Parkeringsvakt - offentligrättslig parkering

Parkeringsvakt offentligrättslig parkering

Då yrkesrollen parkeringsvakt - offentligrättslig parkering är en kombination av både serviceyrke och myndighetsutövning ställer det krav på en god förmåga att interagera och kommunicera med andra människor på ett både professionellt och respektfullt sätt.

Det egna förhållningssättet i sin yrkesutövning kommer därför att behöva anpassas utifrån de individer man möter och i vilket sammanhang det sker.

Vidare krävs god kunskap om de lagar, regler, vägmärken och skyltningar som berör yrkesområdet.

Modulerna i yrkesprofilen

Kompetensstandarden består till sin helhet av åtta sammanhängande moduler.

Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Parkeringsvakt - offentligrättslig parkering moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser samt för kravställande i upphandlingar.

Parkeringsvakt - offentligrättslig parkering ingår som en av flera yrkesprofiler inom Sobonas branschvalideringsmodell för fastighet och parkering Länk till annan webbplats..

Nivå

Även om varje enskild modul kan variera i djup på kunskapskrav så ligger det ackumulerade och sammantagna kunnandet på ett kunskapsdjup och en färdighetsnivå motsvarande SeQF nivå 4.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt den självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan kompetensstandarden öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Kompetensstandarden beskriver det mest väsentliga och kvalitetskritiska en parkeringsvakt behöver kunna för att kunna utföra sitt arbete inom offentligrättslig parkering på ett fullgott och säkert sätt.

Kompetensstandarden syftar till att tydliggöra vilka kompetenskrav som ställs på en parkeringsvakt inom offentligrättslig parkering och därigenom möjliggöra validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Parkeringsvakt - offentligrättslig parkering har utvecklats av Sobona tillsammans med Svepark i samverkan med Nordiskt Valideringsforum samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Målgrupp

Primär målgrupp är redan anställda parkeringsvakter där kompetensstandardens innehåll kan användas till kartläggning och validering i syfte att identifiera eventuella behov av kompetensutveckling samt ge medarbetarna ett kvalitetssäkrat kompetensbevis på sitt kunnande.

Vidare kan kompetensstandarden användas för planering av introduktion för nyanställda.

Relevanssäkring

Branschen gör en årlig översyn av kvalifikationen. Vart fjärde år genomgår den en ny relevanssäkrings-process där en nationell panel ser över och godkänner innehållet. Panelen består av personer från relevanta organisationer och områden till exempel:

  • Bransch
  • Fackförbund
  • Arbetsgivare
  • Formell utbildning
  • Icke formell utbildning
  • Arbetsförmedling
  • Forskningsinstitut
  • Handledare/bedömare
  • Validander.

Relevanssäkringsprocessen avslutades med samsynsmöte 2022-08-26.

galve-energi-2

Nedladdningsbara dokument