Yrkesprofiler skapar samsyn och ger ett gemensamt språk

Med hjälp av yrkesprofiler skapas tydlighet och insikter över vad individer behöver kunna inom ett yrkesområde. De ger ett gemensamt språk kring olika yrken och yrkesområden. Bransch efter bransch upptäcker fördelen med att arbeta med nationella yrkesprofiler.

Vad är yrkesprofiler?

De beskriver vad individer behöver kunna i en specifik yrkesroll. De är formulerade som läranderesultat, utifrån kunskaper och färdigheter i moduler. Yrkesprofilerna är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. Yrkesprofilerna ligger som grund för validering. De är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.

Vem passar det för?

Yrkesprofilerna används vid planering och genomförande av rekryteringar, introduktionsprogram och kompetensutveckling. De kan också användas som underlag för att ställa krav vid upphandlingar eller innehåll i utbildningar. Tack vare yrkesprofiler blir det också lättare att jämföra kvalifikationer mellan studier och yrkesliv.

Vilka fördelar har yrkesprofiler?

De är ett praktiskt verktyg som skapar struktur och effektivitet eftersom de visar vad individer behöver kunna. Yrkesprofiler stärker det interna arbetet eftersom de skapar ett gemensamt språk. Det blir enklare att rekrytera och vidareutveckla befintliga medarbetare samt lättare att ställa om strategierna för kompetensförsörjningen vid behov.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Genom att synliggöra vilka kunskaper och kompetenser som en yrkesroll eller ett yrkesområde innehåller, kan statusen för yrket höjas. Det blir lättare att säkra upp att företaget får den kompetens som de söker efter och det blir mer attraktivt att vara en del av branschen.

Sobonas nationella yrkesprofiler

Valideringskonferensen 2023

Den 8 november 2023 anordnas Valideringskonferensen för femte året i rad. Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av validering, oavsett om du arbetar inom utbildning eller arbetsmarknad. Varmt välkommen!

Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjnings-kedjan på Luleå Energi

Energiomställningen sker fort och det påverkar utan tvekan kompetensförsörjningen. Många stora projekt och industrier etablerar sig i norr. Därför måste kompetensförsörjningen vara långsiktig och strategisk för att ligga steget före.

Lärande på arbetsplatsen

Genom att tydliggöra vad individen behöver kunna i och med de nationella yrkesprofilerna och därigenom synliggöra det arbetsplatsförlagda lärandet, underlättas och utvecklas lärandet på arbetsplatsen.

Mer om yrkesprofiler

Yrkesprofiler ska ge en mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning

Yrkesprofiler är ett bra sätt att möta företagens behov av nya medarbetare och samtidigt visa på en kvalitetssäkrad grundläggande nivå för anställningsbarhet. De kan också visa på lärandet som sker på arbetsplatsen.

Genom yrkesprofilerna kan en mer systematisk och kvalitetssäkrad kompetensutveckling ske, utifrån gemensamt definierade läranderesultat.

Så här tas en yrkesprofil fram

Yrkesprofilen utvecklas i en interaktiv process genom workshops med branschrepresentanter. Yrkesprofilen kvalitetssäkras via en branschpanel.

1. Allt börjar med förberedelse

Representanter som ska vara med i workshops väljs ut. Individer med olika kompetenser och erfarenheter inom området deltar.

2. Dags för workshops

Nu är det dags att gå igenom vad en individ behöver kunna för att klara av jobbet. Detta steg utförs i grupper med fem till sex deltagare.

3. Yrkesprofilen utvecklas

Resultatet av workshopen sammanställs och beskrivs i moduler som innehåller läranderesultat och bedömningskriterier.

Modulerna med läranderesultaten är små delar av yrket som benämns och preciseras. Fyra till fem läranderesultat brukar vara lagom att använda och dessa beskriver de kunskaper som behövs för att klara av jobbet.

Vidare finns bedömningskriterier som visar att individen kan det som står i läranderesultaten.

