Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder

02 november 2023
Lästid: 4 min
Johan Frisö, verksamhetsansvarig på KFS-företagens Trygghetsfond och moderator Greta Hjortzberg står i Sobonas studio och föreläser om medel för omställning

Johan Frisö, verksamhetsansvarig på KFS-företagens Trygghetsfond och moderator Greta Hjortzberg.

Föreläsare
Johan Frisö
Föreläsare
Johan Frisö

Med förebyggande insatser kan omställningsfonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling. Genom bland annat validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.

Johan Frisö har varit verksamhetsansvarig för KFS-Trygghetsfond i elva år. Sedan fem år tillbaka är han anställd av Omställningsfonden, med uppdrag att fortsatt vara verksamhetsansvarig för KFS-företagens Trygghetsfond.


Vad är KFS-företagens Trygghetsfond?

KFS-företagens Trygghetsfond ger råd och stöd vid omställningsarbete till medlemmar i Sobona som tidigare tillhörde KFS. Fonden administreras av Omställningsfonden.

KFS-företagens Trygghetsfond samarbetar mer och mer med Omställningsfonden för att i framtiden helt övergå till Omställningsfonden.Vad är Omställningsfonden?

Omställningsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en icke vinstdrivande kollektivavtalsstiftelse vars huvudmän är:

Omställningsfonden stöttar 1 100 organisationer och företag med cirka 1,3 miljoner medarbetare i samband med omställningar och förebyggande insatser över hela landet.

I Johans uppdrag ingår att ansvara för fondernas arbete med förebyggande insatser för Sobona-företagen och att vara fondernas representant i arbetet med branschvalidering.

Johan konstaterar att mycket bra görs inom energibranschen. Han lyfter:

Men ännu mer kan åstadkommas med stöd från Omställningsfonderna.

Organisationen finns över hela landet med regional bemanning, vilket innebär att det inte är långt till en regional rådgivare.

Förebyggande insatser öppnar möjligheter

Förebyggande insatser öppnar möjligheter för framtidens arbetsliv, så branschen kan möta utmaningarna nu och framåt. Detta skapar möjligheter för både individ och företag.

– Ni kan söka medel för utbildningskostnader, kringkostnader och för att validera kompetens för det livslånga lärandet, ett lärande som inte alltid synliggörs.

Johan betonar att det är enkelt och allt utgår från tre grundkriterier:

  1. Insatsen ska tillgodose arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt.
  2. Öka medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren.
  3. Vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för medarbetarens nuvarande anställning.

KOM-KR är möjligheternas avtal

Johan benämnder kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som möjligheternas avtal.

Det skapar möjligheter för såväl individ som organisation för att söka medel från fonderna för att kompetensutveckla och validera medarbetare.

– Använd avtalet och sök medel. Ta kontakt med oss och för en dialog. Det kan lösa era behov och bidra till medarbetares utveckling, säger Johan.

Johan berättar att fonderna börjar få ansökningar om validering för att synliggöra kompetens internt. Detta sker ofta i samband med uppsägningar och ohälsa, men mer och mer görs det förebyggande.

En individ som kanske bara har haft anställning på ett företag och har byggt på med kunskaper internt har inte ett synligt kunnande.

Kompetenserna finns men är kanske så välsorterade. Omställningsfonderna kan hjälpa till att sortera kunskaperna tillsammans med medarbetaren och visa att vad hen kan.

Omställningsfonderna kan hjälpa till att sortera kunskaperna tillsammans med medarbetaren och visa att vad hen kan.

Det finns möjlighet att söka medel för insatser inom validering och kompetensutveckling. Sista ansökan för perioden 2021–2023 ska vara inne den 31 oktober men det finns nya pengar för 2024–2026.

– Det finns inga begränsningar i stödet kopplat till företagets storlek. Även ett litet företag kan söka mycket pengar, säger Johan.

Vidare berättar han att fonderna ser en tydlig ökning i antal ansökningar under 2023.

– Vi tolkar detta som att budskapet om vilka möjligheter avtalet erbjuder medlemsföretagen och dess medarbetare börjar nå fram, menar Johan.

Fonderna fortsätter sprida information på många olika sätt och har goda förhoppningar om att fler och fler företag ska få upp ögonen för detta.

Stegen från ansökan till beslut

Första steget är att fylla i ansökan där det ska framgå:

  1. Varför man söker
  2. Vilka medarbetare som berörs
  3. Vilket mål man har
  4. Kostnaden för insatsen.

Johans råder alla att samverka med de lokala parterna först, innan ansökan skickas in.

När ansökan bedöms tas det ställning till om kompletterande frågor eller något annat behövs innan ansökan beviljas eller avslås.

Parternas bedömningsgrupp tittar sedan på utlåtandet från tjänstemännen. Gruppen har möte var tredje vecka och när den har gett sitt utlåtande går ansökan till respektive fond för slutligt avgörande.

– Processen tar cirka två månader, så ha gärna lite framförhållning. För en dialog och avvisa inte saker från början, tipsar Johan.

Processen tar cirka två månader, så ha gärna lite framförhållning.

Han betonar att företagen inte kan få ersättning för lön eller för att ta in en vikarie. Och inte heller för sådant som hör till ordinarie arbetsmiljöansvar men det går att söka pengar för kompetenspåbyggnad för att fylla en annan roll i företaget.

När det gäller det en stor insats för många medarbetare, är det viktigt att avsätta resurser och tid att samordna och projektleda allt och de lönekostnaderna kan täckas.

– Så ta kontakt, prata med oss och undersök möjligheterna, avslutar Johan.

Se presentationen
Filmbild

Se föreläsningen

Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder

Nedladdningsbara dokument

Dela gärna sidan