Språkutveckling på arbetsplatsen

Att förstå språket på arbetsplatsen är grunden för att kunna utföra ett arbete. Och för att språket ska utvecklas behöver det praktiseras i de vardagliga arbetsmomenten och i vardaglig kommunikation. Den viktigaste förutsättningen som behöver skapas för att stimulera språkutvecklingen är en inkluderande arbetsplats. God språk- läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle.

Vad är språkutveckling på arbetsplatsen?

Det är ett verktyg för att förmedla yrkesspråk till individer som behöver utveckla sitt yrkesspråk eller inte har svenska som modersmål. Syftet är att avdramatisera stödet som arbetsplatsen kan ge i språkutvecklingen. Det innehåller en utbildning i tre delar (förberedelse på arbetsplatsen, lära ut språk och motivation), ett språkkontrakt, workshop, digital och tryckt parlör.

Vem passar det för?

Det passar för dig som har utmaningar inom kompetensförsörjning och vill rekrytera mer inkluderande. Det passar också för dig som vill arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen och få konkreta verktyg till verksamhetsutveckling. Kanske saknar medarbetarna kunskaper i yrkesspråket? Med hjälp av verktyg och handledning kan medarbetarna utveckla det på arbetsplatsen.

Vilka fördelar har språkutveckling på arbetsplatsen?

Verktyget bidrar till att språkfrågorna blir avdramatiserade och enklare att hantera. Det går att lära sig både språk och yrke samtidigt. Att förstå språket på arbetsplatsen är grunden i arbete. Förmågan att tala och skriva påverkar både direkt och indirekt kvalité, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati, delaktighet och möjligheten till att få ett jobb.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Yrkesspråket sätts i ett sammanhang och språkfrågan avdramatiseras. Det blir enklare att leva upp till krav som ställs genom ägardirektiv och myndigheter. Det blir lättare att rekrytera medarbetare med svenska som andraspråk. Detta gäller även för de som inte behärskar svenska fullt ut. Den interna och externa kommunikationen kan förbättras när man börjar prata om hur man kommunicerar. Misstag eller olyckor som beror på språkförbistringar minskar.

Verktygslåda språkutveckling på arbetsplatsen

  • Handbok i handledning
  • Sobonas handledarutbildning
  • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
  • Språkkontrakt Engelska
  • Språkkontrakt Franska
  • Språkkontrakt Arabiska
  • Språkkontrakt Somaliska
  • Språkkontrakt Farsi (persiska)
  • Språkkontrakt Dari (afghansk persiska)

Handledaren är nyckeln

Handledaren kommer vara otroligt viktig för sin språkpraktikant. Genom att samtala och knyta an till individen hen handleder, ökar chanserna till språkutveckling.

Språkpyramiden förklarar olika typer av språk

Språkpyramiden förklarar skillnaden mellan konversationsspråk, företagsspråk och yrkesspråk. Inkludering förenklar språkutveckling och språket måste används i samspel med andra.

Praktik är bron mellan SFI och språkutveckling på arbetsplatsen

Praktik är bron mellan SFI och språkutveckling på arbetsplatsen i lokala jobbspår. Språkpraktik sker gradvis och det är viktigt för deltagaren att jobba med språket med hela kroppen och att det kopplas till praktiken.

Mer om språkutveckling

Stress är språkets värsta fiende

Språkinlärning är kognitivt ansträngande för den mänskliga hjärnan. Individen behöver inte bara bearbeta ny information på ett nytt språk, utan också försöka förstå hur det nya landet fungerar för att kunna anpassa sig. Att vara ny på en arbetsplats kan vara tillräckligt stressande oavsett vilket språk individen pratar. Men det blir mycket svårare för en individ som inte har svenska som modersmål och som kanske dessutom inte har bott i Sverige länge.

Därför är det extra viktigt att minimera stress för att främja språkutveckling på en arbetsplats. Det behöver inte handla om att göra färre saker, utan det handlar om en arbetsmiljö där individen vet att hen alltid kan fråga någon om hen behöver hjälp eller om hen har gjort fel så går det att lösa.

Handledarens roll

Som handledare har du en viktig roll i att involvera individen i alla praktiska moment. När det gäller språkpraktikanter är det extra viktigt att visa att det är ok att fråga när individen inte förstår, uppmuntra till att fråga, erbjuda hjälp med att rätta språket.

Ett sätt att bidra till språkutveckling är att be deltagarna att beskriva olika moment som de behöver utföra, som till exempel: ”berätta för mig hur du kommer tömma de gröna kärlen”.

Att hänvisa till en parlör för att hitta rätt översättning på specifika branschrelaterande ord är också ett sätt att främja språkutveckling. Det är dock viktigt att komma ihåg att orden behöver användas i ett yrkessammanhang och inte bara slås upp i en ordlista.

Ge och ta instruktioner

En stor del av arbetet för handledare handlar om att ge instruktioner. Det vill säga att hen behöver berätta för medarbetaren vad de kommer göra. Att ge instruktioner kan vara svårare än många tror.

När en individ ger instruktioner tenderar hen att utesluta viss information och räknar med att mottagaren kan referera till den outsagda informationen.

Till exempel kan en individ säga: ” lägg dokumentet på G, under det senaste mötet för 2019”. I det här fallet är G en gemensam digital mapp som alla medarbetare har tillgång till, vilket individen räknar med att den som lyssnar redan vet.

I många fall kan det stämma eftersom alla medarbetare använder sig av den här mappen. Däremot är det svårt för en ny individ att känna till detta. Om refererandet fortsätter på samma sätt utan vidare förklaringen om vad G är och var den finns, kan det skapa förvirring.

Benämn saker vid deras riktiga namn

En del tenderar också att inte benämna saker som de pekar på vid deras riktiga namn. De ersätter dem i stället med ord som ”den där”, ”den stora saken” eller ”lägg den där”. I stället kan handledaren säga ”lägg den här plastlådan på bordet bredvid fönster”.

När ett företag tar emot en språkpraktikant är det extra viktig att komma ihåg att individen inte har några referenser till den nya arbetsplatsen. Därför kan det vara extra svårt att gissa vad handledaren menar om hen inte benämner saker och handlingar vid deras rätta ord.

Språkutveckling sker i interaktion

Det behövs goda samtal, gemenskap och samspel där alla förväntas bidra. Ta vara på de gemensamma upplevelserna. Hjärnan minns händelser med olika sinnen. Orden blir naturliga tankeredskap för att sortera de nya erfarenheterna. Prata om det ni ser, hör, gör och upplever.Ha höga förväntningar på den du ska handleda. Du står för hopp och tilltro. Den handledde kommer lära sig.

Arbetsplatsen kan ge mycket stöd för individens språkutveckling. Avsätt tid, både för att lyssna och förklara men även för externa språkstudier. Underlätta språkinlärningen genom att involvera den du handleder i samtalet på fikarasten.

Omgivningen, dess språkvanor och det egna vardagsspråkandet kommer avgöra hur mycket språk individen tillägnar sig. Språkutveckling är alltid ett resultat av kombinationen mellan de inre resurserna hos den som lär och den språkstimulans som omgivningen ger.

Stress är språkets värsta fiende

Språkinlärning är kognitivt ansträngande för den mänskliga hjärnan. Individen behöver inte bara bearbeta ny information på ett nytt språk, utan också försöka förstå hur det nya landet fungerar för att kunna anpassa sig. Att vara ny på en arbetsplats kan vara tillräckligt stressande oavsett vilket språk individen pratar. Men det blir mycket svårare för en individ som inte har svenska som modersmål och som kanske dessutom inte har bott i Sverige länge.

Därför är det extra viktigt att minimera stress för att främja språkutveckling på en arbetsplats. Det behöver inte handla om att göra färre saker, utan det handlar om en arbetsmiljö där individen vet att hen alltid kan fråga någon om hen behöver hjälp eller om hen har gjort fel så går det att lösa.

Handledarens roll

Som handledare har du en viktig roll i att involvera individen i alla praktiska moment. När det gäller språkpraktikanter är det extra viktigt att visa att det är ok att fråga när individen inte förstår, uppmuntra till att fråga, erbjuda hjälp med att rätta språket.

Ett sätt att bidra till språkutveckling är att be deltagarna att beskriva olika moment som de behöver utföra, som till exempel: ”berätta för mig hur du kommer tömma de gröna kärlen”.

Att hänvisa till en parlör för att hitta rätt översättning på specifika branschrelaterande ord är också ett sätt att främja språkutveckling. Det är dock viktigt att komma ihåg att orden behöver användas i ett yrkessammanhang och inte bara slås upp i en ordlista.

Ge och ta instruktioner

En stor del av arbetet för handledare handlar om att ge instruktioner. Det vill säga att hen behöver berätta för medarbetaren vad de kommer göra. Att ge instruktioner kan vara svårare än många tror.

När en individ ger instruktioner tenderar hen att utesluta viss information och räknar med att mottagaren kan referera till den outsagda informationen.

Till exempel kan en individ säga: ” lägg dokumentet på G, under det senaste mötet för 2019”. I det här fallet är G en gemensam digital mapp som alla medarbetare har tillgång till, vilket individen räknar med att den som lyssnar redan vet.

I många fall kan det stämma eftersom alla medarbetare använder sig av den här mappen. Däremot är det svårt för en ny individ att känna till detta. Om refererandet fortsätter på samma sätt utan vidare förklaringen om vad G är och var den finns, kan det skapa förvirring.

Benämn saker vid deras riktiga namn

En del tenderar också att inte benämna saker som de pekar på vid deras riktiga namn. De ersätter dem i stället med ord som ”den där”, ”den stora saken” eller ”lägg den där”. I stället kan handledaren säga ”lägg den här plastlådan på bordet bredvid fönster”.

När ett företag tar emot en språkpraktikant är det extra viktig att komma ihåg att individen inte har några referenser till den nya arbetsplatsen. Därför kan det vara extra svårt att gissa vad handledaren menar om hen inte benämner saker och handlingar vid deras rätta ord.

Språkutveckling sker i interaktion

Det behövs goda samtal, gemenskap och samspel där alla förväntas bidra. Ta vara på de gemensamma upplevelserna. Hjärnan minns händelser med olika sinnen. Orden blir naturliga tankeredskap för att sortera de nya erfarenheterna. Prata om det ni ser, hör, gör och upplever.Ha höga förväntningar på den du ska handleda. Du står för hopp och tilltro. Den handledde kommer lära sig.

Arbetsplatsen kan ge mycket stöd för individens språkutveckling. Avsätt tid, både för att lyssna och förklara men även för externa språkstudier. Underlätta språkinlärningen genom att involvera den du handleder i samtalet på fikarasten.

Omgivningen, dess språkvanor och det egna vardagsspråkandet kommer avgöra hur mycket språk individen tillägnar sig. Språkutveckling är alltid ett resultat av kombinationen mellan de inre resurserna hos den som lär och den språkstimulans som omgivningen ger.

Affärsverken - Inkludering och handledarutbildning är viktiga delar i affärsnyttan

En bra introduktion och handledarutbildningen är viktiga delar för att hjälpa nya medarbetare komma in i arbetet. Vidare är språkutveckling på arbetsplatsen viktigt för att hjälpa individer som saknar språket att lära sig tala, skriva och förstå svenska.

Famntaget Omsorg - Rekrytering med hjärta och kompetens

Sobona har varit en länk mellan Famntaget och Arbetsförmedlingen i Solna. Tack vare samarbetet har Famntaget kunnat rekrytera nyanlända som studerat till den kompetens som krävs för yrket och samtidigt breddat sin rekryteringsbas.

Jamtli - En temapark som jobbar med historia, kultur och mångfald

Jamtli i Östersund är ett friluftsmuseum/en temapark med en bred verksamhet. Tack vare ett strukturerat arbetssätt kring introduktion och handledning har Jamtli kommit långt i sin process kring mångfald, inkludering och kompetensförsörjning.

Luleå Energi - Det är dags att riva språkbarriärer och öppna dörrarna för nya rekryteringsvägar

Luleå Energi har öppnat dörrarna och rivit språkbarriärer, vilket ger alternativa rekryteringsvägar. De tittar på kompetens och meriter för att hitta kvalificerade medarbetare med bred erfarenhet och nya influenser.

Nodra - Det finns många människor med kompetens vi inte har råd att bortse ifrån

Nodra tycker det är viktigt att ge alla en chans att göra bra ifrån sig på intervjuer och i arbetsrollen. De märkte direkt att drivet från praktikanter och trainees smittade av sig.

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning