Använd validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Validering är en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter.

Man behöver utgå från yrkesprofiler för att kunna validera. I yrkesprofilerna finns moduler med läranderesultat och bedömningskriterier som tydliggör vad individen behöver kunna.

Det spelar ingen roll hur en individ lärt sig; fokus är på att synliggöra och ge individen ett intyg på att hen har kompetensen som krävs. Det går att lära sig genom Youtube, på jobbet, på fritiden och genom utbildningar.

Henrietta Finnborg Bengtson är utvecklare på Nordiskt Valideringsforum.

Dessa fyra yrkesprofiler är framtagna för vatten och avfall och det går att validera mot dem:

Drifttekniker ledningsnät

Drifttekniker reningsverk

Drifttekniker vattenverk

Mätartekniker

OCN-metoden för kvalitetssäkring

– Vi använder OCN-metoden för kvalitetssäkring och erkännande av lärande, säger Henrietta.

OCN-metoden kommer från Storbritannien där den har använts i över 40 år. I Sverige har metoden använts i över 15 år och den uppfyller alla kriterier och riktlinjer för säker validering.

Metoden har en kvalitetssäkringskedja från innehåll till ett kompetensbevis för en individ.

Metoden har en kvalitetssäkringskedja från innehåll till ett kompetensbevis för en individ.

I Sverige har över 23 000 valideringar genomförts utifrån OCN-metoden och de nationella yrkesprofilerna som används för att validera harmoniserar med SeQF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Validering – så här går det till

Yrkesprofiler med moduler

En yrkesprofil berättar vad en individ ska valideras mot.

Kartläggning och planering

Genom kartläggning och planering väljs moduler i yrkesprofilen ut och även vilka individer som ska valideras samt hur processen ska se ut.

Lärande och bevisinsamling

Processen inför bedömning handlar om att visa kunskaper genom att svara på frågor (skriftligt eller muntligt), utföra uppgifter av praktisk karaktär och allt dokumenteras. Processen kan innehålla former av lärande.

Medbedömare/handledare

Medbedömare/handledare samlar in bevis på vad individen som ska valideras kan och tittar på bevisen. Det ska också finnas tid att lära sig för individen.

Bedömare

Bedömare ska utföra bedömningen utifrån ett helhetsperspektiv. Hen utgår från bedömningens nyckelkrav och modulerna för att säkerställa en rättssäker och likvärdig bedömning.

De kan ha medbedömare eller handledare till sin hjälp i lärandeprocessen eller vid insamlare av bevis. Men bedömaren gör den slutgiltiga bedömningen.

Intern och extern kvalitetssäkring

Sen följer en intern och extern kvalitetssäkring. Nu granskas bedömarens bedömning och man tittar på bevisen.

Den interna kvalitetssäkringen handlar om stöd till bedömare men också att säkerställa konsekvent bedömning mellan olika bedömare som jobbar med samma moduler. Det är viktigt att bedömare lägger ribban på samma nivå.

Avslutningsvis följer extern kvalitetssäkring, vilket utförs av någon som inte finns inom den egna organisationen och som säkerställer att valideringsprocessen flöjer kriterier och riktlinjer som satts upp.

Komptensintyg eller yrkesbevis

Valideringsprocessen ska generera ett komptensintyg eller kompetensbevis till individen som visar vilka kunskaper och färdigheter hen har.

Valideringsprocessen ska generera ett komptensintyg eller kompetensbevis till individen som visar vilka kunskaper och färdigheter hen har.

Valideringen kan ske över tid på arbetsplatsen

Valideringen innehåller uppgifter i en bedömningsplan som innehåller frågor till deltagaren, checklistor, förmåge- och färdighetsuppgifter. Allt är samlat i det digitala verktyget Bevisst men kan göra på papper.

När allt är insamlat godkänner bedömaren om personen har kunskaperna och färdigheterna som krävs utifrån modulen. Fattas något kan man komplettera annars kan man godkänna direkt.

Kompetensbeviset är sakliga utan subjektiva värderingar, detaljerade och tydliga och en nivåbeskrivning som linjerar mot SeQF. Man ser de moduler som man är godkänd i. De visar vad man faktiskt kan.

Startklart för validering

Det är bara att börja validera. Innehållet är relevanssäkrat, bedömningsplaner med frågor, uppgifter och checklistor finns. OCN-metoden ger en kvalitetssäkring, komptensintygen är tydliga och ett digitalt verktyg underlättar processen.

Vad krävs för att komma i gång?

  • Stöd från ledningen
  • Tid för handledarskap
  • Utbildade bedömare.

– Boka ett möte med oss på Nordiskt Valideringsforum och Sobona där vi går igenom vad ni behöver göra för att kunna bedöma och börja arbeta med validering, avslutar Henrietta.

Anmäl dig till bedömarutbildningen här!