Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända

Projektet startade 2015 och fortsätter öppna nya dörrar på arbetsmarknaden. Många företag deltar och allt kan enkelt anpassas till er verksamhet. Missa inte möjligheten att få en kickstart till att utveckla hur du jobbar med rekrytering, inkludering och mångfald samt lärande på arbetsplatsen. Dessutom får du insikter och erfarenheter från andra medlemsföretag i Sobona.

Varför finns projektet?

Tillsammans skapar vi bredare rekryteringsvägar för nyanlända och utrikesfödda genom språkutveckling, praktik, yrkesprofilering och validering. Projektet syftar till att bättre synliggöra nyanländas kompetens så de långsiktigt blir en naturlig del av den inkluderande kompetensförsörjningen.

Vad händer i projektet?

Fokus är på språkutbildning och arbetsplatsnära insatser för att stödja insteg. Det kan till exempel ske genom ett lokalt jobbspår eller snabbspår. Men det kan också handla om att skapa insteg utifrån individens kompetens, utifrån en kedja av insatser som tillgodoser arbetsgivarnas kompetensbehov.

Hur fungerar det?

I projektet samarbetar ni tillsammans med andra företag för att utveckla hur ni kan synliggöra nyanländas och utrikesföddas kompetens så de blir en naturlig del av kompetensförsörjningen. I projektet stödjer vi dig i vilket skede du än befinner dig i. Vi ser gärna att du berättar vad som görs och delar med dig av kunskaper och insikter. Sobonas enkla och beprövade verktyg är integrerade i projektet.

Vilken nytta skapar projektet?

Det skapar möjligheter för att se nyanlända och utrikesfödda som en naturlig del av kompetensförsörjningen. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning; det är från ord till verkstad. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen och säkerställa kompetensen hos såväl nya som befintliga medarbetare.

Röster om projektet

 • Vi har verkligen lärt oss att det går att få nyanlända som är kortutbildade i arbete.

  Sofia Westergaard 

  HR-specialist på Renova

 • I våra lokala jobbspår i Göteborg riktar vi oss till nyanlända med kort utbildning. Vi måste ta tillvara på potentialen som finns hos den gruppen.

  Ulf Wallin

  Planeringsledare arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs stad

 • Jag gillar när okonventionella lösningar skapas. När vi skruvar och tänjer på regelverket, samarbetar med andra aktörer och skapar lösningar för samarbeten.

  Michael Persson

  Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen

Valideringskonferensen 2022

Den 9 november 2022 anordnades Valideringskonferensen för fjärde året i rad. Konferensen vände sig till dig som är intresserad av validering, oavsett om du arbetar inom utbildnings- eller arbetsmarknadsområdet.

Ta en genväg till Arbetsförmedlingen

Hitta framtidens kompetens och säkerställ kommunal service till medborgarna. Detta kan hjälpa dig lösa utmaningarna kring rekrytering och lärande på arbetsplatsen.

Renova skapar en mer inkluderande kompetensförsörjning

Renova använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning .

Handledare och språkutveckling på arbetsplatsen

Inom ramen för projektet erbjuds både handledarutbildningar och utbildningar kring språkutveckling på arbetsplatsen.

Projektägare

Delfinansierande myndigheter

Samarbetspartners

Mer om projektet

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Det här projektet har brutits ner i sex delprojekt:

Sobona ska verka för ett inkluderande arbetsliv. Vidare ska vi stödja medlemsföretagen i arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som nya medarbetare för bästa förutsättningar att skapa affärsmässig samhällsnytta.

Sobona arbetar långsiktigt med att utveckla medlemsföretagens kompetensförsörjning och stödja de deras attraktionskraft. Eftersom projektet är nationellt och många medlemsföretag deltar, levererar det nytta även på branschnivå.

Projektet görs tillsammans med Kommunal, Seko och Transport.

Inför 2021 skalar vi upp kunskap från tidigare år och fortsätter vidareutveckla.

På kort sikt är målet att skapa fler möjligheter för fler praktikplatser, ökat fokus på språkutveckling på arbetsplatser, fler yrkeskompetensbedömningar och arbetsmarknadspolitiska insatser samt anställningar inom ramen för de ordinarie rekryteringsbehov som finns.

På längre sikt är målet att nyanlända och utrikesfödda som en självklar rekryteringsbas.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka och arbeta annorlunda för att synliggöra kunskap och kompetens.

Som en gemensam utgångspunkt i samverkan används den nationella yrkesprofilen, som underlag för att genomföra insatsen.

Medlemsföretaget och dess handledare som tar emot nyanlända och utrikesfödda kan arbeta formativt med deltagaren. Lärande och synliggörande av kunskaper och kompetens sker över tid, både på arbetsplatsen och/eller parallellt med andra utbildningsinsatser.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Här spelar även synen på det arbetsplatsförlagda lärandet och att stödja arbetsgivarna i att rekrytera icke-diskriminerande och inkluderande roll. I förlängningen ger det effekter på vilka kompetens- och utbildningskrav som ställs.

Och utifrån yrkesprofileringsarbete synliggörs arbetsgivarnas reella behov, vad det faktiskt är man behöver kunna i sett specifikt yrke och yrkesområde.

Genom att identifiera och synliggöra reella kompetensbehov och faktiska krav, kan man bredda synsätt på vem det är man söker. Här spelar kartläggning och formativ validering utifrån de nationella yrkesprofilerna en avgjort viktig roll.

Viktiga insikter för projektet

Genom projektet och konkreta verktyg rustas arbetsgivare som sen matchas med deltagare utifrån definierade behov. Utvalda insatser läggs till, som till exempel språkutveckling.

Det är tydligt att man lär sig språket bäst i kombination med ett arbete. Därför är språkutveckling på arbetsplatsen grundläggande.

En betydelsefull del som ligger inom ramen för projektet är att synliggöra och sätta formellt värde på det arbetsplatsplatsförlagda lärandet.

Samtidigt är det tydligt att en stor vinst med validering är att starta processer kring lärande på arbetsplatsen.

Tio saker som projektet gör:

 1. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 2. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 3. Initierar och medverkar på regionala och lokala möten med Arbetsförmedlingen inom ramen för nationell avsiktsförklaring.
 4. Handledarutbildning och utbildning i språkutveckling på arbetsplatsen.
 5. Skapar förutsättningar för praktikplatser med fokus på språkutveckling och synliggörande av yrkeskompetens för nyanlända och utrikesfödda hos medlemsföretagen, till exempel i lokala jobbspår.
 6. Medverkar på konferenser och mötesplatser för att sprida kunskap kring hur man kan arbeta med inkluderande kompetensförsörjning.
 7. Fångar upp och visar framgångsexempel som till exempel Renova som använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.
 8. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 9. Skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
 10. Utveckling av Sobonas språkparlör. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt filmer som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen.

Snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda

kompetensförsörjning

Inom Sobonas branscher finns stora rekryteringsbehov och ett påtalat behov av att arbeta med ett mer inkluderande synsätt på kompetensförsörjning. Under 2020 kommer projektet ha ett stort fokus på att arbeta med lokala jobbspår och stöd av nationella yrkesprofiler.

Dessa ger två tydliga vinster. Dels synliggör de vad en individ faktisk behöver kunna och dels lyfter de fram företagen som en viktig del i skapandet av framtida lokala jobbspår.

Medel från Arbetsförmedlingen

Sobonas arbete kring inkluderande kompetensförsörjning sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna hänga med i utvecklingen av behov som finns i samhället. Arbetsförmedlingen menar att Sobonas insatser bland annat i form av yrkesprofilering och validering inom i företag skyndar på nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden.

Därför har Sobona tillsammans med Kommunal och Seko fått främjandemedel från Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är ett statsbidrag till verksamheter som hjälper till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda genom att:

 1. Synliggöra kompetenser
 2. Stärka kunskaper i svenska/lära sig svenska
 3. Gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska kedjor som leder till arbete

Ett exempel på arbetsmarknadspolitiska kedjor är att kombinera insatser som leder till arbete som:

 1. Praktik
 2. Arbetsträning
 3. Yrkesspråk
 4. Arbetsmarknadsutbildningar
 5. Vissa anställningsstöd

Olika slags praktik

Praktik innebär arbetsträning på en arbetsplats för att få erfarenheter, meriter och referenser. Det finns tre sorters praktik som förmedlas via Arbetsförmedlingen.

 1. Arbetspraktik Länk till annan webbplats.
 2. Intensivpraktik Länk till annan webbplats.
 3. Yrkeskompetensbedömning Länk till annan webbplats.

Intensivåret

Den 15 april 2021 startades den nya reformen Intensivåret Länk till annan webbplats. upp. Reformen riktar sig till nyanlända och utrikesfödda som deltar i etableringsprogrammet. Genom att erbjuda en kedja av språkintensiva och arbetsplatsnära insatser är målet att deltagarna ska få ett arbete inom ett år efter ett påbörjat intensivår.

Genom att skala upp kunskap från tidigare främjandeprojekt och fortsätta vidareutveckla och sprida nationella yrkesprofiler inom sex branscher möjliggör vi inom projektet systematisk inslussning i yrkes-arbetslivet via introduktion och handledning hos de kommunala företagen.

Detta ska tillgodose branschernas egna rekryteringsbehov och samtidigt skapa förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda som i dagsläget är utanför samt erbjuda validering på arbetsplatsnivå för att ge ett intyg på exempelvis handledd praktik inom ramen för en sammanhållen insats exempelvis inom ett jobbspår/Intensivår.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Det här projektet har brutits ner i sex delprojekt:

Sobona ska verka för ett inkluderande arbetsliv. Vidare ska vi stödja medlemsföretagen i arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som nya medarbetare för bästa förutsättningar att skapa affärsmässig samhällsnytta.

Sobona arbetar långsiktigt med att utveckla medlemsföretagens kompetensförsörjning och stödja de deras attraktionskraft. Eftersom projektet är nationellt och många medlemsföretag deltar, levererar det nytta även på branschnivå.

Projektet görs tillsammans med Kommunal, Seko och Transport.

Inför 2021 skalar vi upp kunskap från tidigare år och fortsätter vidareutveckla.

På kort sikt är målet att skapa fler möjligheter för fler praktikplatser, ökat fokus på språkutveckling på arbetsplatser, fler yrkeskompetensbedömningar och arbetsmarknadspolitiska insatser samt anställningar inom ramen för de ordinarie rekryteringsbehov som finns.

På längre sikt är målet att nyanlända och utrikesfödda som en självklar rekryteringsbas.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka och arbeta annorlunda för att synliggöra kunskap och kompetens.

Som en gemensam utgångspunkt i samverkan används den nationella yrkesprofilen, som underlag för att genomföra insatsen.

Medlemsföretaget och dess handledare som tar emot nyanlända och utrikesfödda kan arbeta formativt med deltagaren. Lärande och synliggörande av kunskaper och kompetens sker över tid, både på arbetsplatsen och/eller parallellt med andra utbildningsinsatser.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Här spelar även synen på det arbetsplatsförlagda lärandet och att stödja arbetsgivarna i att rekrytera icke-diskriminerande och inkluderande roll. I förlängningen ger det effekter på vilka kompetens- och utbildningskrav som ställs.

Och utifrån yrkesprofileringsarbete synliggörs arbetsgivarnas reella behov, vad det faktiskt är man behöver kunna i sett specifikt yrke och yrkesområde.

Genom att identifiera och synliggöra reella kompetensbehov och faktiska krav, kan man bredda synsätt på vem det är man söker. Här spelar kartläggning och formativ validering utifrån de nationella yrkesprofilerna en avgjort viktig roll.

Viktiga insikter för projektet

Genom projektet och konkreta verktyg rustas arbetsgivare som sen matchas med deltagare utifrån definierade behov. Utvalda insatser läggs till, som till exempel språkutveckling.

Det är tydligt att man lär sig språket bäst i kombination med ett arbete. Därför är språkutveckling på arbetsplatsen grundläggande.

En betydelsefull del som ligger inom ramen för projektet är att synliggöra och sätta formellt värde på det arbetsplatsplatsförlagda lärandet.

Samtidigt är det tydligt att en stor vinst med validering är att starta processer kring lärande på arbetsplatsen.

Tio saker som projektet gör:

 1. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 2. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 3. Initierar och medverkar på regionala och lokala möten med Arbetsförmedlingen inom ramen för nationell avsiktsförklaring.
 4. Handledarutbildning och utbildning i språkutveckling på arbetsplatsen.
 5. Skapar förutsättningar för praktikplatser med fokus på språkutveckling och synliggörande av yrkeskompetens för nyanlända och utrikesfödda hos medlemsföretagen, till exempel i lokala jobbspår.
 6. Medverkar på konferenser och mötesplatser för att sprida kunskap kring hur man kan arbeta med inkluderande kompetensförsörjning.
 7. Fångar upp och visar framgångsexempel som till exempel Renova som använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.
 8. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 9. Skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
 10. Utveckling av Sobonas språkparlör. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt filmer som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen.

Snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda

kompetensförsörjning

Inom Sobonas branscher finns stora rekryteringsbehov och ett påtalat behov av att arbeta med ett mer inkluderande synsätt på kompetensförsörjning. Under 2020 kommer projektet ha ett stort fokus på att arbeta med lokala jobbspår och stöd av nationella yrkesprofiler.

Dessa ger två tydliga vinster. Dels synliggör de vad en individ faktisk behöver kunna och dels lyfter de fram företagen som en viktig del i skapandet av framtida lokala jobbspår.

Medel från Arbetsförmedlingen

Sobonas arbete kring inkluderande kompetensförsörjning sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna hänga med i utvecklingen av behov som finns i samhället. Arbetsförmedlingen menar att Sobonas insatser bland annat i form av yrkesprofilering och validering inom i företag skyndar på nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden.

