Projektledare - fiberoptiskt nät

Projektledare fiberoptiskt nät

Projektledare - fiberoptiskt nät är en teknisk projektledare inom elnät, blandnät eller kabelnät med många kontaktytor.

I arbetet ingår det att projektleda och samordna processer inom ny-, om- och tillbyggnad av fiberoptiskt nät utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Rollen som projektledare innebär också att man ansvarar för projektmöten och återkoppling samt koordinerar andra i det praktiska arbetet utan att vara chef.

Yrkesprofilen består till sin helhet av åtta sammanhängande delkvalifikationer.

Modulerna är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område.

Modulerna innehåll relevanssäkras vart fjärde år.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Projektledare fiberoptiskt nät har utvecklats av Sobona tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats. samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Utvecklingen har skett med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Yrkesprofilens moduler syftar till att skapa förutsättningar för:

  • Fördjupad kartläggning
  • Synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen
  • Validering av befintliga medarbetare
  • Skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser
  • Kravställande i upphandlingar.

Målgrupp

Projektledare - fiberoptiskt nät riktar sig till individer med tekniskt kunnande och praktisk erfarenhet inom uppbyggnad och funktion av fiberoptiskt nät, med mål att höja kompetensen och uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter enligt nivån för yrkesbevis.

Individen ska ha god språknivå för att läsa, skriva, prata och förstå svenska.

Kunskaper som krävs i rollen:

galve-energi-2

Yrkesprofil projektledare - fiberoptiskt nät

Projektledare - fiberoptiskt nät ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för fiber och stadsnät.

Innehållet är på motsvarande SeQF-nivå 3, 4 och 5. Det ackumulerade och sammantagna kunnandet ger ett kunskapsdjup och en färdighetsnivå motsvarande SeQF-nivå 5.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Nivå 5

Individen har specialiserade kunskaper inom ett specifikt arbetsområde, kunskap om och överblick över närgränsande arbetsområden, samt om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbetsområde.

Individen kan självständigt planera, lösa problem och behandla sammansatta uppgifter inom ett arbetsområde.

Individen kan också identifiera nödvändiga resurser, övervaka arbetsverksamhet och slutföra förlagda projekt.

Läs mer om de olika nivåerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofilen utvecklades under 2023 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrade panelen genomfördes 2023-04-18.

Branschen gör en årlig översyn av yrkesprofilen. Vart fjärde år genomgår yrkesprofilen en ny relevanssäkrings-process där en nationell panel ser över och godkänner innehållet.

Nedladdningsbara dokument