Nätverkstekniker – aktivt nät

Nätverkstekniker aktivt nät

Nätverkstekniker − aktivt nät ansvarar för service, felsökning och underhåll i aktivt nät samt designar ny-, ombyggnad och tillbyggnad av fiberoptiska nät.

Nätverkstekniker - aktivt nät är en operativ roll som kräver kunskap på en fördjupad nivå när det gäller kommunikationsutrustning och nätverksarkitektur, men även planering, analys och kvalitetssäkring.

God problemlösningsförmåga samt att kunna anpassa kommunikation utifrån målgrupp och/eller situation är viktiga kompetenser för yrkesrollen.

Yrkesprofilen består till sin helhet av tolv sammanhängande moduler. Modulerna är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område.

Modulerna innehåll relevanssäkras vart fjärde år.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Nätverkstekniker - aktivt nät har utvecklats av Sobona tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats. samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen

Utvecklingen har skett med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Yrkesprofilen moduler syftar till att skapa förutsättningar för:

  • Fördjupad kartläggning
  • Synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen
  • Validering av befintliga medarbetare
  • Skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser
  • Kravställande i upphandlingar.

Målgrupp

Nätverkstekniker - aktivt nät riktar sig till individer med tekniskt kunnande och praktisk erfarenhet av elnätets uppbyggnad, med mål att höja kompetensen och uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter enligt nivån för yrkesbevis.

Kunskaper som krävs i rollen:

galve-energi-2

Yrkesprofil nätverkstekniker – aktivt nät

Nätverkstekniker - aktivt nät ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för fiber och stadsnät.

Innehållet är på motsvarande SeQF-nivå 3, 4 och 5. Det ackumulerade och sammantagna kunnandet ger ett kunskapsdjup och en färdighetsnivå motsvarande SeQF-nivå 4.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt den självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Nivå 5

Individen har specialiserade kunskaper inom ett specifikt arbetsområde, kunskap om och överblick över närgränsande arbetsområden, samt om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbetsområde.

Individen kan självständigt planera, lösa problem och behandla sammansatta uppgifter inom ett arbetsområde.

Individen kan också identifiera nödvändiga resurser, övervaka arbetsverksamhet och slutföra förlagda projekt.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2023 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrade panelen genomfördes 2023-04-18.

Branschen gör en årlig översyn av yrkesprofilen. Vart fjärde år genomgår yrkesprofilen en ny relevanssäkrings-process där en nationell panel ser över och godkänner innehållet.

Nedladdningsbara dokument