Samverkan som förhållningssätt

Samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ska vara en naturlig del av allt arbete som kan ha inverkan på arbetsplatsens arbetsmiljö. Ansvaret för att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs åligger arbetsgivaren, men ansvaret för att skapa en god samverkan är lika stor hos alla parter.

All personal i verksamheten har en skyldighet att medverka i arbetsmiljöarbetet, samt att främja en god arbetsmiljö. Det är viktigt att skapa en kultur och en attityd där allt arbete med arbetsmiljön, samt synpunkter och diskussioner kring detta, tas på stort allvar och ges en hög prioritet i verksamheten. Alla som deltar i arbetsmiljöarbetet fyller vissa roller och funktioner. Det är viktigt att kunna skilja på dessa roller och på personerna som innehar rollerna. Det är aldrig acceptabelt att utöva någon form av kränkande särbehandling, för att denne agerar i sin roll.

Sobona och de centrala parterna anser att det är av stor betydelse att samverkan inom arbetsmiljöarbetet fungerar bra.

Löpande kommunikation

Arbetsgivaren ansvarar för att skapa en god kommunikation om vad som sker i verksamheten och om vilka ändringar som planeras, som kan påverka arbetsmiljö för arbetstagarna. Skyddsombud ska ges möjlighet att delta redan i ett tidigt stadie av planeringsarbetet inför en kommande förändring.

Riskbedömningar

Vid riskbedömningar ska skyddsombud ges möjlighet att delta, när den genomförs. Skyddsombudet ska informeras om riskbedömningar som ska genomföras, och var de äger rum, för att ha möjlighet att kunna planera sitt deltagande. Vid enstaka undantagsfall kan samverkan ske på annat sätt lokalt om arbetsgivare och skyddsombud är överens. Detsamma gäller även vid upprättande av handlingsplan och vid uppföljning av riskbedömningar.

Skyddsronder

Skyddsronder ska utföras av en ansvarig arbetsgivarrepresentant med befogenheter och resurser som behövs för att kunna åtgärda eventuella risker och brister som identifieras vid skyddsronden. Vid genomförandet av skyddsronder ska skyddsombud för aktuellt skyddsområde delta. Det är lämpligt att deltagarna har god kännedom om skyddsområdet.

Inför förändringar i verksamheten

Exempel på förändringar i verksamheten är ny- och tillbyggnationer, inköp av ny utrustning, omorganisationer, ändring av arbetstider etc. Inför förändringar ska samverkan ske med skyddsombud i god tid innan genomförande. Skyddsombudet har rätt att ta del av information och underlag som berör förändringen. Samverkan ger goda möjligheter till att alla parters erfarenheter tas tillvara så att en bra arbetsmiljö och verksamhet skapas.