Branschvalidering är en röd tråd genom kompetensförsörjningen

Nodava berättar om hur de använt Sobonas modell för branschvalidering i sitt arbete och hur de ser på fortsatt användning av verktyget i verksamheten.

Nodava är ett bolag inom vatten och avfall och de är verksamma inom Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Linda Strand är driftchef och Sabina Sparr är gruppchef återvinning på Nodava Länk till annan webbplats..

Linda berättar att Nodava ska arbeta med att säkerställa en långsiktig, effektiv och kundorienterad verksamhet.

– Nodavas uppdrag är att förvalta och utveckla egendom i form av anläggningar och utrustning för vattenförsörjning, avloppshantering och avfallshantering, samt därtill hörande verksamheter i Mora, Orsa och Älvdalens kommun, berättar Linda.

Vidare ska Nodava tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens och resurser inom vatten och avlopp samt avfallshantering.

– Vi har samma utmaningar som alla andra inom branschen – hur hittar vi rätt kompetens och rätt resurser, konstaterar Linda.

Vi har samma utmaningar som alla andra inom branschen – hur hittar vi rätt kompetens och rätt resurser.

 

För ett hållbart liv tillsammans

Nodavas vision är:

För ett hållbart liv – tillsammans.

Visionen gäller för ägarna men också för medarbetarna inom Nodava.

Ledordet ”hållbart liv” syftar bland annat på hållbarhetsperspektivet där ledarskap, medarbetarskap och medborgare är nyckelord.

Ledordet ”tillsammans” anger att genom engagemang och delaktighet från medarbetare, kunder och våra politiker kan vi arbeta mot visionen. Genom ansvar och respekt för allas kunnande och vilja kan vi med gemensam kraft driva utvecklingen framåt.

– Visionen syftar till att vi ska må bra och hålla i arbetslivet, förklarar Linda.

Ny organisation från 1 juni 2022

Sedan 1 juni 2022 har Nodava en ny organisation på plats. De kallar arbetet med den nya organisationen för ”Förändringsresan Nodava 2025”.

Syftet med arbetet är att inte längre att särskilja avfallshantering och återvinning från vatten och avlopp, utan i stället utveckla en enhet med medarbetare inom båda områdena.

Nodava kommer även arbeta för att skapa samverkan och dra nytta av kompetenser inom drift, underhåll och kundstödsavdelningen.

Hur ska Nodava möta framtiden?

Nodava har gjort stora omvärldsbevakningar och insåg att Sobonas branschvalidering kan vara värdefull för Nodavas framtida kompetensförsörjning.

Linda berättar att Nodava ska:

 • Utveckla, motivera och behålla medarbetare
 • Rekrytera och introducera medarbetare
 • Attrahera och marknadsföra yrkesrollerna
 • Upphandla och kravställa
 • Avveckla uppgifter.

Sabina berättar att hon först kom i kontakt med ordet ”validering” på ett möte med Avfall Sveriges arbetsgrupp för återvinningscentraler. Länk till annan webbplats.

– Jag kände ett “big no no”, det där ska vi inte hålla på med, säger Sabina.

Validering lät stort och skrämmande. Sabina tror att Nodavas medarbetare känner samma sak nu, som hon kände då.

I november 2021 var Henrietta Finnborg Bengtson från Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på plats på Nodava för att genomföra en handledarutbildning med några gruppchefer. Mitt under utbildningen sa Sabina och Linda till varandra: ”Wow, validering ska vi ha!”.

Wow, validering ska vi ha!

– Äntligen fanns en verktygslåda med en röd tråd från rekrytering, medarbetarsamtal, lönesamtal, individuella utvecklingsplaner där individen får en bekräftelse på att hen kan sitt jobb, säger Sabina.

Detta passar extra bra inom området avfallshantering och återvinning, eftersom medarbetarna historiskt har varit ett ”bortglömt folk”, som bara har funnits där.

De här medarbetarna ska kunna så mycket. De är pedagoger, trafikpoliser, kemister och kunniga inom avfall och återvinning. Genom validering får de en bekräftelse på vad de kan inom sitt område.

Sabina berättar att Nodava hittills har:

 • Kommit till insikt och hämtat information.
 • Några medarbetare har gått bedömarutbildningen.
 • Förankrat i ledningsgrupp och fackliga organisationer.
 • Alla är överens om riktningen inom bolaget och arbetet med validering har mötts av försiktiga applåder och kritik.
 • Planerat, satt konkreta kortsiktiga aktiviteter (2022–2023) och satt mål (2025–2030)
 • Utforskat och provat

Nyckelord från moduler i medarbetarsamtal

Linda berättar att hon testade att använda innehållet i några moduler under medarbetarsamtal.

Jag gjorde en matris och valde ut nyckelord från modulerna i yrkesprofilen drifttekniker vattenverk VA, berättar Linda.

Jag gjorde en matris och valde ut nyckelord från modulerna i yrkesprofilen drifttekniker vattenverk VA.

Matrisen hade följande rubriker:

 • Här är jag trygg
 • Nyfiken – vill veta mer
 • Gruppens prioriteringar
 • Parkera ett tag.

Medarbetare placerade ut nyckelorden i respektive ruta och motiverade sina val. Tack vare upplägget blev samtalet mer konkret och det var lättare att förstå var individernas driv fanns.

Utifrån detta försökte Linda skapa personliga mål för varje medarbetare. Det kunde handla om att få gå en utbildning eller ta initiativ i sin arbetsvardag för att lära sig mer.

 • Detta var ett test som hjälpte våra medarbetare att sätta ord på vad de tycker och känner, säger Linda.

Nodava – status nu och framåt

Sätter upp mål

Nodavas kompetensförsörjning ska vara kvalitetssäkrad och i takt med branschutvecklingen.

Väva in stödstruktur och verksamhetsprocesser.

Yrkesprofiler och befattningsbeskrivningar inom Nodava utgår från verksamhetens behov och samspelar med branschens kompetenskrav. Medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplanering har fått en tydligare struktur. Introduktion för nya medarbetare utvecklas.

Utbildar

Chefer introduceras. Handledare och bedömare utses och utbildas.

Tydliggör

När branschen pratar samma språk blir det enklare.

Vilken är den största nyttan med att ha tillgång till Sobonas valideringsverktyg?

– Validering är ett konkret och användarvänligt verktyg som ger ett gemensamt språk, säger Linda.

Validering är ett konkret och användarvänligt verktyg som ger ett gemensamt språk.

Linda liknar branschvalideringen vid ett smörgåsbord. Det går att välja olika delar och börja med dem, man behöver inte ta allt direkt.

Sabina berättar att Nodava tar emot många nysvenskar som många gånger är analfabeter och saknar utbildning.

– Det kommer slå högt för de individerna att få ett yrkesbevis i sin hand, säger Sabina.

– Det är ett stort jobb och vi behöver skapa en organisation för att klara arbetet framöver. För när vi börjar validera medarbetarna, då är det på riktigt, avslutar Linda.

När vi börjar validera medarbetarna, då är det på riktigt.