underskrift på papper
  • nyhet
  • Avtal 2024
  • Förhandling
15 december 2023

Stor avtalsrörelse under våren

Sobona och SKR har överlämnat det mål och inriktningsdokument som rör Huvudöverenskommelserna (HÖK) till de fackliga organisationerna inför avtalsrörelsen 2024. De kollektivavtal som berörs omfattar 1,2 miljoner medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala företag.

− Avtalsrörelsen sker i ett utmanande läge. Hög inflation, ett tufft ekonomiskt läge, krig i omvärlden och brist på arbetskraft. Det är förutsättningar som vi och facken måste ha för ögonen när vi går in i avtalsrörelsen 2024, säger Ulf Olsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förhandlingsdelegation..

Kommuner, regioner och företag inom Sobona arbetar med många olika åtgärder för att möta utmaningarna, men har samtidigt ett mycket tufft ekonomiskt läge där underskottet för 2024 beräknas till omkring 30 miljarder kronor. De demografiska förändringarna innebär också att andelen äldre ökar långt mycket mer än den arbetsföra befolkningen och att trycket på välfärdstjänsterna ökar.

− Sobona, SKR och facken behöver fokusera på att avtalen stödjer verksamhetsmålen och möjligheterna att rekrytera och behålla medarbetare, samtidigt som vi behöver förhålla oss till de mycket besvärliga ekonomiska förutsättningar som faktiskt råder, säger Sten Nordin, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation.

Det är arbetsgivare och fackförbund inom industrin som sätter en norm för löneökningstakten i avtalen på svensk arbetsmarknad genom det så kallade ”märket”, som för 2024 är 3,3 procent. Det är en lönebildningsmodell som fungerat mycket bra med reallöneökningar långt över 60 procent de senaste 25 åren.

− Trots hög inflation kom parterna inom industrin överens om ett märke förra året utan vare sig varsel eller konflikt. Nu behöver vi arbetsgivare och fackliga organisationer i välfärdssektorn göra samma sak och ta ett gemensamt ansvar för att märket följs i årets avtalsrörelse, säger Ulf Olsson.

Parterna har på senare år gjort förändringar i kollektivavtalen i syfte att stötta och stimulera det arbete som sker lokalt för att klara kompetensförsörjningen och kunna erbjuda en god arbetsmiljö. Arbetsgivare och fack har höjt pensionsavsättningarna, möjliggjort studier och omställningsinsatser och satsat 100 miljoner på friskfaktorer för att förbättra arbetsmiljön och förebygga ohälsa.

− Våra avtal ska bidra till att fler medarbetare kan arbeta heltid och få ett långt och hållbart arbetsliv. Därför behövs fortsatta partsgemensamma satsningar på heltidsarbete och friskfaktorer, säger Sten Nordin.

Utöver ovan finns många andra exempel på åtgärder i kommuner, regioner och företag i Sobona för att möta kompetensutmaningen. Det handlar om utveckling av kompetens- och karriärmodeller för olika yrken, stora utbildningssatsningar med stöd av äldreomsorgslyftet, effektivisering av arbetsorganisation och arbetsinnehåll genom ändrad fördelning av arbetsuppgifter, åtgärder för att minska beroende av hyrbemanning och ökad effektivitet genom att använda ny teknik.

Fakta

Sobonas avtalsförhandlingar under våren 2024 rör de stora avtalen (HÖK, som förhandlas tillsammans med SKR) med Kommunal, Vårdförbundet, Sveriges Lärare, Sveriges Läkarförbund, Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Film och Scenkonst) samt AkademikerAlliansen, (16 Saco-anslutna förbund). Det berör branscherna Hälsa, vård och omsorg, Region- och samhällsutveckling, Räddningstjänst och Utbildning.

Sobona förhandlar även med tjänstemännen för 5 branschöverenskommelser inom branscherna Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser samt Vatten och miljö. Mål och inriktning för dessa avtalsförhandlingar kommer att överlämnas och kommuniceras i mitten av januari 2024.

De nuvarande avtalen löper ut den 31 mars 2024, med undantag av avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen, som är ett tillsvidareavtal som löpt på sedan 2001 utan uppsägning. Avtalet förhandlas därmed under fredsplikt.

Avtalsförhandlingarna rör sammanlagt omkring 1,2 miljoner medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala bolag.

John Nilsson

Förhandlingschef

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 15 december, 2023 | Senast uppdaterad: 15 december, 2023

Relaterat innehåll