Per Nordenstam
  • nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
26 januari 2023

Avsiktsförklaring för samverkan kring kompetensfrågor med Svenskt Underhåll

Sobona har tecknat en avsiktsförklaring med branschorganisationen Svenskt Underhåll. Syftet är att samverka för att utbyta kunskaper och erfarenheter kring kompetensstandarder, branschvalidering och mikromeriter.

– Vi har identifierat ett gemensamt intresse i att kvalitets- och framtidssäkra kompetensförsörjningen inom olika yrkesroller som finns inom ett antal olika samhällsviktiga funktioner, vilket bidrar till en hållbar utveckling. Här ser vi många beröringspunkter med Svenskt Underhåll vars medlemmar arbetar för hög driftssäkerhet, effektiv förvaltning och digital infrastruktur, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Kunskaps- och erfarenhetsutbytet avser att ta till vara den specifika kompetens som finns inom olika yrkesområden då det gäller att beskriva vilka faktiska kompetenser, färdigheter och skickligheter som krävs inom olika yrkesroller och att omsätta detta praktiskt i de

modeller och processer som stödjer arbetet med kompetensförsörjningen hos parternas medlemmar och övriga arbetsmarknads- och utbildningsaktörer.

Fokus för utbytet är delar av yrkesprofiler, moduler och mikromeriter som kan vara överföringsbara, generella och tillämpbara inom flera olika yrkesroller- och områden. Strävan är att undvika att arbeta i ”stuprör” och att ”uppfinna hjulet på nytt” samt att uppnå en högre grad av kvalitets- och relevanssäkring samt kostnadseffektivitet.

– Exempelvis kan vissa beskrivningar av kompetens som tas fram inom ramen för det arbete kring branschvalidering och definition av yrkeskompetenser som respektive part bedriver komma till användning hos och återspeglas i det material som den andre parten behöver och har nytta av. Exempel på detta kan vara att färdigheter inom kommunikation, service och bemötande, ergonomi e t c kan vara generella inom ett stort antal yrkesroller På motsvarande sätt som att underhåll av maskiner, utrustning och anläggningar förekommer inom en rad olika yrkesroller. Det är ett vinna -vinna koncept helt enkelt säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.

Läs mer:

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Populärt just nu

Publicerad: 26 januari, 2023 | Senast uppdaterad: 11 augusti, 2023

Relaterat innehåll