Beredskapstekniker – optofiber

Projektör fiberoptiskt nät

Beredskapstekniker – optofiber har utvecklats av Svenska Stadsnätsföreningen och Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum och yrkeskunniga inom området.

Rollens huvudsakliga arbetsuppgifter består i att mäta, felsöka och reparera förbindelser i optiska fibernät i en krissituation. Det innebär att planering, riskbedömning, analys, metoder, material, dokumentation och kvalitetssäkring är områden som kräver både fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter.

Då arbetet vidare innebär samverkan och möte med intressenter av olika slag så krävs också en god kommunikativ förmåga och ett professionellt förhållningssätt.

I en krissituation eller vid höjd beredskap kan även andra omständigheter försvåra beredskapsteknikerns arbete som därför måste kunna hantera olika situationer som kan uppkomma, exempelvis arbetsmiljörelaterade frågor och närvaro av tredje man.

Rollen kräver en hög grad av säkerhetstänk, ansvarstagande, problemlösning, lösa arbetsuppgifter självständigt och i samarbete, samt förmåga att tolka och analysera såväl muntlig som skriftlig information och instruktion.

Grundläggande arbetsuppgifter är tillståndskontroller, underhåll, reparation, installationer och dokumentation.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Kvalifikationen beredskapstekniker – optofiber syftar till att skapa förutsättningar för validering av befintliga medarbetare och skapande av utbildningar för att säkerställa kompetens inom beredskapsorganisationen för Optofiber.

Målet är att säkerställa kunnande på rätt nivå hos målgruppen.

Vidare kan Beredskapstekniker – optofiber öppna upp för samverkan mellan andra aktörer med liknande uppdrag för beredskapsorganisationer gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Beredskapstekniker – optofiber består till sin helhet av två sammanhängande delkvalifikationer (moduler). Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Kvalifikationen har utvecklats av Svenska Stadsnätsföreningen och Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum och yrkeskunniga inom området.

Målgrupp

Beredskapstekniker – optofiber riktar sig till individer med teoretisk och praktisk erfarenhet och kunnande i yrket, med mål att höja kompetensen och uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter mot en beredskapsfunktion för att kunna förstärka yrkesgruppen i händelse av en krissituation.

Förkunskaper som krävs:

  • Godkänd utbildning inom allmän utbildning krisberedskap för telekom
  • Teoretisk och praktisk erfarenhet och kunnande i yrket
galve-energi-2

Yrkesprofil beredskapstekniker - optofiber

Kvalifikationen ingår som ett av flera områden med olika nivåer och inriktningar inom Sobonas partsgemensamma branschvalideringsmodell inom fiber- och stadsnät.

Kvalifikationen sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-4. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 4.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beredskapstekniker - optofiber utvecklades under 2023 och med i processen var representanter från:

Relevanssäkringsprocessen avslutades med ett samsynsmöte den 25 september 2023. I processen har följande organisationer deltagit med representanter:

Nedladdningsbara dokument