Kompetenspasset ska säkra rätt kompetens

Kompetenspasset är ett pilotprojekt i samverkan med flera parter där delar av kompetens, så kallade mikromeriter, ska dokumenteras, göras giltiga och ges ett formellt erkännande.

Varför finns projektet?

Kompetenspasset handlar om att framtidssäkra kompetensförsörjningen, om att bidra till ökad motivation för livslångt lärande, större rörlighet mellan olika utbildningsformer och bättre möjlighet att synliggöra olika sorters kompetens.

Vad händer i projektet?

Ett antal piloter ska genomföras. Den första handlar om mikromeriter inom fiberteknik och görs i samverkan med Svenska Stadsnätsföreningen. Målet är att få en generell modell för tillämpning av mikromeriter som ansluter till Sobonas branschvalideringsmodeller.

Hur fungerar det?

Med utgångspunkt från Sobonas branschvalideringsmodeller görs pilotstudier för att definiera och dokumentera mikromeriter. Detta är mindre ”pusselbitar” av kompetens som kan ha ett värde och en funktion i sig samt vara överföringsbara och påbyggnadsbara.

Vilken nytta skapar projektet?

En majoritet av allt lärande är informellt och syns inte utan behöver synliggöras. Projektet syftar till att ta fram en pilot, en modell och en digital infrastruktur för att synliggöra mikromeriter som är till nytta för både individ och arbetsgivare.

Mer om projektet

Bakgrund till Kompetenspasset

Kompetenspasset startade för Sobonas del i augusti 2022 och pågår till och med 2023-12-31.

Syftet med projektet är att utforska möjliga modeller för en svensk implementation av mikromeriter i enlighet med Europeiska unionens modell för dessa (engelska micro-credentials) Länk till annan webbplats..

Utvecklingsarbetet följer de rekommendationer som följer av kommissionens råd från januari 2022 och rådets rekommendationer från juni 2022.

Kompetenspasset är sprunget ur regeringens samverkansprogram “Kompetensförsörjning och livslångt lärande Länk till annan webbplats.” och pågår till december 2023.

Projektägare

Projektägare och koordinator: RISE (Research Institutes of Sweden) Länk till annan webbplats..

RISE är ett oberoende, statligt ägt forskningsinstitut. Uppdraget är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället.

Samverkanpartners: Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. och Myndigheten för Yrkeshögskolan Länk till annan webbplats..

Finanseriering: Vinnova Länk till annan webbplats..

Medverkande organisationer:

Sobonas medverkan sker mot bakgrund av de nationella valideringsmodeller med moduluppbyggda yrkesprofiler som Sobona utvecklat i samverkan med arbetsmarknadens parter.

Yrkesprofilerna är en bra utgångspunkt också för att definiera och avgränsa mikromeriter.

Processledare för Sobona: Thomas Nylund.

Processledarens roll:​ Utifrån konceptets behov ska processledaren driva och dokumentera arbetet, testa vad som fungerar, formulera konceptets behov och lösning samt förankra internt och i referensgrupp.

Vidare ska processledaren delta i veckovisa avstämningar och ett antal workshops.

För projektet finns en referensgrupp som består av olika berörda intressenter och sakkunniga.

Målsättning för Kompetenspasset

Målsättningen för Kompetenspasset är att skapa en modell för hur mikromeriter ska fungera i Sverige.

I arbetet ingår ett skarpt test, som både har en modell- och en teknisk lösning, för att distribuera och styra tillämpningen av mikromeriter.

Sobonas branschvalideringsmodeller

För Sobonas del strävar vi också att formulera en generell modell för tillämpning av mikromeriter i anslutning till projektets övergripande mål.

Denna modell ansluter till Sobonas branschvalideringsmodeller och som kan användas av Sobona-företag och därmed vara till nytta för både arbetsgivare och arbetstagare.

Mikromerit – Sobonas arbetshypotes om definition

Mikromeriten är definierbar och avgränsningsbar som en minsta ”kompetens-pusselbit” som har ett värde i sig.

Den kan innebära en förmåga att till fullo utföra en specifik arbetsuppgift som har relevans i ett större sammanhang där den aktuella mikromeriten utgör och skapar en plattform för vidare påbyggnad och är överföringsbar även till andra yrkesområden.​

Mikromeriten kan tillägnas genom en kortare utbildnings- och/eller praktikinsats, utifrån en given kunskapsbas.

Mikromeriten ska kunna valideras på ett kvalitetssäkrat sätt.

Pilot 1 Fiberteknik

Sobonas första pilot inom Kompetenspasset utgår från ett högst aktuellt och faktiskt uttalat behov.

Säkerhetsläget i omvärlden har förändrats. Flera myndigheter har fått i uppdrag att säkerställa att samhället klarar av att fungera även vid händelse av kris och höjd beredskap.

Post- och telestyrelsen har identifierat behov att införskaffa förstärkningsmaterial till telekomsektorn såsom:

  • Svetsar och mätinstrument för fibernät​
  • Transportabla reservelverk med varierande effekt​
  • Reparationsvagnar för fibernät​
  • Satser av reparationsmateriel för fibernät​.

​Hand i hand med detta behöver extra personella resurser och kompetenser säkras för att kunna utföra svetsning av fibernät med mera.

Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats. har fått i uppgift av Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats. att se till att säkerställa detta.

I Kompetenspasset studeras hur mikromeriter inom områdena fibernät och reservkraft kan bidra till att uppfylla de här behoven.

Gemensam satsning ska säkra rätt kompetens - Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats.

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/kompetenspasset Länk till annan webbplats.

Bakgrund till Kompetenspasset

Kompetenspasset startade för Sobonas del i augusti 2022 och pågår till och med 2023-12-31.

Syftet med projektet är att utforska möjliga modeller för en svensk implementation av mikromeriter i enlighet med Europeiska unionens modell för dessa (engelska micro-credentials) Länk till annan webbplats..

Utvecklingsarbetet följer de rekommendationer som följer av kommissionens råd från januari 2022 och rådets rekommendationer från juni 2022.

Kompetenspasset är sprunget ur regeringens samverkansprogram “Kompetensförsörjning och livslångt lärande Länk till annan webbplats.” och pågår till december 2023.

Projektägare

Projektägare och koordinator: RISE (Research Institutes of Sweden) Länk till annan webbplats..

RISE är ett oberoende, statligt ägt forskningsinstitut. Uppdraget är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället.

Samverkanpartners: Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. och Myndigheten för Yrkeshögskolan Länk till annan webbplats..

Finanseriering: Vinnova Länk till annan webbplats..

Medverkande organisationer:

Sobonas medverkan sker mot bakgrund av de nationella valideringsmodeller med moduluppbyggda yrkesprofiler som Sobona utvecklat i samverkan med arbetsmarknadens parter.

Yrkesprofilerna är en bra utgångspunkt också för att definiera och avgränsa mikromeriter.

Processledare för Sobona: Thomas Nylund.

Processledarens roll:​ Utifrån konceptets behov ska processledaren driva och dokumentera arbetet, testa vad som fungerar, formulera konceptets behov och lösning samt förankra internt och i referensgrupp.

Vidare ska processledaren delta i veckovisa avstämningar och ett antal workshops.

För projektet finns en referensgrupp som består av olika berörda intressenter och sakkunniga.

Målsättning för Kompetenspasset

Målsättningen för Kompetenspasset är att skapa en modell för hur mikromeriter ska fungera i Sverige.

I arbetet ingår ett skarpt test, som både har en modell- och en teknisk lösning, för att distribuera och styra tillämpningen av mikromeriter.

Sobonas branschvalideringsmodeller

För Sobonas del strävar vi också att formulera en generell modell för tillämpning av mikromeriter i anslutning till projektets övergripande mål.

Denna modell ansluter till Sobonas branschvalideringsmodeller och som kan användas av Sobona-företag och därmed vara till nytta för både arbetsgivare och arbetstagare.

Mikromerit – Sobonas arbetshypotes om definition

Mikromeriten är definierbar och avgränsningsbar som en minsta ”kompetens-pusselbit” som har ett värde i sig.

Den kan innebära en förmåga att till fullo utföra en specifik arbetsuppgift som har relevans i ett större sammanhang där den aktuella mikromeriten utgör och skapar en plattform för vidare påbyggnad och är överföringsbar även till andra yrkesområden.​

Mikromeriten kan tillägnas genom en kortare utbildnings- och/eller praktikinsats, utifrån en given kunskapsbas.

Mikromeriten ska kunna valideras på ett kvalitetssäkrat sätt.

Pilot 1 Fiberteknik

Sobonas första pilot inom Kompetenspasset utgår från ett högst aktuellt och faktiskt uttalat behov.

Säkerhetsläget i omvärlden har förändrats. Flera myndigheter har fått i uppdrag att säkerställa att samhället klarar av att fungera även vid händelse av kris och höjd beredskap.

Post- och telestyrelsen har identifierat behov att införskaffa förstärkningsmaterial till telekomsektorn såsom:

  • Svetsar och mätinstrument för fibernät​
  • Transportabla reservelverk med varierande effekt​
  • Reparationsvagnar för fibernät​
  • Satser av reparationsmateriel för fibernät​.

​Hand i hand med detta behöver extra personella resurser och kompetenser säkras för att kunna utföra svetsning av fibernät med mera.

Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats. har fått i uppgift av Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats. att se till att säkerställa detta.

I Kompetenspasset studeras hur mikromeriter inom områdena fibernät och reservkraft kan bidra till att uppfylla de här behoven.

Gemensam satsning ska säkra rätt kompetens - Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats.

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/kompetenspasset Länk till annan webbplats.

Valideringskonferensen 2022

Den 9 november 2022 anordnades Valideringskonferensen för fjärde året i rad. Konferensen vände sig till dig som är intresserad av validering, oavsett om du arbetar inom utbildnings- eller arbetsmarknadsområdet.

Projektägare

Samverkanspartner

Finansiering

Deltagande organisationer i Sobonas pilot:

Projektägare inom Sobona: Conny Larsson

Branschvalidering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen

Branschvalidering kan synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig, i skolan, genom lärande på arbetsplatsen eller på fritiden.

Sobona börjar arbeta med mikromeriter

Många aktörer börjar nu vända blicken mot mikromeriter. Mikromeriter är mindre byggstenar av kompetens som kan komma från både informellt och formellt lärande.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Thomas Nylund
Processledare Sobona