Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända

Arbetet med att stödja nyanländas etablering på arbetsmarknaden påbörjades 2015. Tillsammans fortsätter vi öppna nya dörrar. Genom att gå med i projektet får du insikter och erfarenheter för att utveckla hur du arbetar med kompetensförsörjning utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.

Varför finns projektet?

Tillsammans skapar vi bredare rekryteringsvägar för nyanlända och utrikesfödda genom språkutveckling, praktik, yrkesprofilering och validering. Projektet syftar till att bättre synliggöra nyanländas kompetens så de långsiktigt blir en naturlig del av den inkluderande kompetensförsörjningen.

Vad händer i projektet?

Fokus är på språkutbildning och arbetsplatsnära insatser för att stödja insteg. Det kan till exempel ske genom ett lokalt jobbspår eller snabbspår. Men det kan också handla om att skapa insteg utifrån individens kompetens, utifrån en kedja av insatser som tillgodoser arbetsgivarnas kompetensbehov.

Hur fungerar det?

I projektet samarbetar ni tillsammans med andra företag för att utveckla hur ni kan synliggöra nyanländas och utrikesföddas kompetens så de blir en naturlig del av kompetensförsörjningen. I projektet stödjer vi dig i vilket skede du än befinner dig i. Vi ser gärna att du berättar vad som görs och delar med dig av kunskaper och insikter. Sobonas enkla och beprövade verktyg är integrerade i projektet.

Vilken nytta skapar projektet?

Det skapar möjligheter för att se nyanlända och utrikesfödda som en naturlig del av kompetensförsörjningen. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning; det är från ord till verkstad. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen och säkerställa kompetensen hos såväl nya som befintliga medarbetare.

Röster om projektet

 • Vi har verkligen lärt oss att det går att få nyanlända som är kortutbildade i arbete.

  Sofia Westergaard 

  HR-specialist på Renova

 • Valideringsarbetet som MKB, kommunen och Sobona gör är ett fantastiskt verktyg som skapar möjligheter för många. När vi samverkar i praktiken får vi resultat. Det ger positiva effekter för alla.

  Sedat Arif

  Kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst i Malmö stad

 • Samarbete och löpande dialog mellan arbetsmarknadens parter är avgörande för att hitta yrken där det råder brist på kompetens, inom olika branscher.

  Ingela Sagulin

  Kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen, avdelning Arbetsgivare och leverantörer

 • För att kunna säkerställa kompetensbehoven framöver behöver vi jobba på alla tänkbara fronter, fylla på med kompetens utifrån och rekrytera bredare.

  Kent Eneris

  Affärsområdeschef Lunet

Valideringskonferensen 2022

Den 9 november 2022 anordnades Valideringskonferensen för fjärde året i rad. Konferensen vände sig till dig som är intresserad av validering, oavsett om du arbetar inom utbildnings- eller arbetsmarknadsområdet.

Ta en genväg till Arbetsförmedlingen

Hitta framtidens kompetens och säkerställ kommunal service till medborgarna. Detta kan hjälpa dig lösa utmaningarna kring rekrytering och lärande på arbetsplatsen.

Renova skapar en mer inkluderande kompetensförsörjning

Renova använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning .

Handledare och språkutveckling på arbetsplatsen

Inom ramen för projektet erbjuds både handledarutbildningar och utbildningar kring språkutveckling på arbetsplatsen.

Projektägare

Delfinansierande myndigheter

Samarbetspartners

Mer om projektet

Bakgrund och syfte

Sobona arbetar långsiktigt med att utveckla medlemsföretagens kompetensförsörjning och stödja de deras attraktionskraft. Eftersom projektet är nationellt och många medlemsföretag deltar, levererar det nytta även på branschnivå.

Främjandeprojektet genomförs av Sobona tillsammans med:

 • Avfall Sverige
 • Fastighetsanställdas förbund
 • Kommunal
 • Seko
 • Svenska Stadsnätsföreningen
 • Svepark
 • Svenskt Vatten
 • Transport.

Projektet arbetar även nära de branschorganisationer som berörts i utvecklingsinsatser som Energiföretagen Sverige, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU), Trädgårdsbranschens centrala yrkeskommitté (TCYK) samt Vård- och omsorgscollege.

Projektet har brutits ner i dessa delprojekt:

Mål på kort och lång sikt

På kort sikt är målet att skapa fler möjligheter för fler praktikplatser, ökat fokus på språkutveckling på arbetsplatser, fler yrkeskompetensbedömningar och arbetsmarknadspolitiska insatser samt anställningar inom ramen för de ordinarie rekryteringsbehov som finns.

På längre sikt är målet att nyanlända och utrikesfödda som en självklar rekryteringsbas.

Navet för all kommunikation

Navet för all kommunikation är webbplatsen Enklare väg. Här finns bland annat startklara verktyg, case, dokument, filmer, Sobonas språkparlör och detaljerad information om Sobonas framtagna nationella yrkesprofiler. Här finns även allt material från alla digitala konferenser.

Insteg, introduktion och praktik

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka och arbeta annorlunda för att synliggöra kunskap och kompetens.

Som en gemensam utgångspunkt i samverkan används den nationella yrkesprofilen, som underlag för att genomföra insatsen.

Medlemsföretaget och dess handledare som tar emot nyanlända och utrikesfödda kan arbeta formativt med deltagaren. Lärande och synliggörande av kunskaper och kompetens sker över tid, både på arbetsplatsen och/eller parallellt med andra utbildningsinsatser.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Här spelar även synen på det arbetsplatsförlagda lärandet och att stödja arbetsgivarna i att rekrytera icke-diskriminerande och inkluderande roll. I förlängningen ger det effekter på vilka kompetens- och utbildningskrav som ställs.

Genom att identifiera och synliggöra reella kompetensbehov och faktiska krav kan man bredda synsättet kring vem det är man söker. Här spelar kartläggning och formativ validering utifrån de nationella yrkesprofilerna en viktig roll.

Viktiga insikter för projektet

Det vi ser som långsiktigt avgörande för att arbeta med inkluderande kompetensförsörjning är att påverka den långsiktiga strategiska kompetensförsörjningen samt hur medlemsföretagen ser på kompetens och de kompetensbehov som finns.

Här spelar även synen på det arbetsplatsförlagda lärandet och stödet till arbetsgivarna i att rekrytera icke-diskriminerade och inkluderande en viktig roll. I förlängningen ger det effekter på vilka kompetens- och utbildningskrav man ställer.

Genom projektet och konkreta verktyg rustas arbetsgivare som sen matchas med deltagare utifrån definierade behov. Utvalda insatser läggs till, som till exempel språkutveckling.

Det är tydligt att man lär sig språket bäst i kombination med ett arbete. Därför är språkutveckling på arbetsplatsen grundläggande.

En betydelsefull del som ligger inom ramen för projektet är att synliggöra och sätta formellt värde på det arbetsplatsplatsförlagda lärandet.

Samtidigt är det tydligt att en stor vinst med validering är att starta processer kring lärande på arbetsplatsen.

Tio saker som projektet gör:

 1. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 2. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 3. Initierar och medverkar på regionala och lokala möten med Arbetsförmedlingen.
 4. Handledarutbildning och utbildning i språkutveckling på arbetsplatsen.
 5. Skapar förutsättningar för praktikplatser med fokus på språkutveckling och synliggörande av yrkeskompetens för nyanlända och utrikesfödda hos medlemsföretagen, till exempel i lokala jobbspår.
 6. Medverkar på konferenser och mötesplatser för att sprida kunskap kring hur man kan arbeta med inkluderande kompetensförsörjning.
 7. Fångar upp och visar framgångsexempel som till exempel Renova som använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.
 8. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 9. Skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
 10. Utveckling av Sobonas språkparlör som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt utbildningar för arbetsgivare, individer och handledare.

Snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda

kompetensförsörjning

Genom att skala upp kunskap från främjandeprojektet och vidareutveckla framtagna yrkesprofiler inom sex av Sobonas branscher möjliggör vi systematisk inslussning i arbetslivet via introduktion och handledning hos de kommunala företagen.

Detta på ett sätt som tillgodoser både branschernas egna rekryteringsbehov och samtidigt skapar förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden för nyanlända, utrikesfödda, ungdomar och andra individer som står utanför arbetsmarknaden i dag.

Medel från Arbetsförmedlingen

Sobonas arbete kring inkluderande kompetensförsörjning sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna hänga med i utvecklingen av behov som finns i samhället.

Arbetsförmedlingen menar att Sobonas insatser bland annat i form av yrkesprofilering och validering inom i företag skyndar på nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden.

