• pressmeddelande
  • Kollektivavtal
  • Vård och omsorg
04 april 2022

Nytt avtal klart med Vårdförbundet

Sobona, SKR och Vårdförbundet är överens om ett nytt avtal med en fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga, åtgärder för stärkt arbetsmiljö och en partsgemensam kompetenskommission.

Kompetenskommissionen ska belysa relevanta faktorer som påverkar möjligheterna att trygga kompetensförsörjningen och en god arbetsmiljö. Det ska göras en gemensam analys och därefter ska en åtgärdsplan upprättas för de frågor som är av störst betydelse för att klara kompetensförsörjningen. En stabil och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning är en förutsättning för en god arbetsmiljö.

− Vårt gemensamma fokus framåt, på både central och lokal nivå, ligger på att möta hälso- och sjukvårdens kompetensutmaning och stärka arbetsmiljön, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

Efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster ökade under pandemin och SCB:s prognoser visar att den kommer att fortsätta öka de närmaste åren. Den demografiska utvecklingen är tydlig: vi får betydligt fler äldre, samtidigt som antalet i arbetsför ålder bara ökar med några få procent. Konkurrensen på arbetsmarknaden är tuffare än någonsin och det råder brist på arbetskraft i flera branscher och sektorer, inte bara i vården. För att möta utmaningen krävs ett långsiktigt och uthålligt ansvarstagande från alla berörda parter.

− Regioner och kommuner ska fortsätta behålla, utveckla och rekrytera vårdpersonal med rätt kompetens. Men det krävs också förändringar i hur verksamheterna organiseras, arbetssätt och samarbetet mellan olika yrkesgrupper. Med rätt kompetens på rätt plats stärks också arbetsmiljön, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

I avtalet införs krav på att arbetsgivarna ska följa upp hur arbetstiden förläggs samt i förekommande fall upprätta handlingsplaner i syfte att säkerställa en hållbar arbetstidsförläggning och stärkt arbetsmiljö. Det införs vidare regler som syftar till att begränsa ett för högt övertidsuttag på en och samma individ.

− Hur vi skapar en hållbar arbetsmiljö som möjliggör heltidsarbete är en nyckelfråga framöver. En god arbetsmiljö handlar inte bara om att hantera risker och problem, utan också om att ta vara på medarbetarnas engagemang, främja hälsa och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, säger Ulf Olsson.

Det centrala löneavtalet är utan angivna lönenivåer för att ge utrymme för lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning. Prioriteringen av särskilt yrkesskickliga som infördes i det förra avtalet består i syfte att öka möjligheten till lönekarriär inom yrket.

− Vi har sett goda resultat av satsningen på särskilt yrkesskickliga under den föregående avtalsperioden och har därför kommit överens om att fortsätta den satsningen, säger Joakim Larsson.

Fakta

Avtalet gäller cirka 90 000 medarbetare inom vården och omfattar främst sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor. Avtalet gäller från 1 april 2022 till 31 mars 2024.

Överenskommelse om kompetenskommission. Den partsgemensamma kompetenskommissionen ska göra en gemensam problemanalys samt identifiera möjliga lösningar som parterna förfogar över och kan påverka på kort och lång sikt. Parterna ska också vara en stark röst och samtalspartner till regeringen och relevanta myndigheter i frågor av betydelse för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Utifrån den gemensamma problemanalysen ska parterna prioritera och upprätta en åtgärdsplan för de frågor som är av störst betydelse för att klara kompetensförsörjningen. Arbetet ska vara långsiktigt men parterna formulerar delmål som ska uppnås till 2024.

Satsning på särskilt yrkesskickliga. Löneavtalet är utan angivna nivåer för löneökningar med fortsatt fokus på lokal lönebildning. Målsättningen att prioritera särskilt yrkesskickliga för att öka möjligheten till lönekarriär inom yrket över tid består.

Arbetsgivaren är skyldig att begära och genomföra en överläggning med arbetstagarorganisationen inför beslut om uttag av extra övertid och extra mertid. Arbetsgivaren ska, vid behov av att beordra övertid eller mertid, eftersträva att fördela sådant arbete jämnt mellan arbetstagare för att undvika för hög belastning på enskilda arbetstagare.

Arbetstagare som fullgjort fler än 200 timmar övertid och/eller mertid under ett kalenderår får en förhöjd ersättning för överskjutande timmar.

Ny bestämmelse om att det inte möjligt med villkor om krav på återbetalning av avlöningsförmåner eller andra förmåner vid utbildning till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Bestämmelsen träder i kraft den 15 april 2022. Tidigare ingångna avtal omfattas inte av bestämmelsen.

De partsgemensamma arbetena om önskvärd lönestruktur, karriärmodeller och specialistutbildningar fortsätter.

Vårdförbundet förhandlar inom ramen för OFR:s förhandlingsråd, området hälsa och sjukvård.

Föreningsstyrelsen i Sobona är tillika SKR:s förhandlingsdelegation.

HÖK Hälso- och sjukvård 22 (Vårdförbundet)

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 04 april, 2022 | Senast uppdaterad: 04 april, 2022

Relaterade nyheter