Kompetenspasset ska säkra rätt kompetens

Kompetenspasset är ett pilotprojekt i samverkan med flera parter där delar av kompetens, så kallade mikromeriter, ska dokumenteras, göras giltiga och ges ett formellt erkännande.

Varför finns projektet?

Kompetenspasset handlar om att framtidssäkra kompetensförsörjningen, om att bidra till ökad motivation för livslångt lärande, större rörlighet mellan olika utbildningsformer och bättre möjlighet att synliggöra olika sorters kompetens.

Vad händer i projektet?

Ett antal piloter ska genomföras. Den första handlar om mikromeriter inom fiberteknik och görs i samverkan med Svenska Stadsnätsföreningen. Målet är att få en generell modell för tillämpning av mikromeriter som ansluter till Sobonas branschvalideringsmodeller.

Hur fungerar det?

Med utgångspunkt från Sobonas branschvalideringsmodeller görs pilotstudier för att definiera och dokumentera mikromeriter. Detta är mindre ”pusselbitar” av kompetens som kan ha ett värde och en funktion i sig samt vara överföringsbara och påbyggnadsbara.

Vilken nytta skapar projektet?

En majoritet av allt lärande är informellt och syns inte utan behöver synliggöras. Projektet syftar till att ta fram en pilot, en modell och en digital infrastruktur för att synliggöra mikromeriter som är till nytta för både individ och arbetsgivare.

Röster om projektet

 • Sobonas medverkan i Kompetenspasset visar att vi är på rätt väg i arbetet med branschvalideringsmodellerna.

  Per Nordenstam

  vd Sobona

 • Kvalitetssäkring av en mikromerit är avgörande för legitimiteten, så det går att jämföra en kvalifikation, oavsett hur den har förvärvats.

  Hans Almgren

  utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan

 • Allt kunnande som går att synliggöra är värdefullt ur såväl ett samhälls- som ett individperspektiv.

  Björn Flintberg

  projektledare livslångt lärande på RISE - Research Institutes of Sweden

 • Svenska Stadsnätsföreningen ska använda mikromeriter för att skapa beredskapsroller inom reparation av fibernät samt el- och drivmedelsförsörjning.

  Jimmy Persson

  utvecklings- och säkerhetschef, Svenska Stadsnätsföreningen

 • Mikromeriter ser jag som en naturlig förlängning av Sobonas branschvalideringsmodell med yrkesprofiler uppbyggda av moduler.

  Thomas Nylund

  processledare Kompetenspasset

Mer om projektet

Bakgrund till Kompetenspasset

Kompetenspasset startade för Sobonas del i augusti 2022 och pågår till och med 2023-12-31.

Syftet med projektet är att utforska möjliga modeller för en svensk implementation av mikromeriter i enlighet med Europeiska unionens modell för dessa (engelska micro-credentials) Länk till annan webbplats..

Utvecklingsarbetet följer de rekommendationer som följer av kommissionens råd från januari 2022 och rådets rekommendationer från juni 2022.

Kompetenspasset är sprunget ur regeringens samverkansprogram “Kompetensförsörjning och livslångt lärande Länk till annan webbplats.” och pågår till december 2023.

Projektägare

Projektägare och koordinator: RISE (Research Institutes of Sweden) Länk till annan webbplats..

RISE är ett oberoende, statligt ägt forskningsinstitut. Uppdraget är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället.

Samverkanpartners: Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. och Myndigheten för Yrkeshögskolan Länk till annan webbplats..

Finanseriering: Vinnova Länk till annan webbplats..

Medverkande organisationer:

Sobonas medverkan sker mot bakgrund av de nationella valideringsmodeller med moduluppbyggda yrkesprofiler som Sobona utvecklat i samverkan med arbetsmarknadens parter.

Yrkesprofilerna är en bra utgångspunkt också för att definiera och avgränsa mikromeriter.

Processledare för Sobona: Thomas Nylund.

Processledarens roll:​ Utifrån konceptets behov ska processledaren driva och dokumentera arbetet, testa vad som fungerar, formulera konceptets behov och lösning samt förankra internt och i referensgrupp.

Vidare ska processledaren delta i veckovisa avstämningar och ett antal workshops.

För projektet finns en referensgrupp som består av olika berörda intressenter och sakkunniga.

Läs mer om Kompetenspasset

Ta gärna del av artikeln Mikromeriter och projektet ”Kompetenspasset” som kan säkra kompetens från Valideringskonferensen 2022.

MYH om hur en gemensam satsning ska säkra rätt kompetens. Länk till annan webbplats.

Rise om Kompetenspassest. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Kompetenspasset Länk till annan webbplats. här.

Målsättning för Kompetenspasset

Målsättningen för Kompetenspasset är att skapa en modell för hur mikromeriter ska fungera i Sverige.

I arbetet ingår ett skarpt test, som både har en modell- och en teknisk lösning, för att distribuera och styra tillämpningen av mikromeriter.

Sobonas branschvalideringsmodell

För Sobonas del strävar vi också att formulera en generell modell för tillämpning av mikromeriter i anslutning till projektets övergripande mål.

Denna modell ansluter till Sobonas branschvalideringsmodell och som kan användas av Sobona-företag och därmed vara till nytta för både arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetshypotes om vad en mikromerit är

 • En minsta kompetens-pusselbit som har ett värde i sig. Den kan liknas vid en lego-bit.
 • Den ska vara definierbar, påbyggnadsbar, överföringsbar och kunna avgränsas.
 • Mikromeriten kan tillägnas genom en kortare/mindre utbildning- och/eller praktikinsats.
 • Den ska kunna valideras på ett kvalitetssäkrat sätt.
 • Mikromeriten kan innebära en förmåga att till fullo utföra en specifik arbetsuppgift som har relevans i ett större sammanhang där den aktuella mikromeriten utgör och skapar en plattform för vidare påbyggnad och är överföringsbar även till andra yrkesområden.​

Säkerhetsläget i omvärlden har förändrats. Flera myndigheter har fått i uppdrag att säkerställa att samhället klarar av att fungera, även vid händelse av kris och höjd beredskap.

Sobonas första pilot inom Kompetenspasset utgår från ett aktuellt och faktiskt uttalat behov. Post- och telestyrelsen har identifierat behov av att införskaffa förstärkningsmaterial till telekomsektorn såsom:

 • Svetsar och mätinstrument för fibernät​
 • Transportabla reservelverk med varierande effekt​
 • Reparationsvagnar för fibernät​
 • Satser av reparationsmateriel för fibernät​.

Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats. har fått i uppgift av Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats. att säkerställa att material finns.

För att ta reda på vilka mikromeriter en beredskapssvetsare behöver ha har Svenska Stadsnätsföreningen arbetat med dessa tre moduler i Sobonas yrkesprofil fibertekniker:

 1. Service, underhåll och felsökning av fibernät.
 2. Svetsa och skarva optisk fiber
 3. Mätning av fibernät*.

*En kompletterande modul som inte ingår i yrkesprofilen.

Dessutom behöver extra personella resurser och kompetenser säkras för att kunna utföra svetsning av fibernät.

Piloten sker i samverkan med Svenskt Underhåll Länk till annan webbplats. och Svenskt Vatten Länk till annan webbplats.. I yrkesprofilerna drifttekniker reningsverk VA och drifttekniker vattenverk VA finns en modul som handlar om service och underhåll. Därför ska branschorganisationen Svenskt Underhåll vara med i relevanssäkringen.

I samband med relevanssäkringen ska det undersökas om det går att definiera en mikromerit för service och underhåll.

För fyra år sedan togs de två yrkesprofilerna drifttekniker vattenreningsverk VA (numera heter den drifttekniker reningsverk) och drifttekniker avloppsreningsverk (numera heter den drifttekniker vattenverk VA) fram.

Nu ska dessa två yrkesprofiler relevanssäkras, eftersom en relevanssäkring görs vart fjärde år.

Denna pilot sker i samverkan mellan Sobona, Nordiska Textilakademin Länk till annan webbplats. och Avfall Sverige Länk till annan webbplats..

Miljöbelastningen från textil-, mode- och klädindustrin är allt oftare i fokus.

Inom avfallshantering och återvinning finns yrkesprofilerna arbete inom återbrukshantering och återvinningsmedarbetare på ÅVC.

Inom Kompetenspasset pågår ett arbete kring profilen “reparationssömnad”, genom Proteko/Mode3.

Nordiska Textilakademin har skissat på en värdekedja från mottagning av textil på ÅVC, via sortering och vidareförädling till försäljning, återbruk och återvinning.

Piloten ska utforska om det finns grundläggande kompetens inom exempelvis textil materialkunskap och värdering av textil som kan utgöra en mikromerit. Denna mikromerit kan ha nytta för flera aktörer i värdekedjan.

Det handlar om en röd tråd av kompetens genom hela hanteringskedjan, som underlättar samverkan.

En avsiktsförklaring om samverkan finns framtagen.

Piloten sker i samverkan mellan Sobona, TCYK, Poseidon, MKB Bostads AB, Renova och Mode3.

MKB Bostas AB har bedrivit ett framgångsrikt arbete med gårdsvärdar. Renova har också bedrivit ett framgångsrikt arbete med lokala jobbspår.

Stockholmshem har startat ett arbete där Mode3 har tagit fram underlag för utbildning av gårdsvärdar.

Piloten ska utforska om det går att definiera en mikromerit för insteg inom fastighetsbranschen, exempelvis för arbete som gårdsvärd/miljövärd.

En mikromerit för insteg kan underlätta och skapa tydlighet för såväl individ som företag om vad som krävs för att utföra arbetet.

Bakgrund till Kompetenspasset

Kompetenspasset startade för Sobonas del i augusti 2022 och pågår till och med 2023-12-31.

Syftet med projektet är att utforska möjliga modeller för en svensk implementation av mikromeriter i enlighet med Europeiska unionens modell för dessa (engelska micro-credentials) Länk till annan webbplats..

Utvecklingsarbetet följer de rekommendationer som följer av kommissionens råd från januari 2022 och rådets rekommendationer från juni 2022.

Kompetenspasset är sprunget ur regeringens samverkansprogram “Kompetensförsörjning och livslångt lärande Länk till annan webbplats.” och pågår till december 2023.

Projektägare

Projektägare och koordinator: RISE (Research Institutes of Sweden) Länk till annan webbplats..

RISE är ett oberoende, statligt ägt forskningsinstitut. Uppdraget är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället.

Samverkanpartners: Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. och Myndigheten för Yrkeshögskolan Länk till annan webbplats..

Finanseriering: Vinnova Länk till annan webbplats..

Medverkande organisationer:

Sobonas medverkan sker mot bakgrund av de nationella valideringsmodeller med moduluppbyggda yrkesprofiler som Sobona utvecklat i samverkan med arbetsmarknadens parter.

Yrkesprofilerna är en bra utgångspunkt också för att definiera och avgränsa mikromeriter.

Processledare för Sobona: Thomas Nylund.

Processledarens roll:​ Utifrån konceptets behov ska processledaren driva och dokumentera arbetet, testa vad som fungerar, formulera konceptets behov och lösning samt förankra internt och i referensgrupp.

Vidare ska processledaren delta i veckovisa avstämningar och ett antal workshops.

För projektet finns en referensgrupp som består av olika berörda intressenter och sakkunniga.

Läs mer om Kompetenspasset

Ta gärna del av artikeln Mikromeriter och projektet ”Kompetenspasset” som kan säkra kompetens från Valideringskonferensen 2022.

MYH om hur en gemensam satsning ska säkra rätt kompetens. Länk till annan webbplats.

Rise om Kompetenspassest. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Kompetenspasset Länk till annan webbplats. här.

Målsättning för Kompetenspasset

Målsättningen för Kompetenspasset är att skapa en modell för hur mikromeriter ska fungera i Sverige.

I arbetet ingår ett skarpt test, som både har en modell- och en teknisk lösning, för att distribuera och styra tillämpningen av mikromeriter.

Sobonas branschvalideringsmodell

För Sobonas del strävar vi också att formulera en generell modell för tillämpning av mikromeriter i anslutning till projektets övergripande mål.

Denna modell ansluter till Sobonas branschvalideringsmodell och som kan användas av Sobona-företag och därmed vara till nytta för både arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetshypotes om vad en mikromerit är

 • En minsta kompetens-pusselbit som har ett värde i sig. Den kan liknas vid en lego-bit.
 • Den ska vara definierbar, påbyggnadsbar, överföringsbar och kunna avgränsas.
 • Mikromeriten kan tillägnas genom en kortare/mindre utbildning- och/eller praktikinsats.
 • Den ska kunna valideras på ett kvalitetssäkrat sätt.
 • Mikromeriten kan innebära en förmåga att till fullo utföra en specifik arbetsuppgift som har relevans i ett större sammanhang där den aktuella mikromeriten utgör och skapar en plattform för vidare påbyggnad och är överföringsbar även till andra yrkesområden.​

Säkerhetsläget i omvärlden har förändrats. Flera myndigheter har fått i uppdrag att säkerställa att samhället klarar av att fungera, även vid händelse av kris och höjd beredskap.

Sobonas första pilot inom Kompetenspasset utgår från ett aktuellt och faktiskt uttalat behov. Post- och telestyrelsen har identifierat behov av att införskaffa förstärkningsmaterial till telekomsektorn såsom:

 • Svetsar och mätinstrument för fibernät​
 • Transportabla reservelverk med varierande effekt​
 • Reparationsvagnar för fibernät​
 • Satser av reparationsmateriel för fibernät​.

Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats. har fått i uppgift av Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats. att säkerställa att material finns.

För att ta reda på vilka mikromeriter en beredskapssvetsare behöver ha har Svenska Stadsnätsföreningen arbetat med dessa tre moduler i Sobonas yrkesprofil fibertekniker:

 1. Service, underhåll och felsökning av fibernät.
 2. Svetsa och skarva optisk fiber
 3. Mätning av fibernät*.

*En kompletterande modul som inte ingår i yrkesprofilen.

Dessutom behöver extra personella resurser och kompetenser säkras för att kunna utföra svetsning av fibernät.

Piloten sker i samverkan med Svenskt Underhåll Länk till annan webbplats. och Svenskt Vatten Länk till annan webbplats.. I yrkesprofilerna drifttekniker reningsverk VA och drifttekniker vattenverk VA finns en modul som handlar om service och underhåll. Därför ska branschorganisationen Svenskt Underhåll vara med i relevanssäkringen.

I samband med relevanssäkringen ska det undersökas om det går att definiera en mikromerit för service och underhåll.

För fyra år sedan togs de två yrkesprofilerna drifttekniker vattenreningsverk VA (numera heter den drifttekniker reningsverk) och drifttekniker avloppsreningsverk (numera heter den drifttekniker vattenverk VA) fram.

Nu ska dessa två yrkesprofiler relevanssäkras, eftersom en relevanssäkring görs vart fjärde år.

Denna pilot sker i samverkan mellan Sobona, Nordiska Textilakademin Länk till annan webbplats. och Avfall Sverige Länk till annan webbplats..

Miljöbelastningen från textil-, mode- och klädindustrin är allt oftare i fokus.

Inom avfallshantering och återvinning finns yrkesprofilerna arbete inom återbrukshantering och återvinningsmedarbetare på ÅVC.

Inom Kompetenspasset pågår ett arbete kring profilen “reparationssömnad”, genom Proteko/Mode3.

Nordiska Textilakademin har skissat på en värdekedja från mottagning av textil på ÅVC, via sortering och vidareförädling till försäljning, återbruk och återvinning.

Piloten ska utforska om det finns grundläggande kompetens inom exempelvis textil materialkunskap och värdering av textil som kan utgöra en mikromerit. Denna mikromerit kan ha nytta för flera aktörer i värdekedjan.

Det handlar om en röd tråd av kompetens genom hela hanteringskedjan, som underlättar samverkan.

En avsiktsförklaring om samverkan finns framtagen.

Piloten sker i samverkan mellan Sobona, TCYK, Poseidon, MKB Bostads AB, Renova och Mode3.

MKB Bostas AB har bedrivit ett framgångsrikt arbete med gårdsvärdar. Renova har också bedrivit ett framgångsrikt arbete med lokala jobbspår.

Stockholmshem har startat ett arbete där Mode3 har tagit fram underlag för utbildning av gårdsvärdar.

Piloten ska utforska om det går att definiera en mikromerit för insteg inom fastighetsbranschen, exempelvis för arbete som gårdsvärd/miljövärd.

En mikromerit för insteg kan underlätta och skapa tydlighet för såväl individ som företag om vad som krävs för att utföra arbetet.

Mikromeriter inom fibernät och reservkraft

Hur ska personella resurser och kompetenser som kan utföra svetsning av fibernät vid kris säkerställas?

Mikromeriter för beredskapssvetsare

Valideringskonferensen 2023

Den 8 november 2023 anordnas Valideringskonferensen för femte året i rad. Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av validering, oavsett om du arbetar inom utbildning eller arbetsmarknad. Varmt välkommen!

Konferensen om Kompetenspasset 2023

Den 23 augusti 2023 anordnades konferensen om Kompetenspasset. På konferensen berättade vi mer om lärdomar och insikter från våra fyra piloter i samverkans- och pilotprojektet Kompetenspasset.

Projektägare

Samverkanspartner

Finansiering

Deltagande organisationer i Sobonas pilot:

Projektägare inom Sobona: Conny Larsson

Branschvalidering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen

Branschvalidering kan synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig, i skolan, genom lärande på arbetsplatsen eller på fritiden.

Sobona börjar arbeta med mikromeriter

Många aktörer börjar nu vända blicken mot mikromeriter. Mikromeriter är mindre byggstenar av kompetens som kan komma från både informellt och formellt lärande.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Thomas Nylund

Processledare Sobona