Framtidsspaning av Nacka kommun, MYH, Renova, Kommunal och VafabMiljö

Christer Bergqvist, Elisabeth Carle, Elna Hansson, Lisa Bondesson och Thomas Nylund gjorde en framtidsspaning.

Christer Bergqvist berättar att validering är ett av MYS:s tydliga uppdrag. Det är en central del i deras arbete. MYH fick tillbaka det nationella valideringsuppdraget efter att valideringsdelegationen avslutat sitt arbete och lämnade över sitt slutbetänkande. Validering är i högsta grad en central del i deras arbete.

- Vi har börjat integrera validering som en ordinarie del i Yrkeshögskolan. Vi har en försöksverksamhet genom YH-flex Länk till annan webbplats.. Där får personerna en grundlig validering genom att vi jämför deras reella kompetens i förhållande till deras examen. Utifrån det får de en individuell utbildningsplan och förväntas att kapa minst 25 procent av utbildningstiden. Detta är ett tydligt exempel där validering integreras med utbildningsinsatsen, berättar Christer.

Christer förklarar att de jobbar för att främja den nationella strukturen för validering, både inom branschvalidering och att få upp en nationell förmåga kring validering.

- Vi har ett spännande projekt som heter “Valideringslyftet Länk till annan webbplats.”. Detta riktar sig mot regioner och det handlar om att de ska dela med sig av erfarenheter så vi får en större kraft i valideringsfrågor nationellt, säger Christer.

Valideringsdelegationens uppdrag

Valideringsdelegationen 2015–2019 Länk till annan webbplats. har haft i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. Förslag som bland annat har lyfts fram är en gemensam definition för validering Länk till annan webbplats..

Validering ska definieras som en strukturerad process som innehåller fördjupad kartläggning, bedömning och ett erkännande av kunnande som en individ besitter, oberoende av hur det förvärvats.

Branschvalidering validerar individers kompetens

Myndigheten för yrkeshögskolan startade BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan) Länk till annan webbplats. 2017 och syftet är att främja branschvalidering. Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. SeQF spelar en central roll som det gemensamma språket.

Christer Bergqvist gör ett medskick om SeQF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Han menar att det är ett fantastiskt verktyg som kan göra kvalifikationerna gångbara mellan kommuner inom landet men också i koppling till Europa och ökad rörlighet. Pandemin kommer gå över och då kommer rörligheten öka.

Ett fantastiskt verktyg som kan göra kvalifikationerna gångbara mellan kommuner inom landet men också i koppling till Europa och ökad rörlighet.

Medvind hos Renova

Elna Hansson är HR-chef på Renova och hon berättar att de har medvind nu. Det hade inte varit möjligt om de inte hade arbetat tillsammans med alla andra inblandade parter.

- Sofia Westergaard "skaffade" Conny Larsson som en del i Renovas engagemang i Återvinningsuppropet och då började det hända saker. Det sammanföll med att vi började samverka med ABFVux i Göteborgs stad Länk till annan webbplats. och ledningen tyckte att det var viktigt att driva de här frågorna, berättar Elna.

Elna menar att de tänker på ett annat sätt kring kompetensförsörjning nu. Och de har integrerat kunskaperna och insikterna i såväl affärsplan som i strategiska planer.

Det har varit ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen under hela utvecklingsprocessen, inte minst kring rekryteringsutbildningar och lokala jobbspår som har varit en viktig pusselbit i samarbetet.

Renova är med i Sobonas branschråd Vatten och Miljö.

SeQF kvalifikationer

En bra bit på vägen med validering

Lisa Bondesson berättar att många medlemmar i Kommunal inte har formell utbildning, men lång yrkeserfarenhet och kan behöva få ett erkännande av sin kompetens för att utvecklas.

När det handlar om validering har de kommit en bra bit på vägen. Men det är enorma volymer som behöver gås igenom och det tar tid och kräver resurser.

- Jag vill uppmana fler att tänka annorlunda vid rekrytering. Nyckeln är att våga anställa och att se att nycklarna finns. Annars blir det en lose lose-situation där arbetsgivarna inte kan växa för de har inte rätt kompetens och samtidigt skapar vi individerna som fastnar i det långsiktiga utanförskapet. Detta hänger ihop med det som både DUA och Annika Wallenskog sa. Det gäller att gå från lose lose till win win och här är nycklarna till det, konstaterar Lisa.

Jag vill uppmana fler att tänka annorlunda vid rekrytering.

Lisa berättar att de har jobbat mycket inom vård och omsorg med språkfrågan, framför allt inom äldrevården. De märker ett stort gensvar från medlemmarna i Kommunal. Dessutom skapar det stora spänningar och det bildas utanförskap, många delar upp sig och sitter i olika grupper i personalrummen.

- Jag känner mig hoppfull inför framtiden. Jag har stor tillförsikt till omställningen och allt som validering kan medföra, säger Lisa.

SeQF kvalifikationer

Branschvalideringsmodell på plats

Thomas Nylund är senior rådgivare Vafab miljö. Han berättar att modellen för branschvalidering inom avfallshantering och återvinning är definierad och att det nu handlar om att rulla ut allt i praktisk tillämpning i branschen.

- Nu är det ett bra läge med färdiga nationella yrkesprofiler och en branschvalideringsmodell som är på plats. Allt ska implementeras i det kontinuerliga arbetet med kompetensförsörjning hos företagen så det blir ett verktyg för framtidens utmaningar, säger Thomas.

Thomas jobbar för att få fram en implementeringsplan hur Vafab miljö ska få ut det här i verksamheten på bästa sätt. Det är förankrat hos den högsta ledningen, chefer och anställda.

- Som Lisa var inne på lyfter validering fram lärande och kompetens som finns i organisationer hos många medarbetare. Många gånger saknar de formell utbildning eller ett bevis på vad de kan, men nu kan de få bevis för sin kunskap och sin kompetens, berättar Thomas.

Som Lisa var inne på lyfter validering fram lärande och kompetens som finns i organisationer hos många medarbetare.

Dessutom är Vafab miljö med i Sobonas branschråd Vatten och miljö.

Utmaningar med förhållningssätt

Elisabeth Carle berättar att de hade utmaningar med förhållningssätt, arbetsmiljöpolicy och lönepolicy. Därför har de utvecklat lönestyrande kriterier för att involvera nya medarbetare i gemenskapen vid introduktion av nya medarbetare.

- Vi följer upp det systematiskt varje höst. Hur vi tar emot och välkomnar är oerhört viktigt, menar Elisabeth.

Hur vi tar emot och välkomnar är oerhört viktigt.

Resultaten har varit goda. Introduktion av nya medarbetare har blivit märkbart bättre när det handlar om introduktion till arbetsuppgifter och arbetsplatsen, men inte introduktion till styrmodellen. Därför startar de en Introduktionsakademi 2021 för att fortsätta utveckla introduktionsarbetet.

Thomas berättar att Sobona har fått in en första kvalifikation om återvinningsmedarbetare och siktar på att få in flera. Det är viktigt att vända materialet för att säkerställa lärandet på arbetsplatsen och utveckla kurser och utbildningar med till exempel Myndigheten för yrkeshögskolan utifrån arbetsgivarnas definierade behov.

Avslutningsvis, kan ni skicka med oss en mening var?

Elna: Gör det tillsammans! Det är viktigast; då är mycket möjligt.

Lisa: Kopplingen mellan arbete och språkutveckling är genialisk.

Christer: Det finns så många medarbetare som har reell kompetens. Synliggör den genom validering så man kan bygga vidare på det som finns. Ta tillvara på kompetensen och bygg vidare på den.

Elisabeth: Fokusera på det arbetsplatsförlagda lärande, vi behöver kompetensen.

Thomas: Börja tillämpa nu. Från ord till verkstad.

Den 9 november 2021 är det dags för nästa Valideringskonferens. Boka in datumet i din kalender redan nu.