Därför har Sobona tillsammans med Kommunal och Seko fått främjandemedel från Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är ett statsbidrag till verksamheter som hjälper till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda genom att:

 1. Synliggöra kompetenser
 2. Stärka kunskaper i svenska/lära sig svenska
 3. Gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska kedjor som leder till arbete

Ett exempel på arbetsmarknadspolitiska kedjor är att kombinera insatser som leder till arbete som:

 1. Praktik
 2. Arbetsträning
 3. Yrkesspråk
 4. Arbetsmarknadsutbildningar
 5. Vissa anställningsstöd

Olika slags praktik

Praktik innebär arbetsträning på en arbetsplats för att få erfarenheter, meriter och referenser. Det finns tre sorters praktik som förmedlas via Arbetsförmedlingen.

 1. Arbetspraktik Länk till annan webbplats.
 2. Intensivpraktik Länk till annan webbplats.
 3. Yrkeskompetensbedömning Länk till annan webbplats.

Intensivåret

Den 15 april 2021 startades den nya reformen Intensivåret Länk till annan webbplats. upp. Reformen riktar sig till nyanlända och utrikesfödda som deltar i etableringsprogrammet. Genom att erbjuda en kedja av språkintensiva och arbetsplatsnära insatser är målet att deltagarna ska få ett arbete inom ett år efter ett påbörjat intensivår.

Genom att skala upp kunskap från tidigare främjandeprojekt och fortsätta vidareutveckla och sprida nationella yrkesprofiler inom sex branscher möjliggör vi inom projektet systematisk inslussning i yrkes-arbetslivet via introduktion och handledning hos de kommunala företagen.

Detta ska tillgodose branschernas egna rekryteringsbehov och samtidigt skapa förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda som i dagsläget är utanför samt erbjuda validering på arbetsplatsnivå för att ge ett intyg på exempelvis handledd praktik inom ramen för en sammanhållen insats exempelvis inom ett jobbspår/Intensivår.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

 • Faktablad deltagare
 • Faktablad företag
 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Sobonas verktygslåda för kompetensförsörjning
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Språkutveckling på arbetsplatsen - Ett verktyg för inkludering
 • Parlör - Chaufför inom avfall och återvinning
 • Parlör-Återvinningscentral
 • Assistent i museiverksamhet
 • Energi yrkesspecifika moduler
 • Skötsel och underhåll av fastighet
 • Vatten och avlopp - yrkes­specifika moduler
 • Värd inom besöksnäring och kulturarv
 • Faktablad Lättläst Svenska

Lokala jobbspår är en viktig del i Renovas arbete med kompetensförsörjning

Renova startade ett tredje lokalt jobbspår 2022. I jobbspåret skräddarsys utbildning, yrkessvenska och praktik med C-körkort med yrkeskompetensbevis för elva deltagare under 42 veckor (40 skolveckor).

Breddad rekrytering möter Lunets kompetensförsörjningsutmaningar och främjar nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Koncernen Luleå Energi är ägare av Lunet, ett kommunalt dotterbolag som äger, driftar och bygger ut fibernätet i Luleå. Tillsammans tar de nya kliv i kompetensförsörjningsarbetet genom att bland annat erbjuda praktik och yrkesintroduktionsanställningar.

MKB:s gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden

Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, startade projektet Gårdsvärdar i samarbete med Arbetsförmedlingen år 2018. I den första piloten anställdes fem kvinnor. Tre år senare är de 44 anställda. Nästa steg blir att validera gårdsvärdarnas kunskaper och erbjuda et...

Validering är nästa steg för Telge Bostäder

Det kommunala bostadsbolaget Telge Bostäder jobbar långsiktigt och strategiskt för att motverka utanförskap och åtskillnad i bostadsområden. Tillsammans med arbetsförmedlingen skapar man jobb för långtidsarbetslösa hyresgäster. Nästa steg är att validera p...

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Brandkåren Attunda - En inkluderande arbetsplats där alla får ta plats

Tack vare praktikplatser har Brandkåren Attunda hittat nya rekryteringsvägar, fått nya intryck och stärkt verksamhetens kompetens.

Affärsverken - Inkludering och handledarutbildning är viktiga delar i affärsnyttan

En bra introduktion och handledarutbildningen är viktiga delar för att hjälpa nya medarbetare komma in i arbetet. Vidare är språkutveckling på arbetsplatsen viktigt för att hjälpa individer som saknar språket att lära sig tala, skriva och förstå svenska.

Famntaget Omsorg - Rekrytering med hjärta och kompetens

Sobona har varit en länk mellan Famntaget och Arbetsförmedlingen i Solna. Tack vare samarbetet har Famntaget kunnat rekrytera nyanlända som studerat till den kompetens som krävs för yrket och samtidigt breddat sin rekryteringsbas.

Nodra - Det finns många människor med kompetens vi inte har råd att bortse ifrån

Nodra tycker det är viktigt att ge alla en chans att göra bra ifrån sig på intervjuer och i arbetsrollen. De märkte direkt att drivet från praktikanter och trainees smittade av sig.

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning