Yrkesprofilering och validering inom Energibranschen 

Sobona fick tillsammans med Kommunal främjandemedel under hösten 2018 från Skolverket för att möjliggöra en mer systematisk kompetensutveckling och yrkesintroduktion i förhållande till verksamhetens behov och sätta det arbetsplatsförlagda lärandet i en kontext inom Energibranschen samt för att synliggöra Yrkesintroduktionsanställningsavtal (YA). Utvecklingen skedde tillsammans med Nordiskt Valideringsforum och OCN-metoden.

I projektet utvecklade Sobona yrkesprofiler för Distributionselektriker (inriktning Distributionselektriker och Belysningselektriker), Drifttekniker Elnät, Beredare samt Kundservice i SeQF-format tillsammans med bland annat Energiföretagen Sverige, Kommunal, Seko, Åsbro Kursgård och en rad medlemsföretag. Detta ligger som en gemensam grund för en framtida branschvalidering inom Energibranschen.

Nationellt förankrande yrkesprofiler

Den 7 december genomfördes en relevanssäkrande nationell panel för att gå igenom de framtagna profilerna. På dagen deltog Arbetsförmedlingen, Energiföretagen Sverige, Gävle Energi, Kommunal, Kraftringen, Luleå Energi, Seko, Sobona, Åsbro Kursgård och Övik Energi.

Resultatet ligger som grund till årets främjandeprojekt för nyanlända där Sobona, Kommunal och Seko gemensamt fått medel från Arbetsförmedlingen, där yrkesprofilering och uppstart av validering spelar en viktig roll. Validering bidrar till att arbets­marknaden fungerar bättre genom att tydliggöra både behov och till­gänglig kompetens. Genom valide­ring synliggörs en kvalitetssäkrad och grundläggande kunskapsnivå för olika yrken. Det ger nya möjlig­heter att anställa personer med olika bakgrund.

Ett nytt ekosystem för kompetens

Många företag har idag svårt att hitta och rekrytera rätt kompetens. Denna situation bedöms bli allt svårare i framtiden.

Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar inte tillräckligt bra. Det beror bland annat på bristyrken, stora pensionsavgångar de kommande åren, ändrade krav från ägare och samhället och en allt rörligare arbetsmarknad. Samtidigt finns många kompetenta personer som står utanför arbetsmarknaden eller är felmatchade och inte får nyttja sin potential. Validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre. Processen tydliggör både behov och tillgänglig kompetens. Genom validering synliggörs en kvalitetssäkrad och grundläggande kunskapsnivå för olika yrken. Det ger nya möjligheter att anställa personer med rätt kompetenser.

Vad händer under 2019

Under året kommer de fem framtagna yrkesprofilerna i Energibranschen att kompletteras med en instegsprofil för att kunna sätt det omfattande arbete med att skapa praktikplatser som bland annat Energiuppropet har generat. I kombination med detta kommer projektet utveckla och ta fram planeringsunderlag för lokala jobbspår och anpassa bedömarplanen utifrån lärmiljö och målgrupp. Sobona har här även tagit fram en kompetensförsörjningsmodell där den arbetssökandes väg, arbetsgivarens väg, Arbetsförmedlingens väg synliggörs tillsammans med Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning. (Se Enklare väg)

Slutligen kommer projekt ge möjlighet att i liten skala testa validering ute hos medlemsföretag i Sobona. Under hösten kommer bedömarutbildning att erbjudas samt

Vad är ett lokalt jobbspår utifrån nationella yrkesprofiler?

Överenskommelse mellan kommun, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen

Ett paket, anpassat utifrån deltagaren med
- Språkutveckling
- Utbildningsinsatser
- Praktik
-Validering

Innehåll utifrån moduler i yrkesprofiler. Olika parter kan finansiera olika delar. Längden kan variera utifrån yrkesroll och lokala förutsättningar mellan 3 månader till 2 år.

Mervärde
Med hjälp av definierade kompetensprofiler, på flera nivåer, skapas en samsyn kring verksamhetens och individens kompetensbehov inom energibranschen. Det blir tydligt vad man behöver kunna samt var det finns eventuella kompetensglapp. De definierade yrkesrollerna består av moduler i en bedömningsplan. Med dessa som utgångspunkt kan en strukturerad valideringsprocess genomföras.

Det möjliggör kompetensförflyttning, där mer erfarna medarbetare kan utvecklas vidare och skapa utrymme för yrkesintroduktioner. Helt nydefinierade yrkesroller kan skapas, med avgränsade arbetsuppgifter och ansvar utifrån verksamheternas behov. Utbildade handledare/bedömare som fokuserar på läranderesultat får verktyg för att ge objektiv feedback som också gör att de utvecklas i sin ledarroll. En nationellt erkänd och kvalitetssäkrad yrkesroll kan ge en gemensam standard för kvalitetskrav i upphandlingar. Detta ökar incitamentet att investera ytterligare i lärandet på arbetsplatsen

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning