Sobonabarometern 2023

Sobonabarometern 2023 visar bland annat att var tredje regionalt eller kommunalt bolag uppger att stora verksamhetsförändringar diskuteras i spåren av den ekonomiska krisen. Det kan handla om att bolaget ska säljas eller läggas ned, att verksamheten ska slussas över till kommunens förvaltning eller andra förändringar på koncernnivå.

Undersökningen visar också att även om samspelet ofta fungerar väldigt bra mellan ordförande och ledningen i det kommunala bolaget, finns det behov att öka styrelsens engagemang i verksamheten.

Bara hälften anser att styrelsen har tillräckligt god kunskap och kompetens för uppdraget (7 eller mer på 10-gradig skala). Det samma gäller nöjdheten med ägarstyrningen, även där är det endast hälften som anser att den är tillräckligt tydlig.

Det finns en stor outnyttjad potential i kommunala bolags hållbarhetsarbete. Ungefär 40 procent uppger att det finns utrymme för ägardirektiven att fokusera mer på hållbarhet .

Diagram från Sobonabarometern 2023

Källa: Sobonabarometern 2023

test

Om Sobonabarometern

Sobonabarometern skickas ut en gång per år till vd eller motsvarande hos våra medlemsföretag.

Förutom fakta och nyckeltal används också Sobonabarometern för att fånga upp de centrala utmaningar som våra medlemmar står inför och bidrar till att vi kan vara de kommunala företagens röst i samhällsdebatten.

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg