Sineva Ribeiro (Vårdförbundet), Joakim Larsson (ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse) samt Ulf Olsson (vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse).
 • pressmeddelande
 • Vård och omsorg
 • Förhandling
16 maj 2019

Nytt avtal klart med Vårdförbundet

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, SKL och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har enats om ett nytt avtal för omkring 90 000 medarbetare i vården. Avtalet gäller från 1 april 2019 till 31 mars 2022.

− Vi är överens med Vårdförbundet om ett treårigt avtal som möter vårdens behov och utmaningar. Avtalet prioriterar särskilt yrkesskickliga medarbetare, vilket förbättrar möjligheterna till ökad lönespridning och fortsatt god löneutveckling i vården, säger Joakim Larsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

− Det är viktigt att vi får ett heltäckande avtal som sträcker sig ända fram till 31 mars 2022. Den långa avtalsperioden ger kommuner och regioner ökad möjlighet till långsiktig planering av verksamheten, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Det centrala löneavtalet är sifferlöst för att ge utrymme för lokal lönebildning. Med en lokal lönebildning med individuell och differentierad lön blir det möjligt att förändra lönerelationer och prioritera vissa personalgrupper.

− Lönen ska sättas lokalt i dialog mellan chef och medarbetare. Vi vill fortsätta utveckla en lönestruktur som är anpassad till kommuners och regioners verksamhet, säger Joakim Larsson.

Strukturerade och väl fungerande karriärmodeller kan bidra till att nå verksamhetens mål och till medarbetarnas kompetens- och löneutveckling. Enligt det nya avtalet ska centrala parter stödja lokalt arbete med att ta fram, utveckla och implementera karriärmodeller.

­ − Vi behöver ta vara på alla medarbetares kompetens och engagemang, och även locka till oss nya medarbetare. Det finns behov av tydliga karriärvägar och det finns goda utvecklingsmöjligheter i vården, och det nya avtalet förstärker medarbetarnas karriärmöjligheter ytterligare, säger Joakim Larsson.

Efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster har ökat de senaste åren, och kommer att fortsätta öka de kommande åren. Samtidigt är konkurrensen om arbetskraften är tuffare än på länge och det råder brist på arbetskraft i många vårdyrken.

− Regioner och kommuner ska fortsätta rekrytera kompetent personal. Men det krävs också förändringar i hur verksamheterna organiseras och i medarbetarnas arbetssätt. Det handlar bland annat om att utnyttja digitaliseringens möjligheter ännu bättre och utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper i vården, säger Ulf Olsson.

Tillsammans med en fortsatt samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund på både central och lokal nivå ger avtalet parterna goda förutsättningar att stärka arbetsmiljön och framtida rekrytering till vårdsektorn.

Fakta

 • Avtalet gäller cirka 90 000 medarbetare inom vården och omfattar främst sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor. Avtalet gäller från 1 april 2019 till 31 mars 2022. Avtalet är möjligt att säga upp efter två år.
 • I avtalet framhålls att målet är en prioritering av särskilt yrkesskickliga för att öka möjligheten till lönekarriär inom yrket över tid. Löneavtalet är utan angivna nivåer för löneökningar med fortsatt fokus på lokal lönebildning.
 • Efter avstämningen av årets löneöversyn, men innan överläggningen inför nästa års löneöversyn, ska lokala parter genomföra en särskild uppföljning av lönenivåer och lönespridning för att följa upp målsättningen med prioritering av särskilt yrkesskickliga.
 • Den genomsnittliga veckoarbetstiden vid ständig nattjänstgöring för heltidsanställd ska vara 34 timmar och 20 minuter för alla arbetstagare inom avtalsområdet. Det innebär att även tidigare undantagna arbetstagare inom kommuner och vissa Sobona-företag kommer att omfattas av bestämmelsen från och med 1 april 2020.
 • När arbetstagare genomfört längre utbildning eller vidareutbildning som efterfrågas av arbetsgivaren ska samtal föras mellan chef och medarbetare om hur arbetsuppgifter och lön påverkas med hänsyn till medarbetarens nya kompetens. Avser utbildning till barnmorska och specialistsjuksköterska. Kan också avse längre vidareutbildning (högskoleutbildning motsvarande minst en termin).

Partsgemensamma arbeten:

 • Om önskvärd lönestruktur. Centrala och lokala parter ska gemensamt följa upp och stödja arbete för att utveckla löneöversynsprocessen. Viktiga frågor rör att öka lönespridningen, att nå en önskvärd lönestruktur och prioriteringen av särskilt yrkesskickliga.
 • Tillämpning av löneavtalet. Centrala parter ska följa upp hur löneavtalet tillämpas och göra en årlig analys av den partsgemensamma lönestatistiken. Målsättningen är att identifiera utvecklingsbehov, behov av åtgärder för att stödja tillämpningen och arbetet med att nå en önskvärd lönestruktur.
 • Verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning. Bilagan Centrala parters syn på en väl fungerande arbetstidsförläggning ska vara ett stöd i det lokala arbetet. Centrala och lokala parter ska sprida kunskap om bilagan och följa upp olika frågor som har betydelse för en hälsosam arbetstidsförläggning.
 • Karriärmodeller. Strukturerade och väl fungerande karriärmodeller kan bidra till verksamhetens mål och medarbetarnas kompetensutveckling. Centrala parter ska stödja lokalt arbete med att ta fram, utveckla och implementera karriärmodeller.

Då avtalet är slutförhandlat under medling behöver parterna tid på sig att göra förändringar, tillägg och upprätta avtalshandlingar. Det nya avtalet, HÖK 19, beräknas därför vara tillgängligt i sin helhet inom någon vecka.

Vårdförbundet förhandlar inom ramen för OFR:s förhandlingsråd, området hälsa och sjukvård.

SKL:s förhandlingsdelegation är tillika föreningsstyrelse i Sobona.

Kontaktpersoner på Sobona

 • John Nilsson, förhandlingschef: john.nilsson@sobona.se eller 08-452 74 72
 • Monika Lack, förhandlare: monika.lack@sobona.se eller 08-452 71 09

Presskonferens

Klicka här för att ta del av den webbsända presskonferensen från 2019-05-16 Länk till annan webbplats.

Publicerad: 16 maj, 2019 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter