Logga

Branschvalidering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen

Vi tar ett stort samhällsansvar och vi vill att den strategiska kompetensförsörjningen ska vara långsiktig. Med validering har vi en möjlighet att synliggöra de kunskaper som vi behöver i branschen på ett systematiskt sätt.

Mats Rostö

VD Nacka vatten och avfall och branschrådsordförande i Sobonas branschråd Vatten och Miljö

Vad är en kompetensstandard?

En kompetensstandard utifrån en yrkesprofil är fastställda krav på kunnande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser inom ett yrke eller yrkesområde. Den beskriver även ansvar och självständighet i utövandet av yrkesrollen.

Vem passar branschvalidering för?

Det hjälper företag att skapa insteg, introduktioner och kompetensförflytta medarbetare på ett enkelt, strukturerat och långsiktigt sätt. Därför är branschvalidering ofta ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis.

Vilka fördelar har branschvalidering?

Det fokuserar på kunnande som efterfrågas av arbetsgivare och som gör individen anställningsbar. Branschvalidering underlättar lärande i arbete, skapar förutsättningar för att utveckla befintliga och nya kurser och utbildningar samt stöd vid upphandling av tjänster och arbetsmarknadsinsatser.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Branschvalidering kan användas för att kvalitetssäkra företagets strategiska kompetensförsörjning och rekrytering, utifrån förutsättningar och behov. Vägar in och vidare inom yrkesområdet tydliggörs både för medarbetare och arbetsgivare.

Användningsområden

Branschvalidering kan användas av arbetsgivarorganisationer, arbetsmarknadsaktörer, arbetstagarorganisationer, branschkonsulter, branschorganisationer, företag, individ, myndigheter, omställningsaktörer och utbildningsanordnare.

galve-energi-2

Våra valideringsmodeller

Implementeringsmodellen

Här kan du läsa mer om branschvalidering kan implementeras i din verksamhet

Fem röster om branschvalidering

 • Validering behöver inte vara svårt när man följer en struktur och en metod. Vi jobbar med OCN-metoden för validering och kvalitetssäkring av kompetenser.

  Anna Karin Jendert

  vd på Nordiskt Valideringsforum

 • Vi är mycket glada att på detta konkreta sätt kunna stötta våra medlemmar i deras arbete med kompetensförsörjning. När medarbetarnas kompetens kan valideras och synliggöras ökar det också attraktiviteten för branschen.

  Per Nordenstam

  vd Sobona

 • VA-branschen står inför den största strukturomvandlingen sedan 50-talet och kompetensbehovet är stort och växer för varje dag. Genom validering skapar vi ytterligare en väg in i vår cirkulära framtidsbransch.

  Pär Dalhielm

  vd Svenskt Vatten

 • Kompetensutveckling är ett av Avfall Sveriges viktigaste uppdrag och vi utbildar drygt 2 000 medlemmar i den kommunala avfallsbranschen varje år. Branschvalideringen stärker vårt uppdrag gentemot medlemmarna och vi ser fram emot att ytterligare höja statusen för dessa samhällskompetenser genom detta valideringsarbete.

  Tony Clark

  vd Avfall Sverige

 • Jag ser ett stort värde i att jobba med validering. Många av de som vi anställer saknar eftergymnasial utbildning. Och validering kan stärka deras självförtroende och självkänsla.

  Walter Jonasson

  underhållschef Vakin

Valideringskonferensen 2022

En föränderlig arbetsmarknad, flera regeringsbeslut, omställningsstöd och påverkan av pandemin pekar på betydelsen av livslångt lärande, reskilling och upskilling och en väl fungerade kompetensförsörjning.

Mer om branschvalidering

Avsiktsförklaring mellan Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige

Sedan 2017 har Sobona, Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bedrivit ett omfattande arbete, i dialog med ett flertal referensbolag och de fackliga organisationerna Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Svenska Transportarbetareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för att utveckla en branschvalideringsmodell för ett antal yrken.

Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige undertecknade en avsiktsförklaring om att ha en branschvalideringsmodell färdig och i drift och förvaltning under 2022.

Arbetsmarknadens parter i form av Sobona, Transport och Kommunal, har nu, tillsammans med branschorganisationerna Svenskt Vatten och Avfall Sverige gemensamt, ställt sig bakom modellen för branschvalidering.

Läs gärna Sobonas pressmeddelande om branschvalidering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En inkluderande arbetsmarknad

Sobonas långsiktiga mål är att bidra till en inkluderande arbetsmarknad och samtidigt tillgodose branschens rekryteringsbehov. Detta skapas genom en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning genom validering på nationell basis.

Sobonas arbete kring att skapa gemensamma valideringsmodeller och strukturerade insteg inom avfallshantering och återvinning, energi samt vatten och avlopp påbörjades under 2017.

Arbetet drivs tillsammans med Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Seko Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats. och Svenska Transportarbetareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., referensbolag och branschorganisationerna Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sobonas branschråd.

Inom dessa branscher finns det uttalade behov av att säkerställa kompetensförsörjning och skapa ett relevant underlag för en branschstandard.

Arbetet är en del av Sobonas medlemserbjudande till företagen för att bland annat stödja strukturerad introduktion, kvalitetssäkrat lärande, omställning, upphandling, koppling till utbildningar samt utveckling av befintliga medarbetare.

Bedömare branschvalidering

Sobona har tillsammans med referensföretag utvecklat en branschvalideringsmodell med möjligheter till lärande och validering inom ett antal olika yrkesområden.

Genom att få personlig behörighet att arbeta med branschvalidering får du tillgång till metoder och arbetsmodell, vilket också innebär också ett professionellt och etiskt bemötande.

Aktuella villkor för att arbeta med branschvalidering är:

 • Villkor för bedömare
 • Policy för jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet
 • Grundläggande värderingar

En utbildad OCN-bedömare som vill arbeta som bedömare behöver godkänna villkor och policy samt förmedla uppdaterade kontaktuppgifter.

Ta kontakt med kansliansvarig Conny Larsson på Sobona på conny.larsson@sobona.se för mer information.

Systematiskt kvalitetssäkringsarbete

OCN-metoden har valts för det systematiska kvalitetsarbetet. Vart fjärde år ska respektive kompetensstandard med dess moduler som ingår i branschmodellen genomgå en ny relevanssäkringsprocess för att säkerställa innehåll och nivå.

Processen baseras på de rapporter och utvärderingar som årligen görs kopplat till användandet av branschmodellen i lärande- och/eller valideringssyfte, samt förändringar i lagkrav och andra relevanta förändringar i omvärlden.

När en kompetensstandard i branschmodellen ska användas i form av lärande och/eller validering säkerställs att utbildade bedömare, intern och extern kvalitetssäkrare samt uppföljnings- och kontrollpunkter finns på plats.

Översyn

Branschen och den förvaltande organisationen genomför en årligen översyn av branschvalideringsmodellernas kompetensstandarder utifrån de protokoll som finns från samsynsmöten, standardiseringsmöten, rapporter från intern och extern kvalitetssäkrare samt förändringar i omvärlden.

Vid behov konsulteras relevant kompetens från de kvalitetssäkrande panelerna eller andra intressenter med kontinuerlig omvärldsbevakning. Syftet är att hålla branschvalideringsmodellerna relevant och aktuell samt identifiera systematiska styrkor och svagheter.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Valideringsdelegationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fastställer i sin slutrapport bland annat att arbetslivets kvalifikationer är ett prioriterat utvecklingsområde. Under 2020 fick Myndigheten för Yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MYH) ett regeringsuppdrag som gick ut på att de ska ansvara för utveckling av en modell för branschvalidering.

Sobonas branschvalidering vilar på den kvalitetssäkringsmetoden OCN-metoden som är erkänd och beprövad i Sverige och internationellt.

Sobona är med i projektet BOSS

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) Länk till annan webbplats. som finansieras av Europeiska Socialfonden Länk till annan webbplats.. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer.

Sobona har tidigare deltagit som observatör och är sedan juni 2020 är vi aktiv projektdeltagare för ett ökat kunskapsutbyte mellan olika branscher.

Exempel på övergripande mål för branschvalidering:

 • Höja värdet av det arbetsplatsförlagda lärandet.
 • Höjd yrkesattraktivitet.
 • Individer, företag och branschen som helhet ska ha det kunnande som behövs, på både kort och lång sikt.
 • Mer inkluderande kompetensförsörjning, även kopplat till sociala hållbarhetsmål i Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Generella utmaningar inom många branscher

Utmaningar inom kompetensförsörjning

 • Det är ett glapp mellan arbetssökande, utbildningar och arbetsgivares behov.
 • Låg kännedom om yrket och dess innehåll.
 • Yrket upplevs inte vara attraktivt.
 • Stora pensionsavgångar väntar.
 • Verktyg för lärande på arbetsplatsen saknas.
 • Kunskap avseende strategisk kompetensförsörjning och metoder för lärande på arbetsplatsen saknas hos många arbetsgivare.

Hjulet uppfinns på nytt

 • Synen på introduktion och utveckling inom yrkesområdet skiljer sig åt mellan företag i samma bransch.
 • Insatser inom social hållbarhet är fragmenterade.
 • Det är svårt att sätta upp och följa kvalitetskrav i upphandlingar.

Rättssäkerhet

Kvalitetskedjan i OCN-metoden säkerställer modellens drift och förvaltning med kontinuerlig kvalitetssäkring, uppföljning och revidering av branschens program, samt väl definierade roller, ansvarsområden och behörigheter.

För att stärka individens rättssäkerhet finns dessutom policys och riktlinjer framtagna för bland annat jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

Deltagaren och yrkesbedömaren samlar underlag för bedömning i ett IT-stöd som säkerställer bland annat versionshantering och spårbarhet av material.

Rättssäkerheten för individen i lär- och bedömningssituationer tar sin utgångspunkt i principerna för "the learner centered approach", bedömningens nyckelbegrepp och kvalitetskrav, samt intern och extern kvalitetssäkring.

Principerna ska säkerställa och påvisa att varje individ getts förutsättningar att utifrån bästa förmåga tillgodogöra sig lärande, samt uppvisa uppnått kunnande.

De ska också säkerställa via standardiserings- och samsynsprocesser att enskilda bedömningar är likvärdiga ligger inom ramen för de krav som ställs gällande nivå och dokumentation.

I och med uppbyggnaden av hela kvalitetssäkringskedjan, dess transparens och stöd- och kontrollfunktioner, så minimeras riskerna för jäv och osaklighet i bedömningar.

Förutom den trygghet det innebär för den enskilda individen som deltar i en lär- och/eller bedömningsprocess, så skapar det en trygghet även för bedömare, interna och externa kvalitetssäkrare.

Det "team-work" som kvalitetssäkringskedjan innebär minimerar också risker för olika typer av eventuella påtryckningar kopplat mot bedömningsprocessen och inblandade individer.

Branschvalidering skapar ett system för att:

Ansvara för en samlad syn över yrkesområdets utveckling, vad gäller det kunnande som behövs och hur olika intressenter kan säkerställa att detta kunnande finns hos individer, i enskilda företag och i branschen som helhet.

Synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig, i skolan, genom lärande på arbetsplatsen eller på fritiden.

Stärka kopplingen mellan branschens företag och den "formella världen", via SeQF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., upphandlingar, formella utbildningar och exempelvis olika arbetsmarknadsinsatser.

Underlätta för intressenter inom yrkesområdet genom att erbjuda verktyg som kan användas i hållbarhets-, integrations- och CSR-frågor.

Marknadsföra parternas egna erbjudanden, som en extra kanal vs de egna medlemmarna och andra intressenter.

Fyra grundläggande kvalitetsprinciper

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer ska en branschvalideringsmodell ha förankring, legitimitet, relevans och aktualitet i det den beskriver.

Det förutsätter ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta uppnås genom samverkan mellan bransch, referensföretag, ämnesexperter och arbetsmarknadens parter.

Villkor för valideringsleverantör

Sobona har tillsammans med referensföretag utvecklat en branschvalideringsmodell med möjligheter till lärande och validering inom ett antal olika yrkesområden.

En organisation som vill stödja och delta i valideringsarbetet inom branschen kallas för ”valideringsleverantör”. Det kan vara som utförare, beställare, entreprenör, konsult, utbildningsanordnare, arbetsmarknadsaktör eller omställningsaktör.

Digital bedömarutbildning

En valideringsleverantör har en eller flera godkända bedömare så deltagit i den digitala bedömarutbildningen Länk till annan webbplats. som kan stödja lärande och genomföra valideringsprocesser i Sobonas valideringsmodell.

Aktuella villkor för att arbeta som valideringsleverantör är:

 • Villkor för bedömare
 • Policy för jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet
 • Grundläggande värderingar

Genom att få personlig behörighet att arbeta med branschvalidering får du tillgång till metoder och arbetsmodell, vilket också innebär också ett professionellt och etiskt bemötande.

För att organisationen ska kunna vara verksam med bedömare och deltagare behöver förutsättningar enligt villkor och policys erbjudas och mötas upp.

Det ger behörigheter till att arbeta i OCN-databasen med tillgång till metoder och branschmodell med ansvar för lärande och valideringsprocess som genomförs.

Ta kontakt med kansliansvarig Conny Larsson på Sobona på conny.larsson@sobona.se för mer information.

Avsiktsförklaring mellan Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige

Sedan 2017 har Sobona, Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bedrivit ett omfattande arbete, i dialog med ett flertal referensbolag och de fackliga organisationerna Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Svenska Transportarbetareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för att utveckla en branschvalideringsmodell för ett antal yrken.

Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige undertecknade en avsiktsförklaring om att ha en branschvalideringsmodell färdig och i drift och förvaltning under 2022.

Arbetsmarknadens parter i form av Sobona, Transport och Kommunal, har nu, tillsammans med branschorganisationerna Svenskt Vatten och Avfall Sverige gemensamt, ställt sig bakom modellen för branschvalidering.

Läs gärna Sobonas pressmeddelande om branschvalidering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En inkluderande arbetsmarknad

Sobonas långsiktiga mål är att bidra till en inkluderande arbetsmarknad och samtidigt tillgodose branschens rekryteringsbehov. Detta skapas genom en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning genom validering på nationell basis.

Sobonas arbete kring att skapa gemensamma valideringsmodeller och strukturerade insteg inom avfallshantering och återvinning, energi samt vatten och avlopp påbörjades under 2017.

Arbetet drivs tillsammans med Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Seko Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats. och Svenska Transportarbetareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., referensbolag och branschorganisationerna Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sobonas branschråd.

Inom dessa branscher finns det uttalade behov av att säkerställa kompetensförsörjning och skapa ett relevant underlag för en branschstandard.

Arbetet är en del av Sobonas medlemserbjudande till företagen för att bland annat stödja strukturerad introduktion, kvalitetssäkrat lärande, omställning, upphandling, koppling till utbildningar samt utveckling av befintliga medarbetare.

Bedömare branschvalidering

Sobona har tillsammans med referensföretag utvecklat en branschvalideringsmodell med möjligheter till lärande och validering inom ett antal olika yrkesområden.

Genom att få personlig behörighet att arbeta med branschvalidering får du tillgång till metoder och arbetsmodell, vilket också innebär också ett professionellt och etiskt bemötande.

Aktuella villkor för att arbeta med branschvalidering är:

 • Villkor för bedömare
 • Policy för jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet
 • Grundläggande värderingar

En utbildad OCN-bedömare som vill arbeta som bedömare behöver godkänna villkor och policy samt förmedla uppdaterade kontaktuppgifter.

Ta kontakt med kansliansvarig Conny Larsson på Sobona på conny.larsson@sobona.se för mer information.

Systematiskt kvalitetssäkringsarbete

OCN-metoden har valts för det systematiska kvalitetsarbetet. Vart fjärde år ska respektive kompetensstandard med dess moduler som ingår i branschmodellen genomgå en ny relevanssäkringsprocess för att säkerställa innehåll och nivå.

Processen baseras på de rapporter och utvärderingar som årligen görs kopplat till användandet av branschmodellen i lärande- och/eller valideringssyfte, samt förändringar i lagkrav och andra relevanta förändringar i omvärlden.

När en kompetensstandard i branschmodellen ska användas i form av lärande och/eller validering säkerställs att utbildade bedömare, intern och extern kvalitetssäkrare samt uppföljnings- och kontrollpunkter finns på plats.

Översyn

Branschen och den förvaltande organisationen genomför en årligen översyn av branschvalideringsmodellernas kompetensstandarder utifrån de protokoll som finns från samsynsmöten, standardiseringsmöten, rapporter från intern och extern kvalitetssäkrare samt förändringar i omvärlden.

Vid behov konsulteras relevant kompetens från de kvalitetssäkrande panelerna eller andra intressenter med kontinuerlig omvärldsbevakning. Syftet är att hålla branschvalideringsmodellerna relevant och aktuell samt identifiera systematiska styrkor och svagheter.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Valideringsdelegationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fastställer i sin slutrapport bland annat att arbetslivets kvalifikationer är ett prioriterat utvecklingsområde. Under 2020 fick Myndigheten för Yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MYH) ett regeringsuppdrag som gick ut på att de ska ansvara för utveckling av en modell för branschvalidering.

Sobonas branschvalidering vilar på den kvalitetssäkringsmetoden OCN-metoden som är erkänd och beprövad i Sverige och internationellt.

Sobona är med i projektet BOSS

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) Länk till annan webbplats. som finansieras av Europeiska Socialfonden Länk till annan webbplats.. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer.

Sobona har tidigare deltagit som observatör och är sedan juni 2020 är vi aktiv projektdeltagare för ett ökat kunskapsutbyte mellan olika branscher.

Exempel på övergripande mål för branschvalidering:

 • Höja värdet av det arbetsplatsförlagda lärandet.
 • Höjd yrkesattraktivitet.
 • Individer, företag och branschen som helhet ska ha det kunnande som behövs, på både kort och lång sikt.
 • Mer inkluderande kompetensförsörjning, även kopplat till sociala hållbarhetsmål i Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Generella utmaningar inom många branscher

Utmaningar inom kompetensförsörjning

 • Det är ett glapp mellan arbetssökande, utbildningar och arbetsgivares behov.
 • Låg kännedom om yrket och dess innehåll.
 • Yrket upplevs inte vara attraktivt.
 • Stora pensionsavgångar väntar.
 • Verktyg för lärande på arbetsplatsen saknas.
 • Kunskap avseende strategisk kompetensförsörjning och metoder för lärande på arbetsplatsen saknas hos många arbetsgivare.

Hjulet uppfinns på nytt

 • Synen på introduktion och utveckling inom yrkesområdet skiljer sig åt mellan företag i samma bransch.
 • Insatser inom social hållbarhet är fragmenterade.
 • Det är svårt att sätta upp och följa kvalitetskrav i upphandlingar.

Rättssäkerhet

Kvalitetskedjan i OCN-metoden säkerställer modellens drift och förvaltning med kontinuerlig kvalitetssäkring, uppföljning och revidering av branschens program, samt väl definierade roller, ansvarsområden och behörigheter.

För att stärka individens rättssäkerhet finns dessutom policys och riktlinjer framtagna för bland annat jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

Deltagaren och yrkesbedömaren samlar underlag för bedömning i ett IT-stöd som säkerställer bland annat versionshantering och spårbarhet av material.

Rättssäkerheten för individen i lär- och bedömningssituationer tar sin utgångspunkt i principerna för "the learner centered approach", bedömningens nyckelbegrepp och kvalitetskrav, samt intern och extern kvalitetssäkring.

Principerna ska säkerställa och påvisa att varje individ getts förutsättningar att utifrån bästa förmåga tillgodogöra sig lärande, samt uppvisa uppnått kunnande.

De ska också säkerställa via standardiserings- och samsynsprocesser att enskilda bedömningar är likvärdiga ligger inom ramen för de krav som ställs gällande nivå och dokumentation.

I och med uppbyggnaden av hela kvalitetssäkringskedjan, dess transparens och stöd- och kontrollfunktioner, så minimeras riskerna för jäv och osaklighet i bedömningar.

Förutom den trygghet det innebär för den enskilda individen som deltar i en lär- och/eller bedömningsprocess, så skapar det en trygghet även för bedömare, interna och externa kvalitetssäkrare.

Det "team-work" som kvalitetssäkringskedjan innebär minimerar också risker för olika typer av eventuella påtryckningar kopplat mot bedömningsprocessen och inblandade individer.

Branschvalidering skapar ett system för att:

Ansvara för en samlad syn över yrkesområdets utveckling, vad gäller det kunnande som behövs och hur olika intressenter kan säkerställa att detta kunnande finns hos individer, i enskilda företag och i branschen som helhet.

Synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig, i skolan, genom lärande på arbetsplatsen eller på fritiden.

Stärka kopplingen mellan branschens företag och den "formella världen", via SeQF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., upphandlingar, formella utbildningar och exempelvis olika arbetsmarknadsinsatser.

Underlätta för intressenter inom yrkesområdet genom att erbjuda verktyg som kan användas i hållbarhets-, integrations- och CSR-frågor.

Marknadsföra parternas egna erbjudanden, som en extra kanal vs de egna medlemmarna och andra intressenter.

Fyra grundläggande kvalitetsprinciper

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer ska en branschvalideringsmodell ha förankring, legitimitet, relevans och aktualitet i det den beskriver.

Det förutsätter ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta uppnås genom samverkan mellan bransch, referensföretag, ämnesexperter och arbetsmarknadens parter.

Villkor för valideringsleverantör

Sobona har tillsammans med referensföretag utvecklat en branschvalideringsmodell med möjligheter till lärande och validering inom ett antal olika yrkesområden.

En organisation som vill stödja och delta i valideringsarbetet inom branschen kallas för ”valideringsleverantör”. Det kan vara som utförare, beställare, entreprenör, konsult, utbildningsanordnare, arbetsmarknadsaktör eller omställningsaktör.

Digital bedömarutbildning

En valideringsleverantör har en eller flera godkända bedömare så deltagit i den digitala bedömarutbildningen Länk till annan webbplats. som kan stödja lärande och genomföra valideringsprocesser i Sobonas valideringsmodell.

Aktuella villkor för att arbeta som valideringsleverantör är:

 • Villkor för bedömare
 • Policy för jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet
 • Grundläggande värderingar

Genom att få personlig behörighet att arbeta med branschvalidering får du tillgång till metoder och arbetsmodell, vilket också innebär också ett professionellt och etiskt bemötande.

För att organisationen ska kunna vara verksam med bedömare och deltagare behöver förutsättningar enligt villkor och policys erbjudas och mötas upp.

Det ger behörigheter till att arbeta i OCN-databasen med tillgång till metoder och branschmodell med ansvar för lärande och valideringsprocess som genomförs.

Ta kontakt med kansliansvarig Conny Larsson på Sobona på conny.larsson@sobona.se för mer information.

Parter

Delfinansierade myndigheter

Arbetsförmedlingen - Validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ESF-projektet BOSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ESF-projektet Valideringslyft - Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EQF: European Qualifications Framework Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MYH: Om validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Servicebranschens utbildningsnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SeQF – Sveriges referensram för kvalifikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket – validering av kunskap och kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR: Vägen till jobben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverket: Validering av kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TCYK: Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UHR: Validering få papper på kompetensen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Validering i väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valideringsdelegationen 2015–2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valideringskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård och omsorgscolleges riktlinjer för validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!