Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet

Tillsyn skötsel och fastighet

Yrkesprofilen tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet kan användas inom Sobonas bransch fastigheter.

Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet kräver en väl utvecklad förmåga förplanering och struktur likväl som en utvecklad anpassningsförmåga för att kunna möta och lösa uppkomna och oförutsedda händelser.

Därför kräver också rollen att man arbetar utifrån riskbedömning och med ett säkerhetstänk även kopplat mot omgivning och tredje man, eftersom arbetet ofta utförs i miljöer där människor frekvent vistas.

Rollen innebär också möten med människor som är i behov av information och vägledning varför en väl utvecklad förmåga att möta och anpassa sin kommunikation med respekt utifrån olika typer av individer är central.

Att arbeta inom yrkesområdet tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet innebär att man ofta arbetar ensam, vilket ställer krav på ett stort mått av självständighet och ansvar, särskilt kring frågor som berör risker och säkerhet.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Modulerna i yrkesprofilen

Profilen består till sin helhet av 18 moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

16 av modulerna är gemensamma med yrkesprofilen anläggningsskötare - parkering.

Modulerna syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, förenklad och strukturerad introduktion av nya medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå hos befintliga och nya medarbetare, att identifiera och åtgärda eventuella kompetensglapp, samt att arbetsplatsen ska kunna fungera som en erkänd lärmiljö.

Vidare skapas möjligheter för tydligare ställda krav i samband med upphandling, samt samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning, kompetensutveckling och karriärvägar.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd fastighet med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum och yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

galve-energi-2

Yrkesprofil tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet

Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet ingår som en av flera yrkesprofiler inom Sobonas branschvalideringsmodell för fastighet och parkering.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå 4. Innehållet i enskilda moduler huvudsakligen på nivå 3 och 4.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Yrkesbevis tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet inom fastighet och parkering är sedan 2022 inplacerad som en kvalifikation på SeQF-nivå 4 (MYH 2022/5894 Länk till annan webbplats.). Vid godkänt resultat genereras ett yrkesbevis och ett kvalifikationsbevis.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

En panel med dessa representanter har kvalitetssäkrat yrkesprofilen:

Nedladdningsbara dokument