Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet - bas

Tillsyn skötsel och fastighet bas

Yrkesprofilen tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet - bas kan användas inom Sobonas bransch fastigheter Länk till annan webbplats. och ingår i Sobonas branschvalideringsmodell. Yrkesprofilen riktar sig till individer som saknar utbildning och erfarenhet men visat intresse för branschen. Nyanställda kan också ses som en primär målgrupp i syfte att strukturera och säkerställa lärande.

Att arbeta med tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet kan innebära mångfacetterade arbetsuppgifter kopplade till flera olika yrkesområden.

Organisering av arbetets utformning och innehåll kan därför variera beroende på typ av fastighet/er och uppdragets utformning.

Kompetensområdet tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet – bas syftar till att skapa en grund för fortsatt lärande och arbete inom kompetensområdet genom att ge möjlighet för individer som har ringa eller ingen erfarenhet inom området att tillägna sig kunnande inom flera delkompetensområden.

Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet – bas speglar också, på en lägre nivå, kvalifikationen Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet, vilket påvisar och möjliggör anställningsbarhet och progression inom området.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Modulerna i yrkesprofilen

Profilen består till sin helhet av 15 moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Modulerna syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, förenklad och strukturerad introduktion av nya medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet - bas ingår som en av flera yrkesprofiler inom Sobonas branschvalideringsmodell för fastighet och parkering.

Nivå

Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet - bas i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF 2. Innehållet i enskilda moduler ligger huvudsakligen på nivå 2 och 3.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt den självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå hos enskilda individer, identifiera och åtgärda eventuella kompetensglapp samt att arbetsplatsen ska kunna fungera som en erkänd lärmiljö.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Modellen innefattar tre yrkesprofiler med olika nivåer och inriktningar inom området tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet.

Utifrån syfte, förutsättningar och behov både för verksamhet och individ, väljer man den yrkesprofil och de moduler som är relevanta.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd fastighet Länk till annan webbplats. med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats..

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum och yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

galve-energi-2

Nedladdningsbara dokument