4. Blir det rätt och riktigt?

Branschpanelen består av åtta till femton representanter från olika parter och företag inom branschen. De går igenom och ger sin återkoppling. Allt utförs i en strukturerad process.

5. Slutgiltiga justeringar

Innehållet revideras och återkoppling görs till branschpanelen. Utvecklingen fortsätter till panelen godkänner en slutlig version.

6. Yrkesprofilen är färdig

Innehållet i profilen är anpassat och sammanställs i ett IT-verktyg. En ansökan om kvalifikation till Myndigheten för Yrkeshögskolan kan göras för att yrkesprofilen ska kunna nivåplaceras i SeQF.

Där går det att se och jämföra kunskapsnivåer inom formellt lärande, informellt lärande och icke-formellt lärande.

yrkesprofilering

SeQF jämför kvalifikationer från studier och arbetsliv

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bygger på en gemensam, europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Många europeiska länder är anslutna.

Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande, oavsett hur det är förvärvat. Därmed blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv.

Validering med OCN-metoden

Kunnandet inom de olika yrkesprofilerna inom vatten och avlopp kan valideras i en formativ process där insamling av underlag för bedömning kan ske parallellt med lärande i olika former.

Valideringsprocessen kan även ske summativt. Det innebär att befintliga kunskaper och färdigheter stäms av i form av exempelvis teoretiska kunskapsfrågor och observation av färdigheter.

Oberoende av valideringsprocess, genomförs bedömning av kunnande av godkända bedömare från branschen och som kvalitetssäkras genom OCN-metoden. Validering resulterar i ett kompetensintyg/yrkesbevis för verifierat kunnande.

Innehåll

Vad innehåller yrkesprofilerna?

Alla yrkesprofiler har vissa gemensamma delar som exempelvis:

  • Ergonomi och friskvård
  • Service, bemötande och förhållningssätt
  • Kommunikation i mötet med andra människor.

Andra moduler skiljer sig åt emellan de olika yrkesprofilerna, utifrån vilken bransch och vilket yrke som de handlar om.

Vad kan yrkesprofilerna användas till?

Yrkesprofilerna kan även användas för arbetsgivare för att förenkla rekrytering, strukturera introduktion och planera kompetensutveckling.

Branschen kan ha nytta av yrkesprofiler för att marknadsföra yrkesroller, skapa formella kvalifikationer i SeQF.

Dessutom kan arbetsmarknadsaktörer planera och genomföra insatser samt använda yrkesprofilerna som underlag för samverkan.

En yrkesprofil kan inte visa exakt alla kunskaper som en individ har. En yrkesprofil handlar däremot om att skapa en så bred samsyn som möjligt mellan så många företag inom samma bransch som möjligt. Det som beskrivs i yrkesprofilen är minsta gemensamma nämnare.

Yrkesprofiler ska ge en mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning

Yrkesprofiler är ett bra sätt att möta företagens behov av nya medarbetare och samtidigt visa på en kvalitetssäkrad grundläggande nivå för anställningsbarhet. De kan också visa på lärandet som sker på arbetsplatsen.

Genom yrkesprofilerna kan en mer systematisk och kvalitetssäkrad kompetensutveckling ske, utifrån gemensamt definierade läranderesultat.

Så här tas en yrkesprofil fram

Yrkesprofilen utvecklas i en interaktiv process genom workshops med branschrepresentanter. Yrkesprofilen kvalitetssäkras via en branschpanel.

1. Allt börjar med förberedelse

Representanter som ska vara med i workshops väljs ut. Individer med olika kompetenser och erfarenheter inom området deltar.

2. Dags för workshops

Nu är det dags att gå igenom vad en individ behöver kunna för att klara av jobbet. Detta steg utförs i grupper med fem till sex deltagare.

3. Yrkesprofilen utvecklas

Resultatet av workshopen sammanställs och beskrivs i moduler som innehåller läranderesultat och bedömningskriterier.

Modulerna med läranderesultaten är små delar av yrket som benämns och preciseras. Fyra till fem läranderesultat brukar vara lagom att använda och dessa beskriver de kunskaper som behövs för att klara av jobbet.

Vidare finns bedömningskriterier som visar att individen kan det som står i läranderesultaten.

4. Blir det rätt och riktigt?

Branschpanelen består av åtta till femton representanter från olika parter och företag inom branschen. De går igenom och ger sin återkoppling. Allt utförs i en strukturerad process.

5. Slutgiltiga justeringar

Innehållet revideras och återkoppling görs till branschpanelen. Utvecklingen fortsätter till panelen godkänner en slutlig version.

6. Yrkesprofilen är färdig

Innehållet i profilen är anpassat och sammanställs i ett IT-verktyg. En ansökan om kvalifikation till Myndigheten för Yrkeshögskolan kan göras för att yrkesprofilen ska kunna nivåplaceras i SeQF.

Där går det att se och jämföra kunskapsnivåer inom formellt lärande, informellt lärande och icke-formellt lärande.

yrkesprofilering

SeQF jämför kvalifikationer från studier och arbetsliv

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bygger på en gemensam, europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Många europeiska länder är anslutna.

Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande, oavsett hur det är förvärvat. Därmed blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv.

Validering med OCN-metoden

Kunnandet inom de olika yrkesprofilerna inom vatten och avlopp kan valideras i en formativ process där insamling av underlag för bedömning kan ske parallellt med lärande i olika former.

Valideringsprocessen kan även ske summativt. Det innebär att befintliga kunskaper och färdigheter stäms av i form av exempelvis teoretiska kunskapsfrågor och observation av färdigheter.

Oberoende av valideringsprocess, genomförs bedömning av kunnande av godkända bedömare från branschen och som kvalitetssäkras genom OCN-metoden. Validering resulterar i ett kompetensintyg/yrkesbevis för verifierat kunnande.

Innehåll

Vad innehåller yrkesprofilerna?

Alla yrkesprofiler har vissa gemensamma delar som exempelvis:

  • Ergonomi och friskvård
  • Service, bemötande och förhållningssätt
  • Kommunikation i mötet med andra människor.

Andra moduler skiljer sig åt emellan de olika yrkesprofilerna, utifrån vilken bransch och vilket yrke som de handlar om.

Vad kan yrkesprofilerna användas till?

Yrkesprofilerna kan även användas för arbetsgivare för att förenkla rekrytering, strukturera introduktion och planera kompetensutveckling.

Branschen kan ha nytta av yrkesprofiler för att marknadsföra yrkesroller, skapa formella kvalifikationer i SeQF.

Dessutom kan arbetsmarknadsaktörer planera och genomföra insatser samt använda yrkesprofilerna som underlag för samverkan.

En yrkesprofil kan inte visa exakt alla kunskaper som en individ har. En yrkesprofil handlar däremot om att skapa en så bred samsyn som möjligt mellan så många företag inom samma bransch som möjligt. Det som beskrivs i yrkesprofilen är minsta gemensamma nämnare.

Stora värden med nationella yrkesprofiler och validering på Vakin

Det kommunala bolaget Vakin är engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning och har varit med i utvecklingen av nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning, vatten och avlopp samt återbruk.

Yrkesprofiler och validering ger många vinster på Återvinningscentralen Kläpp

Lyssna på hur återvinningscentralen Kläpp arbetar med yrkesprofiler och validering.

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens och kvalitetssäkra lärande

Sobona, Renova, Kommunal, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft.

Energibranschen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom Energiuppropet och nationella yrkesprofiler

Energibranschen kommer ha ett stort rekryteringsbehov under överskådlig tid av många olika yrkeskategorier. Energiuppropet är viktigt för branschen eftersom det ger verktyg för att öka mångfalden på företaget.

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Vattenuppropet och yrkesprofiler inom VA

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Återvinningsuppropet och nationella yrkesprofiler bidrar till att tänka kreativt och strategiskt vid kompetensförsörjning

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet