En framtidsspaning med Mats Rostö, vd Nacka vatten och avfall

Utmaningar inom kompetensförsörjning är inte en ny utmaning för VA-branschen. Nu väntar stora utmaningar och branschen måste börja arbeta annorlunda.

Mats Rostö är vd på Nacka vatten och avfall Länk till annan webbplats. och branschrådsordförande för branschråd Vatten och Miljö. Mats börjar med att backa tillbaka lite i tiden.

1990–2000 fanns det få nyutbildade civilingenjörer. Men utmaningarna var inte stora eftersom företagen ”köpte kompetens av varandra”.

Runt 2010 utkristalliserade sig en tydlig kommande generationsväxling med utmaningar. Många engagerade sig.

– YH-utbildningar började, branschupprop initierades, Co-op-utbildningar, Tekniksprånget och Jobbsprånget startade, berättar Mats.

2015 lyftes frågan ännu mer tack vare att Sobona fastslog att frågorna kring kompetensförsörjning inte var ett projekt. Dessutom lyftes insteg och validering in som verktyg.

– 2021 kom branschorganisationerna Svenskt Vatten och Avfall Sverige överens om samverkan för kompetensförsörjning, säger Mats.

2021 kom branschorganisationerna Svenskt Vatten och Avfall Sverige överens om samverkan för kompetensförsörjning.

I dag lyfts kompetensförsörjning som ett strategiskt viktigt område inom alla forum.

Utmaningar för branschen nationellt

Mats lyfter dessa utmaningar för VA-branschen:

  • Behov av nya kompetenser

Tack vare digitalisering och automatisering går det att arbeta mer effektivt och på nya sätt. Detta innebär ett ökat inslag av teknik och att verksamheten behöver nya kompetenser.

Tack vare digitalisering och automatisering går det att arbeta mer effektivt och på nya sätt.

  • Stora rekryteringsbehov

Drygt 25 procent av alla anställda inom kommun-, region- och landstingsägda företag samt kommunalförbund är över 55 år. Under tio år framåt kommer ersättningsrekryteringar vara viktiga.

  • Brist på arbetskraft

Demografiska aspekter påverkar, andelen äldre invånare ökar och befolkningen koncentreras till urbana regioner.

  • Låg/svag attraktion för branschen

Branschen lider av svag kompetensförsörjning och låg attraktionskraft sedan 1990-talet.

Branschen lider av svag kompetensförsörjning och låg attraktionskraft.

Vilka möjligheter finns?

Bredda rekryteringsbasen

Det finns målgrupper som branschen inte når med nuvarande arbetssätt, som exempelvis nyanlända och individer som står långt från arbetsmarknaden. Nya arbetssätt behöver utvecklas.

Ökad attraktionskraft

VA-branschen har samhällsnytta och hållbarhet som naturliga delar i sitt uppdrag, något som morgondagens arbetskraft efterfrågar. Kännedomen om branschen och yrkesrollerna behöver öka.

Tänk strategiskt och kör i gång!

Branschen behöver utveckla befintlig kompetens genom branschvalidering Länk till annan webbplats.. Använd Sobonas verktyg, skapa handledarnätverk och sök medel från Omställningsfonderna. Ta rygg på företag som redan har startat och kommit en bit på väg.

Branschen behöver utveckla befintlig kompetens genom branschvalidering.

– Det är inte en fråga om att sätta i gång. Det handlar om att sätta i gång och det här gäller alla företag inom branschen, säger Mats.

Mats betonar att en tydlig inriktning inom företagen är viktigt. Ledningsgrupper ska vilja formulera detta och Mats visar Nacka vatten och avfalls hållbarhetspolicy från 17 maj 2022:

” Vår strävan för att klara dagens och framtida behov är att vara en attraktiv arbetsgivare och bredda rekryteringsbasen. Vi ska möjliggöra fler vägar in i branschen, öka mångfalden och ge våra medarbetare möjlighet att växa i sitt arbete. Därför erbjuder Nacka vatten och avfall en arbetsplats som tar vara på varje medarbetares drivkraft och engagemang och säkerställer varje medarbetares trygghet och säkerhet.”

Utifrån den inriktningen har Nacka Vatten och avfall tagit fram en strategi för kompetensförsörjning som innebär att inkluderingsarbetet ska bli en den av Nacka vatten och avfalls identitet.

Mats avslutar med att utmana deltagarna på konferensen att tänka annorlunda kring kompetensförsörjningen och öppna sinnet.