Samverkan

Samverkan är en metod och ett arbetssätt för att ta tillvara arbetsplatsens samlade kompetens, initiativ och engagemang. Samverkan bygger på en övertygelse om att alla kan och vill bidra till att utveckla verksamheten och hitta lösningar på problem. Samverkan kan omfatta det mesta som rör arbetet och arbetsplatsen. För att samverkan ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn. Att gemensamt underhålla och insamla kunskap om arbetsmiljö är också en förutsättning för en god samverkan.

Att skapa en bra arbetsmiljö är bland annat att hitta formerna för delaktighet och att alla involverade bidrar utifrån sin arbetssituation. Eftersom alla i verksamheten behövs för att producera det som avses, kan alla bidra till att göra den gemensamma arbetssituationen så bra som möjligt. Med arbetssituation avses arbetsuppgifter, ansvar, arbetsplats, organisatorisk och social situation. Att involvera berörda och samverka bygger på en bra och förtroendefull dialog, att ha mod att pröva idéer och ta hand om och utvärdera resultatet. En verksamhet som tar tillvara medarbetares kompetenser och kreativitet skapar förtroende och engagemang.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön eftersom arbetsgivaren är den som leder och fördelar arbetet. Detta förpliktigar framför allt att identifiera risker som arbetstagarna kan drabbas av. Utifrån riskerna ska åtgärder vidtas för att förhindra ohälsa och att olyckor sker. Att göra sådana riskbedömningar på ett bra sätt kräver arbetstagarnas involvering. Detta kan genomföras på många olika sätt men att samverka i detta arbete berikar riskbedömningen och engagerar medarbetarna. Utifrån riskbedömningen tas sedan regler och rutiner fram som måste efterlevas. Det är lättare att följa dessa när de tagits fram i delaktighet.

Tips