Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

Nationella yrkesprofiler inom vatten och avlopp ska tydliggöra specifika kunskaper och färdigheter som behövs inom en yrkesroll.

Henrietta Finnborg Bengtson är utvecklare på Nordiskt Valideringsforum. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Hon berättar att en individ inte behöver kunna allt i en yrkesprofil; det går att välja en eller några moduler att jobba med.

Utmaningar inom kompetensförsörjning

Det finns många utmaningar inom kompetensförsörjning. Det råder arbetskraftsbrist och därför behöver fler arbeta med kompetensförflyttning för att få in individer på en lägre nivå för att sen flytta dem vidare i organisationen.

Genom den snabba tekniska utvecklingen behöver alla lära sig mycket nytt.

Vidare behöver utbildningssystemet bli mer flexibelt. Fler behöver inse värdet av lärande på arbetsplatsen och handledarskap samtidigt som språk och kultur är viktiga aspekter. Sobonas verktyg kan bli en stöttande del för att möta de här utmaningarna.

Yrkesprofilerna är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen.

Dessa fyra yrkesprofiler har utvecklats för vatten och avlopp:


Yrkesprofilerna är inte en befattningsbeskrivning; de beskriver vad en individ ska jobba med. De handlar om vad en individ behöver kunna i yrket för att vara anställningsbar och arbeta med vissa arbetsmoment.

Framtagande av en yrkesprofil

Processen börjar med workshops där företag, arbetsgivarorganisationer och fackförbund fokuserar på och beskriver vad en individ behöver kunna för att utföra jobbet.

– Vi bearbetar innehållet och fördelar det i moduler som i sin tur bildar en yrkesprofil, säger Henrietta.

Sedan tittar en relevanssäkrande panel på innehållet som tagits fram och kommer med input.

Användningsområden för yrkesprofiler

Yrkesprofiler kan användas på många sätt. För branschen kan de ge ett ramverk för kvalitetssäkring av verksamhet, arbetsmiljö och säkerhet. Vidare skapar de en helhet och bidrar till mer attraktiva yrkesroller.

Yrkesprofiler är också ett ramverk för att genomföra validering och för att nå en samsyn kring utbildningars innehåll. De kan även vara underlag för samordnande arbetsmarknadsinsatser.

I den egna verksamheten kan yrkesprofiler användas för en planerad och strukturerad kompetensutveckling, att säkerställa och synliggöra vem som kan vad.

De kan också bidra till att genomföra komptensbaserad rekrytering, underlätta introduktion av nyanställda och skapa tydliga karriärvägar.

I den egna verksamheten kan yrkesprofiler användas för en planerad och strukturerad kompetensutveckling.

Dessutom kan de bidra till att ställa kvalitetskrav i upphandlingar samt validera både befintliga och nya medarbetares kunskaper och färdigheter.

– Genom att använda en yrkesprofil i en valideringsprocess kan kompetenser kvalitetssäkras, säger Henrietta.

Genom att använda en yrkesprofil i en valideringsprocess kan kompetenser kvalitetssäkras.

Henriettas tre bästa tips för att börja arbeta med nationella yrkesprofiler och validering:

  1. Var inte rädd för förändring.
  2. Gör valideringen inhouse. Det är lättare att styra över processen än när medarbetare skickas i väg på en utbildning där kunnandet ska valideras efteråt.
  3. Börja i det lilla.

Fakta om yrkesprofiler

Yrkesprofilerna är framtaga utifrån strukturen i OCN-metoden, med hjälp av yrkeskunniga från såväl små som stora referensföretag runtom i landet.

Yrkesprofilerna är nationellt relevanssäkrade och förankrade hos arbetsmarknadens parter via en branschpanel, i syfte att säkerställa innehåll och struktur utifrån olika parters perspektiv, intressen och geografiska skillnader.

Det löpande arbetet sker med stöd av ett oberoende kansli för administration, utbildning och kvalitetssäkring.