Kvinna framför dator.
 • Nyhet
 • Sobona
08 januari 2024

Årsinrapportering 2024

Nu är det dags att lämna årsuppgifter inför 2024. Även i år samlar vi in uppgifter tillsammans med Omställningsfonden för debitering av årsavgift.

Era uppgifter är vårt underlag när vi debiterar årets medlems- och serviceavgifter. De används också av Omställningsfonden inför deras debitering av avgift för 2024 samt återföring från Kammarkollegiet.

Sista inrapporteringsdag är förlängt till 22 mars 2024.

Serviceavgiften till Sobona är oförändrat 0,23 %. Avgiften baseras på medlemsföretagets totalt utbetalda bruttolön föregående år.

Den lägsta serviceavgiften är oförändrat 0,2 prisbasbelopp (vilket innebär 11 460 kr år 2024) och den högsta serviceavgiften är 11 prisbasbelopp (vilket innebär 630 300 kr år 2024), allt exklusive 25 % moms.

Föreningens medlemsavgift är oförändrat 2 000 kr även 2024.

Den 1 oktober 2022 trädde lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd i kraft. Lagen syftar till att stärka det livslånga lärandet och bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd ska ersättning lämnas till en arbetsgivare för kostnader som motsvarar de avgifter som arbetsgivaren har betalat till en registrerad omställningsorganisation. Ersättningen får motsvara högst 0,15% av arbetsgivarens totala utbetalda kontanta ersättningar som ingår i underlaget för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980). Medlemmar i Sobona, som betalar premie enligt Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR, har rätt till ersättning. Mer om det kan man läsa i SKR:s Cirkulär 22:10, Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Enligt KOM-KR § 20 betalar arbetsgivaren årligen en premie som motsvarar 0,25% av arbetsgivarens totala lönesumma till Omställningsfonden. Premien består av 0,15% som betalas in enligt lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden samt ytterligare 0,10% för att finansiera de kollektivavtalade delarna i avtalet. Omställningsfonden, som är en registrerad omställningsorganisation, har enligt KOM-KR i uppdrag att administrera både fakturering av premien om 0,25% och att medel om 0,15% av årslönesumman återförs från staten (via Kammarkollegiet) till arbetsgivare. Ansökan om ersättning görs av Omställningsfonden.

Premien om 0,15% som ersätts av staten beräknas på faktiskt utbetald lönesumma och Kammarkollegiet kommer att stämma av dessa mot arbetsgivarnas inrapporterade uppgifter till Skatteverket. Det innebär att Omställningsfonden behöver få uppgifter via Sobona avseende lönesumma för respektive medlemsföretag.

För medlem i Sobona som omfattas av KFS trygghetsavtal

Medlem i Sobona som omfattas av KFS trygghetsavtal ges fr.o.m. 2022-10-01 en rabatt med 0,10% av lönesumman till dess att pengarna i KFS-Trygghetsfond är slut enligt överenskommelse. Se SKR:s Cirkulär 22:10. Detta innebär att medlem i Sobona som omfattas av KFS trygghetsavtal inte kommer att motta en faktura för premien om 0,10%, utan endast för premien om 0,15%.

Administrationen av premien kommer under 2024 att fungera enligt nedan:

 • Januari 2024: Arbetsgivarna inrapporterar lönesummor till Sobona för helåret 2023.
 • Våren 2024: Omställningsfonden fakturerar premie om 0,15% baserat på årslönesumman för 2023.
 • Hösten 2024: Omställningsfonden fakturerar premie om 0,10% baserat på årslönesumman för 2023.
 • Kvartal 3 2024:
 • Omställningsfonden ansöker till Kammarkollegiet om ersättning för våra arbetsgivares räkning.
 • En förutsättning för att Omställningsfonden ska kunna ansöka om ersättning, är att premiefakturan om 0,15% av årslönesumman för 2023 är betald samt att arbetsgivaren har rapporterat in uppgifter för återbetalning till Omställningsfonden.
 • Kvartal 4 2023:
 • Kammarkollegiet granskar Omställningsfondens kollektiva ansökan, fattar beslut om ersättning och utbetalar beslutad ersättning.

I årslönesumman ska eventuella ägares lönesummor ingå, men stöd får ej ges enligt lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd. I årslönesumman ska VD-kostnaden exkluderas.

Mer information om den statliga ersättningen till arbetsgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om Omställningsfondens administration eller avgift, hänvisas till faktura@omstallningsfonden.se.

Så här går det till att rapportera in årsuppgifter

 1. Verifiera din e-postadress
 2. Ett mejl skickas till angiven e-postadress med ämnesraden Nästa steg - länkar till årsinrapportering. I det här mejlet, under rubriken Företagslänkar finns länk/länkar till det/de företag som din e-postadress är kopplad till i vårt medlemsregister.
 3. Följ länken och rapportera in uppgifterna
 4. Ett bekräftelsemejl skickas till din e-postadress med inrapporterade uppgifter. Kontrollera uppgifterna. Om allt stämmer, och du bara ska rapportera för ett företag, så behöver du inte göra något mer. Om du rapporterar för flera företag så går du vidare till nästa företagslänk.

Frågor och svar

Om årsinrapporteringen

Sista inrapporteringsdag är förlängt till 22 mars 2024.

Du rapporterar in för ett företag i taget.

När du har verifierat din e-postadress så kommer du att få ett mejl från oss med ämnesraden ''Nästa steg - länkar till årsinrapportering''. I det mejlet finns unika länkar för respektive företag som din e-postadress är kopplad till i vårt medlemsregister. Du rapporterar in genom att följa länkarna, en i taget.

Om något inte stämmer eller om du saknar en länk för något företag kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

I år samlar vi även in uppgifter tillsammans med Omställningsfonden för debitering av avgift för 2024 samt ersättning. Du kan läsa mer om Omställningsfondens administration och avgift högre upp på denna sida under rubriken ''Information om uppgifter till Omställningsfonden samt avgift''.

De uppgifter som kommer delas med Omställningsfonden är:

 • Årslönesumma
 • Varav lönesumma okt-dec
 • Bankgiro/plusgiro samt kontonummer
 • E-postadress till den som rapporterade in uppgifterna

Uppgifterna hanteras i enlighet med Omställningsfondens och Sobonas integritetspolicy.

Du behöver verifiera din e-postadress innan du lämnar årsuppgifter för att inrapporteringen ska genomföras på ett integritetssäkert sätt.

Om uppgifterna

De uppgifter som behövs är:

 1. Årslönesummor 2023 – hel eller delår
 2. Antal anställda
 3. Antal anställda som tillhör RIB (endast Räddningstjänst)
 4. Bankgiro/plusgiro för utbetalning från Omställningsfonden
 5. Fakturauppgifter

Med antal anställda avses samtliga era anställda medarbetare per sista december föregående år. Om ni startade verksamheten under föregående år eller är nystartat görs en uppskattning av antal anställda. Räkna inte om deltidare till heltid – räkna ”antal huvuden”. Alla med någon form av anställningsavtal per 31 dec ska tas med i uppgiften.

När du gör inrapporteringen rapporterar du in två olika årslönesummor; en till Sobona och en till Omställningsfonden.

Årslönesumma till Sobona
Den bruttolönesumma som ska rapporteras för Sobona beräknas på er totalt utbetalda bruttolön (obs ej nettolön) för föregående år. Till skillnad från årslönesumman till Omställningsfonden ska här VD:s lön ingå, ta däremot inte med styrelsearvoden eller förtroendevalda. Med bruttolönesumma avses ersättning för arbete före skatteavdrag. I bruttolönen ingår alla löneersättningar. T ex månadslön, timlön, sjuklön, semesterlön, övertidsersättning och skattepliktiga kostnadsersättningar med mera. Bruttolönen är det underlag som är grund för beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag.

Årslönesumma till Omställningsfonden - hel eller delår
Den bruttolönesumma som ska rapporteras för Omställningsfonden ska inte inkludera VD:s lön eller styrelsearvoden och förtroendevalda. Omställningsfonden och inte medlemsföretagen beräknar premien om 0,15% på arbetsgivararens faktiska lönesumma (obs ej nettolön). Innan återbetalning från Kammarkollegiet kan ske, kommer Kammarkollegiet att stämma av den inrapporterade lönesumman till Sobona mot arbetsgivarens deklarerade lönesumma till Skatteverket.

Support

Om du har verifierat din e-postadress men inte har fått ett mejl efter 15 minuter så ber vi dig att först kontrollera din skräpkorg/skräppost om mejlet möjligen har landat där. Mejlet ska ha ämnesraden ''Nästa steg - länkar till årsinrapportering''. Om mejlet ser konstigt ut kan du behöva flytta det till din inkorg.

Om du inte hittar mejlet i din skräpkorg ber vi dig att kontakta oss på kontakt@sobona.se

Om du redan rapporterat in uppgifter till oss men behöver justera uppgifterna så rekommenderar vi att du gör det så snart som möjligt. Har du kvar länken till årsinrapporteringsformuläret i det tidigare mejlet (med ämnesrad ''Nästa steg - länkar till årsinrapportering'') så kan du använda samma länk igen. Hittar du inte länken kan du verifiera din e-postadress igen så får du en ny länk.

Om du redan rapporterat in uppgifter till oss och försökt rapportera in igen men fått ett felmeddelande så kan det vara så att vi redan har hanterat uppgifterna. Vi ber dig därför kontakta oss så snart som möjligt, kom ihåg att ange vilket företag det gäller.

Kontakta oss om du skulle få ett felmeddelande. Om möjligt, skicka även med en skärmdump som visar felmeddelandet.

Om du har rapporterat in uppgifter till oss men inte fått ett bekräftelsemejl från oss efter 15 minuter så ber vi dig att först kontrollera din skräppost. Ämnesraden är ''Bekräftelse årsinrapportering - nästa steg''. Om mejlet ser konstigt ut kan du behöva flytta det till din inkorg.

Skulle du inte hitta mejlet där kan du kontakta oss.

Har du någon annan fråga? Kontakta Sobona på kontakt@sobona.se eller Omställningsfonden på faktura@omstallningsfonden.se

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 08 januari, 2024 | Senast uppdaterad: 08 mars, 2024

Relaterat innehåll