Drifttekniker - reningsverk VA

Drifttekniker reningsverk VA

Yrkesprofilen drifttekniker - reningsverk VA kan användas inom Sobonas bransch vatten och Miljö. Drifttekniker - reningsverk VA arbetar bland annat med drift, tillsyn, skötsel samt förebyggande och planerat underhåll av maskiner.

Drifttekniker - reningsverk VA ansvarar för daglig drift, skötsel och underhåll av reningsverk inom VA. Det kräver fördjupade kunskaper och färdigheter inom alla de processer som är kopplade till vattenrening.

Rollen kräver en hög grad av säkerhetstänk, självständighet, ansvarstagande, problemlösning, samt förmåga att tolka och analysera såväl muntlig som skriftlig information och instruktion.

På samma sätt ställs höga krav på förmåga att utföra både lagstadgad och arbetsplatsspecifik dokumentation på ett tydligt och korrekt sätt.

Drifttekniker - reningsverk VA består till sin helhet av 11 sammanhängande delkvalifikationer. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Drifttekniker - reningsverk VA och dess moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan drifttekniker reningsverk VA öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum i nära samarbete med Svenskt Vatten och yrkeskunniga inom området.

galve-energi-2

Yrkesprofil drifttekniker - reningsverk VA

Drifttekniker - reningsverk VA ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för vatten och avlopp.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-4. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 4.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2020 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes under hösten 2019.

Relevanssäkringsprocessen under 2023 avslutades med ett samsynsmöte 2023-09-20. I processen har följande organisationer deltagit med representanter: Yrkeshögskolan SKY Länk till annan webbplats., Kalmar vatten AB Länk till annan webbplats., Karlskrona kommun -avd. VA Länk till annan webbplats., Kommunal, Länk till annan webbplats. Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Länk till annan webbplats. Laholmsbuktens VA AB Länk till annan webbplats., LUIMRE - Luleå MiljöResurs AB Länk till annan webbplats., MIVA - Miljö och Vatten i Örnsköldsvik Länk till annan webbplats. , Nacka vatten och avfall AB Länk till annan webbplats., NODAVA - Norra Dalarna vatten och avfall AB, Länk till annan webbplats. Stockholm Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats., Svenskt Vatten AB, Länk till annan webbplats. Uppsala Vatten & Avfall AB Länk till annan webbplats., Österlen VA AB Länk till annan webbplats. samt Sobona AB Länk till annan webbplats..

Nedladdningsbara dokument