• pressmeddelande
  • Validering
  • Yrkesprofiler
16 juli 2020

Sobona beviljas statsbidrag för yrkesprofilering och validering för att utveckla valideringsmodellen för återvinningsbranschen

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Kommunal och Svenska Transportarbetareförbundet beviljats 300 000 i statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för fortsatt utveckling av yrkesprofiler och validering inom återvinningsbranschen.

Sobona fortsätter utveckla yrkesprofiler och validering inom återvinningsbranschen tillsammans med Kommunal och Svenska Transportarbetareförbundet. Sobonas arbete kring att skapa en gemensam valideringsmodell inom återvinningsbranschen påbörjades 2017. Det är en del av medlemserbjudandet till följd av uttalade behov hos företagen för att bland annat möjliggöra strukturerade introduktionsprogram, kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen, omställning, stödja upphandling samt utveckla befintlig personal.

Just nu ingår följande yrkesprofiler i valideringsmodellen: Arbete på återvinningscentral (arbete på ramp, mottagning av farligt avfall och maskinförare), Trafikledning samt Chaufför inom återvinning med moduler för baklastare, sidolastare, containerbilar (frontlastare, liftdumper och lastväxlare), spol- och slambil samt Medåkare.

Nivåplacering av yrkesprofiler och återbruk
I kommande utvecklingsarbete, som delfinansieras av Myndigheten för yrkeshögskolan, avser Sobona bland annat att ansöka om nivåplacering av framtagna yrkesprofiler till Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Nivåplacering innebär att yrkesprofilen blir inplacerad i ramverket och kan börja användas som kvalifikation i yrkesbevis, vilket stärker och kompletterar den branschmodell som nu etableras. Sobona har tidigare ansökt om nivåplacering av yrkesprofilen Återvinningsmedarbetare på återvinningscentral (ÅVC), och framöver kommer ansökan även lämnas in för yrkesprofilerna Chaufför, Medåkare och Trafikledare inom återvinning/renhållning.

Även återbruk är en del av det kommande utvecklingsarbetet. Intresset för återbruk har påtalats av medverkande medlemsföretag och intressenter, och samtidigt har omvärldsläget med covid-19 och den starkt ökande arbetslösheten ytterligare synliggjort behoven av strukturerade insteg till återvinningsbranschen och arbetsmarknaden i stort.

Utvecklingsinsatserna kring SeQF-ansökningarna och återbruk är viktiga för nyetableringen av en branschvalidering inom återvinning samt för att möta behoven hos både individer, arbetsplatser, utbildningsanordnare och bransch. Modulerna som beskriver det individer behöver kunna inom respektive yrkesprofil möjliggör både kompetensöverföring till andra yrkesprofiler och en progression för individen. Det förenklar kompetensförflyttning inom arbetsplatsen, vilket ger plats för nyanställningar på grundläggande nivåer.

- Många pratar problem, utmaningar och möjligheter, men få har konkreta och praktiska lösningar för att få resultat. Vi har tagit fram verktyg tillsammans med våra medlemsföretag för att göra just det, säger Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning.

Inkluderande kompetensförsörjning
Flera av Sobonas medlemsföretag vittnar om att kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna som man ser framöver. Morgondagen kräver andra verktyg och arbetssätt. Sobona driver ett långsiktigt arbete inom ramen för samlingsnamnet inkluderande kompetensförsörjning. Genom verktyg, kunskap och inspiration hjälper vi på Sobona till att utveckla hur våra medlemsföretag rekryterar och arbetar med lärande på arbetsplatsen, utifrån sina förutsättningar och behov.

- Sobona har en unik position när det handlar om att stötta i medlemmarnas viktigaste frågor. Oavsett bransch efterfrågas verktyg och stöd vid kompetensförsörjning, säger Per Nordenstam, VD Sobona.

Läs mer om arbetet med inkluderande kompetensförsörjning på sobona.se/enklarevag


Kommande mötesplatser med tema yrkesprofilering och validering


Publicerad: 16 juli, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter