Vägen till en värdeskapande styrelse i kommunalt och regionalt ägda bolag i samarbete med Styrelseakademien

Styrelseledamöter i kommunalt ägda bolag ansvarar för stora ekonomiska värden och viktiga samhällsbärande funktioner. Därför är det viktigt att få rätt kunskap och verktyg för sitt uppdrag. Styrelseakademien gör er styrelse redo för ett värdeskapande styrelsearbete!

Styrelseakademiens utbildningar med inriktning mot kommunalt- och regionalt ägda bolag ger förutsättningar för styrelseledamöter i kommunala bolag att förstå och känna sig trygga i sin roll och sitt ansvar med hänsyn till exempelvis samhällsnytta, likabehandling, offentlighet, politiska avväganden, vinstintresse och sekretess. Behovet av utbildning ser dock olika ut i olika kommuner och därför erbjuder vi såväl standardiserade utbildningar som behovsanpassade lösningar gällande kompetensutveckling i värdeskapande styrelsearbete och bolagsstyrning.

Styrelseakademiens utbildningar skapar värde för bolaget

  • Roller och ansvarsfördelning förtydligas mellan styrelse och VD samt mellan styrelse och ägare
  • Bättre förutsättningar att genomföra ägardirektiven och affärsplanerna
  • Fokus på värdeskapande styrelsearbete och bolagets prestation
  • Mindre sammanblandning nämnd- och bolagsstyrning
  • Möjlighet att skapa samsyn, färre meningsskiljaktigheter
  • Bättre förutsättning för Vd att öka genomförandekraften
  • Skapar struktur och fokus på rätt saker (strategi)
  • Identifiera ledamotens styrkor
  • Minskad sårbarhet vid ledamotsförändringar
  • Riskminimering genom större förståelse för uppdraget