Fibertekniker

Fibertekniker

Fiberteknikerns huvudsakliga arbetsuppgifter består i att utföra installationer, service, felsök och underhåll av fibernät. Det innebär att planering, riskbedömning, analys, metoder, material, dokumentation och kvalitetssäkring är områden som kräver både fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter.

Då arbetet vidare innebär samverkan och möte med intressenter av olika slag så krävs också en god kommunikativ förmåga och ett professionellt förhållningssätt.

Yrkesprofilen består till sin helhet av elva moduler. Modulerna är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område.

De relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Arbetsuppgifterna består av praktiska uppgifter inom fiberteknik, som till exempel fibersvetsning, fiberblåsning, mätning, montering och fiber- och kabelinstallationer.

Profilens moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utvecklingen av yrkesprofilen har skett med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona och Nordiskt Valideringsforum i nära samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats. samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

galve-energi-2

Yrkesprofil fibertekniker

Fibertekniker ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för fiber och stadsnät.

Innehållet är på motsvarande SeQF-nivå 3 och 4. Det ackumulerade och sammantagna kunnandet ger ett kunskapsdjup och en färdighetsnivå motsvarande SeQF-nivå 4.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt den självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2021 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes den 15 september 2021.

Nedladdningsbara dokument