Därför har Sobona i flera år fått främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta är ett statsbidrag till verksamheter som hjälper till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda genom att:

 1. Synliggöra kompetenser
 2. Stärka kunskaper i svenska/lära sig svenska
 3. Gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska kedjor som leder till arbete

Ett exempel på arbetsmarknadspolitiska kedjor är att kombinera insatser som leder till arbete som:

 1. Praktik
 2. Arbetsträning
 3. Yrkesspråk
 4. Arbetsmarknadsutbildningar
 5. Vissa anställningsstöd

Intensivåret

Den 15 april 2021 startades den nya reformen Intensivåret Länk till annan webbplats. upp. Reformen riktar sig till nyanlända och utrikesfödda som deltar i etableringsprogrammet. Genom att erbjuda en kedja av språkintensiva och arbetsplatsnära insatser är målet att deltagarna ska få ett arbete inom ett år efter ett påbörjat intensivår.

Genom att skala upp kunskap från tidigare främjandeprojekt och fortsätta vidareutveckla och sprida nationella yrkesprofiler inom sex branscher möjliggör vi inom projektet systematisk inslussning i yrkesarbetslivet via introduktion och handledning hos de kommunala företagen.

Insteg och praktik

Den partgemensamma branschvalideringsmodellen ger ett bra stöd för att kunna utforma och erbjuda bra insteg till arbetsmarknaden och praktikplatser i sex branscher.

Det handlar om att kunna definiera och beskriva vad praktiken innebär och om att kunna lägga upp ett instegs- respektive praktikprogram där individen får lära sig rätt saker på rätt sätt och dessutom ska kunna få ett formellt bevis på det.

Vid planering och uppstart av ett insteg eller en praktik bidrar branschvalideringsmodellen till en tydlig struktur och till att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång vid utformningen av upplägget och lärmiljön. Modellen bidrar också till att kunna ge en tydligare bild av yrket och dess innehåll.

Urval av deltagare och avstämning av förväntningar underlättas. De kunskaper och färdigheter som deltagarna successivt tillägnar sig kan dokumenteras och valideras. Den som handleder och bedömer har tillgång till checklistor och hjälpmedel som underlättar och kvalitetssäkrar tillvägagångssättet och resultatet.

Bakgrund och syfte

Sobona arbetar långsiktigt med att utveckla medlemsföretagens kompetensförsörjning och stödja de deras attraktionskraft. Eftersom projektet är nationellt och många medlemsföretag deltar, levererar det nytta även på branschnivå.

Främjandeprojektet genomförs av Sobona tillsammans med:

 • Avfall Sverige
 • Fastighetsanställdas förbund
 • Kommunal
 • Seko
 • Svenska Stadsnätsföreningen
 • Svepark
 • Svenskt Vatten
 • Transport.

Projektet arbetar även nära de branschorganisationer som berörts i utvecklingsinsatser som Energiföretagen Sverige, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU), Trädgårdsbranschens centrala yrkeskommitté (TCYK) samt Vård- och omsorgscollege.

Projektet har brutits ner i dessa delprojekt:

Mål på kort och lång sikt

På kort sikt är målet att skapa fler möjligheter för fler praktikplatser, ökat fokus på språkutveckling på arbetsplatser, fler yrkeskompetensbedömningar och arbetsmarknadspolitiska insatser samt anställningar inom ramen för de ordinarie rekryteringsbehov som finns.

På längre sikt är målet att nyanlända och utrikesfödda som en självklar rekryteringsbas.

Navet för all kommunikation

Navet för all kommunikation är webbplatsen Enklare väg. Här finns bland annat startklara verktyg, case, dokument, filmer, Sobonas språkparlör och detaljerad information om Sobonas framtagna nationella yrkesprofiler. Här finns även allt material från alla digitala konferenser.

Insteg, introduktion och praktik

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka och arbeta annorlunda för att synliggöra kunskap och kompetens.

Som en gemensam utgångspunkt i samverkan används den nationella yrkesprofilen, som underlag för att genomföra insatsen.

Medlemsföretaget och dess handledare som tar emot nyanlända och utrikesfödda kan arbeta formativt med deltagaren. Lärande och synliggörande av kunskaper och kompetens sker över tid, både på arbetsplatsen och/eller parallellt med andra utbildningsinsatser.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Här spelar även synen på det arbetsplatsförlagda lärandet och att stödja arbetsgivarna i att rekrytera icke-diskriminerande och inkluderande roll. I förlängningen ger det effekter på vilka kompetens- och utbildningskrav som ställs.

Genom att identifiera och synliggöra reella kompetensbehov och faktiska krav kan man bredda synsättet kring vem det är man söker. Här spelar kartläggning och formativ validering utifrån de nationella yrkesprofilerna en viktig roll.

Viktiga insikter för projektet

Det vi ser som långsiktigt avgörande för att arbeta med inkluderande kompetensförsörjning är att påverka den långsiktiga strategiska kompetensförsörjningen samt hur medlemsföretagen ser på kompetens och de kompetensbehov som finns.

Här spelar även synen på det arbetsplatsförlagda lärandet och stödet till arbetsgivarna i att rekrytera icke-diskriminerade och inkluderande en viktig roll. I förlängningen ger det effekter på vilka kompetens- och utbildningskrav man ställer.

Genom projektet och konkreta verktyg rustas arbetsgivare som sen matchas med deltagare utifrån definierade behov. Utvalda insatser läggs till, som till exempel språkutveckling.

Det är tydligt att man lär sig språket bäst i kombination med ett arbete. Därför är språkutveckling på arbetsplatsen grundläggande.

En betydelsefull del som ligger inom ramen för projektet är att synliggöra och sätta formellt värde på det arbetsplatsplatsförlagda lärandet.

Samtidigt är det tydligt att en stor vinst med validering är att starta processer kring lärande på arbetsplatsen.

Tio saker som projektet gör:

 1. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 2. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 3. Initierar och medverkar på regionala och lokala möten med Arbetsförmedlingen.
 4. Handledarutbildning och utbildning i språkutveckling på arbetsplatsen.
 5. Skapar förutsättningar för praktikplatser med fokus på språkutveckling och synliggörande av yrkeskompetens för nyanlända och utrikesfödda hos medlemsföretagen, till exempel i lokala jobbspår.
 6. Medverkar på konferenser och mötesplatser för att sprida kunskap kring hur man kan arbeta med inkluderande kompetensförsörjning.
 7. Fångar upp och visar framgångsexempel som till exempel Renova som använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.
 8. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 9. Skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
 10. Utveckling av Sobonas språkparlör som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt utbildningar för arbetsgivare, individer och handledare.

Snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda

kompetensförsörjning

Genom att skala upp kunskap från främjandeprojektet och vidareutveckla framtagna yrkesprofiler inom sex av Sobonas branscher möjliggör vi systematisk inslussning i arbetslivet via introduktion och handledning hos de kommunala företagen.

Detta på ett sätt som tillgodoser både branschernas egna rekryteringsbehov och samtidigt skapar förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden för nyanlända, utrikesfödda, ungdomar och andra individer som står utanför arbetsmarknaden i dag.

Medel från Arbetsförmedlingen

Sobonas arbete kring inkluderande kompetensförsörjning sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna hänga med i utvecklingen av behov som finns i samhället.

Arbetsförmedlingen menar att Sobonas insatser bland annat i form av yrkesprofilering och validering inom i företag skyndar på nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden.

Därför har Sobona i flera år fått främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta är ett statsbidrag till verksamheter som hjälper till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda genom att:

 1. Synliggöra kompetenser
 2. Stärka kunskaper i svenska/lära sig svenska
 3. Gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska kedjor som leder till arbete

Ett exempel på arbetsmarknadspolitiska kedjor är att kombinera insatser som leder till arbete som:

 1. Praktik
 2. Arbetsträning
 3. Yrkesspråk
 4. Arbetsmarknadsutbildningar
 5. Vissa anställningsstöd

Intensivåret

Den 15 april 2021 startades den nya reformen Intensivåret Länk till annan webbplats. upp. Reformen riktar sig till nyanlända och utrikesfödda som deltar i etableringsprogrammet. Genom att erbjuda en kedja av språkintensiva och arbetsplatsnära insatser är målet att deltagarna ska få ett arbete inom ett år efter ett påbörjat intensivår.

Genom att skala upp kunskap från tidigare främjandeprojekt och fortsätta vidareutveckla och sprida nationella yrkesprofiler inom sex branscher möjliggör vi inom projektet systematisk inslussning i yrkesarbetslivet via introduktion och handledning hos de kommunala företagen.

Insteg och praktik

Den partgemensamma branschvalideringsmodellen ger ett bra stöd för att kunna utforma och erbjuda bra insteg till arbetsmarknaden och praktikplatser i sex branscher.

Det handlar om att kunna definiera och beskriva vad praktiken innebär och om att kunna lägga upp ett instegs- respektive praktikprogram där individen får lära sig rätt saker på rätt sätt och dessutom ska kunna få ett formellt bevis på det.

Vid planering och uppstart av ett insteg eller en praktik bidrar branschvalideringsmodellen till en tydlig struktur och till att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång vid utformningen av upplägget och lärmiljön. Modellen bidrar också till att kunna ge en tydligare bild av yrket och dess innehåll.

Urval av deltagare och avstämning av förväntningar underlättas. De kunskaper och färdigheter som deltagarna successivt tillägnar sig kan dokumenteras och valideras. Den som handleder och bedömer har tillgång till checklistor och hjälpmedel som underlättar och kvalitetssäkrar tillvägagångssättet och resultatet.

 • Faktablad deltagare
 • Faktablad företag
 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Sobonas verktygslåda för kompetensförsörjning
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Språkutveckling på arbetsplatsen - Ett verktyg för inkludering
 • Parlör - Chaufför inom avfall och återvinning
 • Parlör-Återvinningscentral
 • Assistent i museiverksamhet
 • Energi yrkesspecifika moduler
 • Skötsel och underhåll av fastighet
 • Vatten och avlopp - yrkes­specifika moduler
 • Värd inom besöksnäring och kulturarv
 • Faktablad Lättläst Svenska

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Luleå tekniska universitet - snabbspår för energiingenjörer

Snabbspårsutbildningarna Energiteknik och Elkraftsteknik vänder sig till utrikesfödda akademiker. De är ofta är högutbildade men saknar svensk branschkunskap och tillräckliga kunskaper i svenska språket.

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Arbetsförmedlingen – snabbspår för energiingenjörer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter inom energisektorn samarbetar sedan 2015 kring frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Lokala jobbspår är en viktig del i Renovas arbete med kompetensförsörjning

Renova startade ett tredje lokalt jobbspår 2022. I jobbspåret skräddarsys utbildning, yrkessvenska och praktik med C-körkort med yrkeskompetensbevis för elva deltagare under 42 veckor (40 skolveckor).

Breddad rekrytering möter Lunets kompetensförsörjningsutmaningar och främjar nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Koncernen Luleå Energi är ägare av Lunet, ett kommunalt dotterbolag som äger, driftar och bygger ut fibernätet i Luleå. Tillsammans tar de nya kliv i kompetensförsörjningsarbetet genom att bland annat erbjuda praktik och yrkesintroduktionsanställningar.

MKB:s gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden

Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, startade projektet Gårdsvärdar i samarbete med Arbetsförmedlingen år 2018. I den första piloten anställdes fem kvinnor. Tre år senare är de 44 anställda. Nästa steg blir att validera gårdsvärdarnas kunskaper och erbjuda et...

Validering är nästa steg för Telge Bostäder

Det kommunala bostadsbolaget Telge Bostäder jobbar långsiktigt och strategiskt för att motverka utanförskap och åtskillnad i bostadsområden. Tillsammans med arbetsförmedlingen skapar man jobb för långtidsarbetslösa hyresgäster. Nästa steg är att validera p...

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Brandkåren Attunda - En inkluderande arbetsplats där alla får ta plats

Tack vare praktikplatser har Brandkåren Attunda hittat nya rekryteringsvägar, fått nya intryck och stärkt verksamhetens kompetens.

Affärsverken - Inkludering och handledarutbildning är viktiga delar i affärsnyttan

En bra introduktion och handledarutbildningen är viktiga delar för att hjälpa nya medarbetare komma in i arbetet. Vidare är språkutveckling på arbetsplatsen viktigt för att hjälpa individer som saknar språket att lära sig tala, skriva och förstå svenska.

Famntaget Omsorg - Rekrytering med hjärta och kompetens

Sobona har varit en länk mellan Famntaget och Arbetsförmedlingen i Solna. Tack vare samarbetet har Famntaget kunnat rekrytera nyanlända som studerat till den kompetens som krävs för yrket och samtidigt breddat sin rekryteringsbas.

Nodra - Det finns många människor med kompetens vi inte har råd att bortse ifrån

Nodra tycker det är viktigt att ge alla en chans att göra bra ifrån sig på intervjuer och i arbetsrollen. De märkte direkt att drivet från praktikanter och trainees smittade av sig.

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning