andelen äldre ökar.

Låg/svag attraktionskraft: branschen har svag kompetensförsörjning och låg attraktionskraft sedan en lång tid tillbaka.

Kunskap inom kompetensförsörjning: gällande strategisk kompetensförsörjning och metoder för lärande på arbetsplatsen saknas hos många arbetsgivare och där kommer validering in.

Möjligheter för Nacka vatten och avfall

Bredda rekryteringsbasen: det finns målgrupper som branschen inte når med nuvarande arbetssätt, som exempelvis nyanlända och utrikesfödda samt andra som står långt från arbetsmarknaden. Arbetssätt behöver utvecklas.

Ökad attraktionskraft: branschen har det som morgondagens arbetskraft efterfrågar – samhällsnytta och miljöarbete. Men många känner inte till det. Kommunikationen behöver riktas så kännedomen om branschen ökar.

– Vi behöver och kan skapa fler vägar in i vår bransch och till våra yrken och med validering kan vi skapa insteg och kompetensförflytta medarbetare på ett strukturerat och långsiktigt sätt, säger Frida.

Frida berättar att de har både stöd och engagemang från Mats Rostö, vd på Nacka vatten och avfall men de behöver arbeta med hela organisationen.

Frida Bjerkman från Nacka vatten och avfall står i Sobonas studio och föreläser om Nacka Vatten och avfalls väg mot branschvalidering

Strategi för arbetet med validering – “röd tråd”

– Vi har inte drivit validering som ett projekt; vi är i startgroparna för att arbeta med validering, berättar Frida.

Nacka vatten och avfall har arbetat mycket med kommunikation och utvecklat en karriärsida och arbetat med sociala media för att skapa attraktion för bolaget.

Under ett par år har de tagit in praktikanter via Tekniksprånget och Jobbsprånget. På så vis har de kunnat visa ungdomar tekniska yrken och även få in nyanlända akademiker till företaget.

De har även tagit emot LIA-praktikanter.

Yrkesprofiler och branschvalidering

Nacka vatten och avfall är i startgroparna med validering. De har utbildat tio handledare som gjort ett introduktionsprogram med bland annat två introduktionsdagar.

– Handledarna jobbar med nyanställda och praktikanter och de är ett fint stöd till chefen som fortfarande ansvarar för introduktionen, berättar Frida.

Introduktionen handlar både om de nya arbetsuppgifterna och om att komma in i Nacka vatten och avfalls kultur. Handledarna ingår i ett nätverk där de kan hjälpa varandra.

Nacka vatten och avfall har arbetat med Sobona sedan handledarnätverket 2018.

Under 2022 utbildades tre bedömare och Frida var en av dem.

Moderator Willy Silberstein ber Josefin dela med sig av tre råd till den som ska börja arbeta med validering.

– Det första är att våga börja och var inte rädd för att misslyckas. Ta fram tidsplan och arbeta om den regelbundet samt gå utbildningarna som erbjuds, avslutar Josefin.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan