Strategiskt styrelsearbete samt ägar- och bolagsstyrning

Kommunledningsakademin är ett fristående rådgivningsnätverk med tydligt fokus på strategisk navigering och utveckling, ledarskap samt ägar- och bolagsstyrning. I samarbetet med Sobona har ett antal erbjudanden tagits fram inom ramen för strategiskt styrelsearbete i kommunala bolag, utveckling av ägar- och bolagsstyrningen samt rådgivning och stöd för att skapa en strategisk ryggrad för affärsutvecklingen.

I samarbetet mellan Sobona och Kommunledningsakademin har orden framtid och mellanrum varit vägledande. I en kontext där samhället genomgår ett enormt förändringstryck och komplexiteten tycks öka blir en förståelse för hur vi kan navigera mot framtiden på ett hållbart sätt samt hur vi kan skapa värde i mellanrummen av största vikt. För att stötta i detta arbete har Kommunledningsakademin tagit fram ett antal erbjudanden riktade mot kommunala företag.

Styrelseutbildningar

Strategi

 • Omvärldsspaning, scenarier för effektiv navigering
 • Utveckling en strategisk styrelseagenda

Juridik

 • Styrande lagstiftning & regler (ABL, KL, bolagsordning & ägardirektiv)
 • Styrelsens uppgifter och ansvar
 • De fem bolagsorganens uppdrag samt inbördes roller och relationer
 • Styrelse vid direktägande eller i kommunal bolagskoncern

Praktik

 • Styrelsens arbetsformer
 • Strategiskt styrelsearbete i praktiken
 • Dialog med VD och ägare
 • Styrelseutvärdering

Navigering & framtidsanalys

Inspirationsföreläsningar & seminarier

 • Utan spaning, ingen aning
 • Framtidsnavigering
 • Kunskapsnavigering
 • Scenario som metod
 • Näringslivs & tillväxtstrategier

Rådgivning & konsultinsatser

 • Visions & strategiprocesser
 • Scenarioplanering
 • Branschanalyser
 • Näringslivsstrategier
 • Framtidens digitalisering, handel och infrastruktur

Framtidsanalyser

 • Strategisk agenda & aktuella framtidsfrågor
 • De nya branscherna i framtidssamhället
 • Framtidens teknologi och värderingar – vän eller fiende?

Rådgivning

Bolagsstyrning

 • Strategisk affärs- och verksamhetsplanering för kommunala bolag och koncerner
 • Koncernssamordningsfrågor
 • Koncernledarskap

Ägarstyrning

 • Att bilda & utveckla kommunala företag PIL ägaridé, ägardirektiv och rollbaserad ägardialog
 • Styrning genom moderbolag av kommunala koncerner
 • Ägarstyrning av samägda kommunala bolag