kvinnor har möte över laptop
  • utbildning
  • Arbetsmiljö
  • Kommunala företag
10 juni 2024

Sobona och SKR lanserar antikorruptionsutbildning

SKR och Sobona lanserar tillsammans en antikorruptionsutbildning med syftet att minska risken för otillbörlig påverkan och korruption inom kommuner, regioner och kommunala företag.

Nu presenteras en ny satsning på antikorruptionsarbete i kommunal och regional sektor.

- Att Sverige länge varit ett av världens minst korrupta länder är något vi kan vara stolta över, men det är inget som händer av sig själv och det går inte att tappa fokus på frågan. Det handlar bland annat om förebyggande arbete, kunskap, tydliga lagar och regler och öppenhet, säger Sara Catoni, avdelningschef för juridiska avdelningen på SKR.

Sveriges placering i Transparency Internationals index över uppfattad korruption har sjunkit, vilket gör det extra viktigt att arbeta för att bevara ställningen som ett lågkorrupt land. Statskontoret presenterade i höstas en studie om korruption i kommuner och regioner. Den visade att det finns en ökad medvetenhet kring frågorna men att den stora utmaningen är just att kunna nå ut med information i stora, komplexa organisationer och se till att de anställda har tillräckliga kunskaper. Därutöver är riskerna för otillbörlig påverkan och korruption kopplade till offentlig ägarstruktur, säkerhetsklassade tjänster och samhällsbärande funktioner.

- Många kommunala och regionala företag verkar just i skärningspunkten mellan offentligt och privat, i samhällsbärande sektorer såsom bostäder, VA och energi. Det finns därmed en särskild anledning att jobba desto mer proaktivt. Många kommunala företag har också en komplicerad ägarstruktur, med kommunen som primär ägare, sedan kanske ett holdingbolag, en politisk styrelse och därtill ett dotterbolag. Vi vill bidra till att skapa bra verktyg för att motverka eventuell kritik mot exempelvis dålig insyn och otydligt ansvarsutkrävande i kommunala företag, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Just nu händer det mycket i korruptionsfrågorna – förutom Statskontorets studie och Transparency Internationals nyligen publicerade index så har även regeringen nyligen gett en utredare i uppdrag att se över den straffrättsliga lagstiftningen om korruption och tjänstefel. Därutöver har regeringen hållit rundabordssamtal för att ta fram en ny handlingsplan mot korruption och otillåten påverkan. Handlingsplanen ska ta ett brett grepp om arbetet mot korruption och otillåten påverkan. Medverkade gjorde exempelvis Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och SKR och samtalet fokuserade bland annat på otillåten påverkan i offentlig förvaltning.

- Vid sidan av ren kriminalitet, förekommer korrupt beteende ibland i form av omedvetna handlingar. Det är centralt att ledarare inom offentlig sektor arbetar för en god och sund kultur och att de anställda vet vad som gäller. Korruption är ett hot mot demokratin och påverkar tilltron till våra demokratiska institutioner, säger Sara Catoni.

Fakta

  • Antikorruptionsutbildningen vänder sig till anställda inom kommuner, regioner och i kommunala företag, är kostandsfri och finns tillgänglig på Sobonas och SKR:s webb.
  • Korruption är inte ett rättsligt begrepp i svensk lagstiftning. Det ses som ett samlingsbegrepp där det exempelvis ingår tagande och givande av muta, bedrägeri, jäv och förskingring.
  • Värdet av upphandlingar av varor och tjänster som statliga myndigheter, kommuner, regioner och offentliga bolag gör uppskattades 2021 till 879 miljarder kronor. Det motsvarar nästan en sjättedel av Sveriges bruttonationalprodukt. Då det rör sig om så stora ekonomiska värden är vikten av ökad kunskap kring korruptionsfrågor central.

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 10 juni, 2024 | Senast uppdaterad: 12 juni, 2024

Relaterat innehåll