Anläggningsskötare - parkering

Anläggningsskötare parkering

Yrkesprofilen anläggningsskötare - parkering kan användas inom Sobonas bransch fastigheter. Profilen består till sin helhet av 21 moduler.

Anläggningsskötare – parkering ställer krav på ett brett och generellt kunnande kopplat till tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet.

Rollen kräver ett fördjupat kunnande inom de system och områden som är specifika för parkeringsgarage och parkeringshus.

Yrkesrollen ställer också krav på ett väl utvecklat säkerhetstänk, förmåga att planera, anpassa och prioritera arbetet utifrån uppkomna situationer samt att bemöta kunder och gäster på informativt, respektfullt och professionellt sätt.

Modulerna i yrkesprofilen

Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

16 av modulerna är gemensamma med kompetensstandarden för tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet.

Modulerna syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, förenklad och strukturerad introduktion av nya medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå hos befintliga och nya medarbetare, att identifiera och åtgärda eventuella kompetensglapp, samt att arbetsplatsen ska kunna fungera som en erkänd lärmiljö.

Vidare skapas möjligheter för tydligare ställda krav i samband med upphandling, samt samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning, kompetensutveckling och karriärvägar.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd fastighet med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum och yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

galve-energi-2

Yrkesprofil anläggningsskötare - parkering

Anläggningsskötare - parkering ingår som en av flera yrkesprofiler inom Sobonas branschvalideringsmodell för fastighet och parkering.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå 4. Innehållet i enskilda moduler ligger huvudsakligen på nivå 3 och 4.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

En panel med dessa representanter har kvalitetssäkrat yrkesprofilen:

Nedladdningsbara dokument