John Nilsson
 • nyhet
 • Avtal 2024
 • Förhandling
 • Kollektivavtal
17 januari 2024

Avtal 2024 igång för våra branschöverenskommelser

Nya branschöverenskommelser (BÖK) ska under våren 2024 tecknas i fem branscher. Mål och inriktning för dessa har överlämnats till de fackliga motparterna Akademikeralliansen och AKV. I december överlämnades motsvarande mål- och inriktning för de branscher vars avtal omförhandlas tillsammans med SKR (Huvudöverenskommelser, HÖK).

- Förhoppningen är att föra vårens förhandlingar i en konstruktiv och framåtsyftande anda. Samtidigt som företagens samhällsnyttiga uppdrag fortsatt kommer att behöva utföras på ett effektivt och hållbart sätt, ser vi behov av en utformning av avtalen så att de stödjer framtida verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Den 31 mars 2024 löper avtalen ut med tjänstemannaorganisationerna för följande branscher:

 • Energi
 • Fastigheter
 • Vatten och miljö
 • Flygplatser
 • Besöksnäring och kulturarv

Omvärldsfaktorer

Avtalsrörelsen 2024 sker i ett ansträngt ekonomiskt läge med hög inflation, krig i omvärlden, ett skärpt säkerhetsläge och stora utmaningar i alla branscher och sektorer inom kompetensförsörjning. Det är på många håll mycket tuffa tider inom kommun- och regionsektorn.

- Dessa stora utmaningar påverkar direkt och indirekt våra medlemsföretag, inte minst behöver våra avtal möta den stora kompetensförsörjningsutmaningen. För att våra medlemsföretag ska fortsätta vara attraktiva arbetsgivare krävs prioriteringar där tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt, säger John Nilsson.

Stärkt konkurrenskraft

Arbetsmarknadens parters frihet att teckna kollektivavtal om löner och villkor innebär samtidigt ett ansvar för att åstadkomma en väl fungerande lönebildning på svensk arbetsmarknad. Parterna förutsätts då ta hänsyn till de samhällsekonomiska ramarna, varvid den internationellt konkurrensutsatta delen av industrin har en normerande roll.

Vi måste förhålla oss till dessa ekonomiska realiteter. Många av våra medlemmar i dessa branscher är konkurrensutsatta och i stark förändring, därför är det viktigt att avtalen bidrar till att stärka konkurrenskraften, säger John Nilsson.

Mot bakgrund av detta behöver de centrala överenskommelserna i avtalsrörelsen år 2024 därför utformas så:

 • att medlemmarnas ekonomiska ramar, liksom de samhällsekonomiska förutsättningarna, beaktas i samtliga förhandlingsfrågor,
 • att överenskommelserna bidrar till en förbättrad effektivitet och produktivitet,
 • att överenskommelserna bidrar till en ökad måluppfyllelse i verksamheterna,
 • att den lokala lönebildningen kan vidareutvecklas hos medlemmarna, och
 • att varje arbetsgivare kan hantera allt fler arbetsgivarpolitiska frågor utifrån sina behov och förutsättningar.

Fakta och kort historik
Flera stora avtalsrörelser och omförhandlade avtal har inneburit stora förändringar och mycket arbete för Sobonas medlemmar de senaste åren. I avtalsrörelsen med LO-förbunden våren 2023 nåddes överenskommelse om vissa förändringar i villkorsbilagorna, bland annat kring dygnsvila. Eftersom avtalsförhandlingarna enbart skedde gentemot LO-förbunden resulterade förändringarna i att olika villkor nu tillämpas för arbetare och tjänstemän. Sobona eftersträvar att under avtalsförhandlingarna 2024 harmonisera anställningsvillkoren. I övrigt eftersträvar Sobona att genomföra så begränsade justeringar i branschbestämmelserna som möjligt i syfte låta de senaste årens förändringar sätta sig.

Under 2023 omförhandlades Branschöverenskommelser (BÖK) för branscherna Energi, Vatten och Miljö, Fastigheter, Flygplatser samt Besöksnäring och Kulturarv med samtliga LO-förbund (Kommunal, Transportarbetareförbundet, Fastighetsanställdas Förbund samt SEKO).

Den 31 mars 2024 löper dessa avtal ut med tjänstemannafacken (AkademikerAlliansen och AKV).

För bransch Trafik omförhandlades avtalet med samtliga motparter under avtalsrörelsen 2023 och det gäller t.o.m. 30 september 2025.

John Nilsson

Förhandlingschef

Populärt just nu

Allt om avtalsrörelsen 2024

Under 2024 är det många avtalsområden som är under förhandling. Avtalsförhandlingarna rör sammanlagt omkring 1,2 miljoner medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala bolag.

Läs mer om avtalsrörelsen
Publicerad: 17 januari, 2024 | Senast uppdaterad: 25 januari, 2024

Relaterat innehåll