Yrkesprofilering och validering inom VA

Projektet pågår nu och drivs tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö, företag och andra branschföreträdare inom VA. Missa inte möjligheten att få en kickstart till att utveckla hur du arbetar med rekrytering och lärande på arbetsplatsen, samtidigt som du är med och utvecklar hela branschen. Inom projektet sker en utveckling av en gemensam branschvalideringsmodell utifrån uttalade behov hos företagen.

Varför finns projektet?

I projektet utvecklas och kvalitetssäkras yrkesprofiler utifrån branschens definierade behov. Dessutom tas arbetsmetoder, arbetsmaterial och strukturer fram för att genomföra validering utifrån behov. Vidare kan insteg, introduktion och utveckling av befintliga medarbetare kvalitetssäkras genom yrkesprofiler och validering.

Vad händer i projektet?

I dagsläget har fyra nationella yrkesprofiler för VA utvecklats och en kvalitetssäkrande panel har genomförts. Vidare har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå utvecklats samt underlag för att testa validering.

Hur funkar det?

Projektet underlättar era utvecklingsinsatser inom kompetensförsörjning eftersom det utgår från det som ni gör i dag. Vidare skapas möjligheter att använda validering i arbetet med kompetensförsörjning. Tillsammans med andra företag, branschrådet och expertstöd utvecklas validering och yrkesprofiler och lärandet på arbetsplatsen kan kvalitetssäkras.

Vilken nytta skapar projektet?

Det ger verktyg för introduktion av nya medarbetare och utveckling av befintliga medarbetare. Vidare ger verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning; det är från ord till verkstad. Det ger möjlighet att skapa insteg för nyanlända och utrikesfödda. Yrkesprofilerna skapar förutsättningar för att kunna utveckla befintliga utbildningar.

Röster om projektet

 • Jag ser ingen anledning till varför jag inte skulle dela med mig av kunskaper och erfarenheter. Vi har inte råd att inte hjälpa varandra.

  Anna Holmstedt Bergander

  HR-chef på NSVA

 • VA-branschen har ett stort rekryteringsbehov nu och i framtiden. Nyanlända och deras kompetenser är en självklar resurs att använda.

  Pär Dalhielm

  VD på Svenskt Vatten

 • Försök att vara open-minded i början, det låter mer komplicerat än vad det är. Sobonas verktyg är enkla att jobba med och de ger resultat.

  Josefine Lissbol

  chef för återvinningstjänster på Vamas

Utbildade bedömare är nyckeln

Lär dig hur validering går till. Vidare lär du dig hur du stöttar deltagaren i bevisinsamling, ger uppgifter till handledare/arbetsledare, gör bedömningar och hanterar det digitala verktyget. Utbildningen ges i samarbete med Nordiskt Valideringsforum och den är kostnadsfri för dig som medverkar i projektet. Men antalet platser är begränsat, så anmäl dig i dag!

Ordlista för validering

Det finns många olika begrepp inom validering och det är inte alltid lätt att veta vad de betyder. Den här ordlistan hjälper dig reda ut vad alla begrepp innebär.

På Gästrike Vatten är medarbetarna varandras arbetsmiljö

Gästrike Vatten har en stark företagskultur och medarbetarna är varandras arbetsmiljö. De märker nyttan av Sobonas handledarutbildning när de tar emot praktikanter och nya medarbetare.

Vad är OCN-metoden?

För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden (Open College Network).

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål.

Projektägare

Deltagande bolag

Partner

Ekonomiskt stöd

Mer om projektet

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet är sprunget ur Vattenuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning. Vidare förvaltar det resultat och kunskaper från projektet Till ett arbete via återvinning.
Bland Sobonas medlemsföretag finns olika former av verksamheter inom VA. Syftet är att möjliggöra strukturerade introduktionsprogram, kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen, stödja upphandling, omställning underlag till utbildningar samt utveckla befintlig personal. Vidare är syftet att utveckla en gemensam nationell branschvalideringsmodell.

En inkluderande arbetsmarknad

Målet är att bidra till en inkluderande arbetsmarknad och samtidigt tillgodose branschens rekryteringsbehov. Genom detta skapas en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning genom validering på nationell basis.

Yrkesprofiler är ett bra sätt att möta företagens behov av nya medarbetare och samtidigt visa på en grundläggande nivå för anställningsbarhet samt för att visa på det lärandet som sker på arbetsplatsen.

Genom att definiera grundläggande kunskapsnivåer för yrken och fastställa kompetens med en kvalitetssäkrad metod skapas anställningsbarhet. Samtidigt stöttas företagen i att ta ett större och aktivt ansvar för inkluderande kompetensförsörjning.
Yrkesprofilerna skapar också förutsättningar för att kunna utveckla de kurser och utbildningar som finns i dag. Det finns ett omfattande utbildningsprogram hos Svenskt Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hos en rad andra utbildningsanordnare. Framtagna yrkesprofiler kan också användas som underlag för utveckling av nya och befintliga utbildningar på YH-nivå

Fyra nationella yrkesprofiler

yrkesprofiler-VA

En slutsats i förstudien som genomfördes i projektet Till ett arbete via återvinning var att det finns behov av att starta upp yrkesprofilering inom VA som ett komplement till de yrkesprofiler som utvecklats inom återvinningsbranschen. Detta linjerar med de behov som lyfts i arbetet kring att ta fram yrkesintroduktions-anställningsavtal och de långsiktiga kompetensförsörjningsbehov som branschrådet under en längre tid förmedlat.

Under hösten 2019 utvecklades fyra profiler. Under våren 2020 har de kompletterats med bedömningsplaner, checklistor och underlag på företagsnivå för att kunna erbjuda validering på arbetsplatsen. De första bedömarna kommer utbildas inom ramen för OCN-metoden för att kunna starta upp validering på sina företag.

Tolv saker som projektet gör

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom VA.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med Sobonas branschråd Vatten & Miljö, Svenskt Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och referensbolag.
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Erbjuder verktyg för kompetensutveckling av befintlig personal.
 5. Insteg och introduktion utifrån definierande kompetensbehov.
 6. Erbjuder strukturerade praktikplatser med validering som stöd. Exempelvis inom ramen för lokala jobbspår.
 7. Startar processer och ger stöd vid utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 8. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen.
 9. Synliggör framgångsexempel som till exempel Gästrike Vatten där medarbetarna är varandras arbetsmiljö och hur NSVA jobbar med att öka attraktiviteten för sig själva och hela VA-branschen.
 10. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 11. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 12. Skapar ett fundament till fortsatt verksamhet i form av nationell branschvalideringsmodell.

Sobona är med i projektet Branschvalidering - Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finansieras av Europeiska Socialfonden. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Vi på Sobona har tidigare deltagit som observatör och sedan juni 2020 är vi aktiv projektdeltagare.

Tillsammans skapar vi grunden för en branschvalideringsmodell

Utgångspunkt i projektet ligger i de utvecklade yrkesprofiler som ligger som grund för kvalifikationer till den svenska referensramen för kvalifikationer (SeQF) och Myndigheten för yrkeshögskolans arbete kring riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens.

Fyra grundläggande kvalitetsprinciper

Standarden ska ha förankring, legitimitet, relevans och aktualitet i det den beskriver och det förutsätter bland annat spårbarhet som är grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta uppnås genom samverkan mellan bransch, referensföretag, ämnesexperter och arbetsmarknadens parter.

Det långsiktiga målet med arbetet är att utveckla branschvalidering för att stödja företag inom VA och för att utveckla hur de arbetar med sin kompetensförsörjning.

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. I projektet skapas ett fundament för fortsatt verksamhet.

Yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna följa med i utvecklingen av behov som finns i samhället. I det här nationella projektet har Sobona fått stöd från Tillväxtverket för att utveckla modeller för introduktion, insteg och språkutveckling för nyanlända.

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet i form av arbetsmarknadsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projekten kommer att drivas av företag, organisationer och kommuner. De ska underlätta för företag att tillgodose sitt behov av kompetens genom att anställa eller hyra in personer som i dag är nyanlända eller har varit utan arbete under en längre tid.

Tillväxtverket menar att yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre, eftersom både behov och tillgänglig kompetens synliggörs.

Vidare definierar projektet grundläggande kunskapsnivå för olika yrken och fastställer kompetens genom en kvalitetssäkrad process. Detta ger nya möjligheter till att anställa individer med olika bakgrund och visar att branschen tar ett större och aktivt ansvar för sin egen kompetensförsörjning.

Att gå med i projektet

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.
Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet är sprunget ur Vattenuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning. Vidare förvaltar det resultat och kunskaper från projektet Till ett arbete via återvinning.
Bland Sobonas medlemsföretag finns olika former av verksamheter inom VA. Syftet är att möjliggöra strukturerade introduktionsprogram, kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen, stödja upphandling, omställning underlag till utbildningar samt utveckla befintlig personal. Vidare är syftet att utveckla en gemensam nationell branschvalideringsmodell.

En inkluderande arbetsmarknad

Målet är att bidra till en inkluderande arbetsmarknad och samtidigt tillgodose branschens rekryteringsbehov. Genom detta skapas en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning genom validering på nationell basis.

Yrkesprofiler är ett bra sätt att möta företagens behov av nya medarbetare och samtidigt visa på en grundläggande nivå för anställningsbarhet samt för att visa på det lärandet som sker på arbetsplatsen.

Genom att definiera grundläggande kunskapsnivåer för yrken och fastställa kompetens med en kvalitetssäkrad metod skapas anställningsbarhet. Samtidigt stöttas företagen i att ta ett större och aktivt ansvar för inkluderande kompetensförsörjning.
Yrkesprofilerna skapar också förutsättningar för att kunna utveckla de kurser och utbildningar som finns i dag. Det finns ett omfattande utbildningsprogram hos Svenskt Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hos en rad andra utbildningsanordnare. Framtagna yrkesprofiler kan också användas som underlag för utveckling av nya och befintliga utbildningar på YH-nivå

Fyra nationella yrkesprofiler

yrkesprofiler-VA

En slutsats i förstudien som genomfördes i projektet Till ett arbete via återvinning var att det finns behov av att starta upp yrkesprofilering inom VA som ett komplement till de yrkesprofiler som utvecklats inom återvinningsbranschen. Detta linjerar med de behov som lyfts i arbetet kring att ta fram yrkesintroduktions-anställningsavtal och de långsiktiga kompetensförsörjningsbehov som branschrådet under en längre tid förmedlat.

Under hösten 2019 utvecklades fyra profiler. Under våren 2020 har de kompletterats med bedömningsplaner, checklistor och underlag på företagsnivå för att kunna erbjuda validering på arbetsplatsen. De första bedömarna kommer utbildas inom ramen för OCN-metoden för att kunna starta upp validering på sina företag.

Tolv saker som projektet gör

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom VA.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med Sobonas branschråd Vatten & Miljö, Svenskt Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och referensbolag.
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Erbjuder verktyg för kompetensutveckling av befintlig personal.
 5. Insteg och introduktion utifrån definierande kompetensbehov.
 6. Erbjuder strukturerade praktikplatser med validering som stöd. Exempelvis inom ramen för lokala jobbspår.
 7. Startar processer och ger stöd vid utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 8. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen.
 9. Synliggör framgångsexempel som till exempel Gästrike Vatten där medarbetarna är varandras arbetsmiljö och hur NSVA jobbar med att öka attraktiviteten för sig själva och hela VA-branschen.
 10. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 11. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 12. Skapar ett fundament till fortsatt verksamhet i form av nationell branschvalideringsmodell.

Sobona är med i projektet Branschvalidering - Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finansieras av Europeiska Socialfonden. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Vi på Sobona har tidigare deltagit som observatör och sedan juni 2020 är vi aktiv projektdeltagare.

Tillsammans skapar vi grunden för en branschvalideringsmodell

Utgångspunkt i projektet ligger i de utvecklade yrkesprofiler som ligger som grund för kvalifikationer till den svenska referensramen för kvalifikationer (SeQF) och Myndigheten för yrkeshögskolans arbete kring riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens.

Fyra grundläggande kvalitetsprinciper

Standarden ska ha förankring, legitimitet, relevans och aktualitet i det den beskriver och det förutsätter bland annat spårbarhet som är grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta uppnås genom samverkan mellan bransch, referensföretag, ämnesexperter och arbetsmarknadens parter.

Det långsiktiga målet med arbetet är att utveckla branschvalidering för att stödja företag inom VA och för att utveckla hur de arbetar med sin kompetensförsörjning.

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. I projektet skapas ett fundament för fortsatt verksamhet.

Yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna följa med i utvecklingen av behov som finns i samhället. I det här nationella projektet har Sobona fått stöd från Tillväxtverket för att utveckla modeller för introduktion, insteg och språkutveckling för nyanlända.

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet i form av arbetsmarknadsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projekten kommer att drivas av företag, organisationer och kommuner. De ska underlätta för företag att tillgodose sitt behov av kompetens genom att anställa eller hyra in personer som i dag är nyanlända eller har varit utan arbete under en längre tid.

Tillväxtverket menar att yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre, eftersom både behov och tillgänglig kompetens synliggörs.

Vidare definierar projektet grundläggande kunskapsnivå för olika yrken och fastställer kompetens genom en kvalitetssäkrad process. Detta ger nya möjligheter till att anställa individer med olika bakgrund och visar att branschen tar ett större och aktivt ansvar för sin egen kompetensförsörjning.

Att gå med i projektet

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.
Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

 • Faktablad deltagare
 • Faktablad företag
 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Sobonas verktygslåda för kompetensförsörjning
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Språkutveckling på arbetsplatsen - Ett verktyg för inkludering
 • Parlör - Chaufför inom avfall och återvinning
 • Vatten och avlopp - yrkes­specifika moduler
 • Faktablad Lättläst Svenska

Återvinning och VA 2020 - Yrkesprofiler inom återvinning, avfall och VA

Yrkesprofiler inom återvinning, vatten och avfall är framtagna. Dessa beskriver vad en individ behöver kunna. Validering säkerställer att individen kan det som behövs för att klara jobbet.

Återvinning och VA 2020 - Hur kommer man igång med validering?

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats. Validering ger nytta för individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Webbinarium - Sobonas yrkesprofiler inom VA

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar om Sobonas nationella yrkesprofiler inom VA. Yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer behöver kunna för att jobba inom VA.

Webbinarium - Validering i praktiken inom VA, så gör du!

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, förklarar hur du validerar i praktiken. Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när de har förvärvats.

Handledargruppen på Nacka vatten och avfall

Hur säkrar man kompetensförsörjning i ett längre perspektiv? Hur introducerar man handledarutbildning på ett klokt och effektivt sätt? Ett sätt är att cheferna identifierar handledare och att de får ingå i ett handledarnätverk.

Vattenuppropet och yrkesprofiler inom VA

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Digital konferens kring yrkesprofilering och validering inom återvinning och VA

Den 27 augusti 2020 bjöd vi in till en digital konferens om Sobonas arbete kring validering inom återvinning, avfall och VA. Efter dagen fick deltagarna nya nycklar och verktyg för framtidens kompetensförsörjning. Det går faktiskt att lösa båda kompetensbristen och utanförskapet - samtidigt.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning