Nordiskt Valideringsforum om att ta tillvara på och utveckla kompetens

Företag som rekryterar och arbetar på lärande på arbetsplatsen utifrån ett inkluderande synsätt utvecklar en öppen företagskultur där medarbetare trivs.

Validering är ett sätt att synliggöra kompetens och kunskaper samt kvalitetssäkra lärande. Det är en strukturerad process för kartläggning, bedömning och erkännande av en individs kunskaper och kompetenser, oavsett var när och hur de har förvärvats.

Validering är ett sätt att synliggöra kompetens och kunskaper samt kvalitetssäkra lärande.

På en föränderlig arbetsmarknad är validering en nyckel till en smidig omställning och kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Vad är yrkesprofiler och hur hänger det ihop med validering?

Henrietta Finnborg Bengtsson är utvecklare på Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.. Hon berättade att validering utförs med utgångspunkt från nationella yrkesprofiler. Yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer behöver kunna föra att jobba inom en bransch. Henrietta förklarar:

- Yrkesprofilen uttrycks i form av läranderesultat och bedömningskriterier. Läranderesultaten fördelas ämnesvis i moduler och summan av alla moduler bildar en yrkesprofil.

Innehållet i yrkesprofilerna är framtaget, relevanssäkrat och nationellt förankrat med stöd av OCN-metoden. Yrkesprofiler är helt nödvändiga för att kunna göra en validering av en individs kunskaper, färdigheter och kompetenser.

- Yrkesprofilerna kan användas vid planering och genomförande av rekrytering, introduktionsprogram och kompetensutveckling. De kan också användas som underlag för att ställa krav vid upphandlingar eller som innehåll i utbildningar, förklarar Henrietta.

Yrkesprofiler för energibranschen

Nordiskt Valideringsforum har på uppdrag av Sobona tillsammans med medlemsföretag och Energiföretagen Sverige tagit fram dessa yrkesprofiler som har kompletterats med en instegsprofil:

  • Kundservicemedarbetare.
  • Distributionselektriker – belysning och stolparbete.
  • Distributionselektriker – fördjupning.
  • Distributionselektriker – elnät.
  • Beredare.

Tillsammans med Gävle Energi har det utvecklats underlag till lokala jobbspår för distributionselektriker och kundservicemedarbetare.

Parallellt med detta har Energiföretagen tagit fram två yrkesprofiler för drifttekniker och distributionstekniker inom kraft- och fjärrvärme. Länk till annan webbplats.

I samtliga yrkesprofiler finns det även med generella kompetenser som hjälper till med bedömning och utveckling av kompetenser för arbetslivet. Där får individen lära sig hur hen jobbar på en svensk arbetsplats som till exempel rutiner vid vab eller sjukskrivning och kultur vid fikarasten.

Andra exempel på generella kompetenser kan vara moduler för administration, tekniskt kunnande och dokumentation.

– När en yrkesprofil tas fram involverar vi individer från branschen. Genom workshops med representanter för olika yrkesroller, utbildare, företag, inblandade intressenter som arbetsgivarorganisation och fackförbund säkerställer vi innehåll och struktur. Det leder till ett gemensamt branschspråk för vad en individ behöver kunna i en specifik yrkesroll, förklarar Henrietta.

Vad är validering?

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en individ besitter, oberoende av hur de förvärvats.

Eftersom valideringen görs utifrån internationell standard kan kvalifikationer jämföras mellan olika länder och mellan olika typer av lärande, både formellt och informellt lärande.

Eftersom valideringen görs utifrån internationell standard kan kvalifikationer jämföras mellan olika länder och mellan olika typer av lärande.

Så här går en valideringsprocess till:

För att bedömningarna ska bli sakliga och likvärdiga är det viktigt att alla bedömare jobbar på samma sätt.

1. Utbildade bedömare

Utbildningen för att bli bedömare tar två dagar. Den anordnas regelbundet runt om i Sverige av Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Bedömningsplan

Det finns en färdig bedömningsplan utifrån kraven i yrkesprofilen. Den innehåller frågor, övningar och checklistor. Bedömaren och deltagaren arbetar alltid tillsammans.

Bedömaren och deltagaren arbetar alltid tillsammans.

3. Självskattning och kartläggning

Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna. En handlingsplan görs tillsammans med handledaren/bedömaren.

4. Bevisinsamling och bedömning

Deltagaren synliggör sina kunskaper, färdigheter och kompetenser genom att utföra uppgifter, svara på frågor och dokumentera. Bedömaren ger stöd under processen och återkopplar om kompletteringar behövs.

5. Kvalitetssäkring

När bedömaren och deltagaren är färdiga med bevisinsamlingen granskas dokumentationen av interna och externa kvalitetssäkrare.

6. Kompetensbevis

Beviset innehåller tydliga beskrivningar av deltagarens kompetens, utifrån de moduler och läranderesultat som ingår i yrkesprofilen.

Det är viktigt med intyg som bevisar att individen har den kunskap som krävs. Intyg utdelas inom områden som inte kan hänföras till det som gäller för yrkesbevis eller kompetensbevis. Det kan bland annat handla om yrkesförberedande moduler eller särskilda lokala anpassningar.

Intyg delas också ut när en individ saknar någon eller några moduler för att erhålla ett yrkesbevis eller kompetensbevis.

- Intyget säkerställer att kunnandet är både kvalitetssäkrat och relevant för branschen. Validering av kunnandet kan ske över tid på arbetsplatsen, påpekar Henrietta.

Validering av kunnandet kan ske över tid på arbetsplatsen.

Valideringsprocessen kan ta från ett halvår upp till tre år. Under vägen genomförs avstämningsmöten där man checkar av att kunskapen finns jämfört med modulens krav.

Kom igång med validering

Utbildade bedömare är nyckeln för att lyckas med validering. De som blir bedömare bör tycka att det är kul att jobba i digitala system samt känna att uppgiften både är rolig och viktig.

Utbildade bedömare är nyckeln för att lyckas med validering.

Under bedömarutbildningen får deltagarna lära sig processen kring hur validering går till och lär dig hur du stöttar deltagaren i bevisinsamling, ger uppgifter till handledare/arbetsledare, gör bedömningar samt hanterar det digitala verktyget.

Utbildningen genomförs under två dagar i samarbete med Nordiskt valideringsforum.

– Tack vare en app blir valideringen enkel. Där finns frågor för självskattning, praktiska uppgifter och övningar samt observationer och checklistor. Allt kan även skrivas ut på papper, avslutar Henrietta.

Titta gärna på filmen kring yrkesprofiler och Energiuppropet Länk till annan webbplats. som förklarar hur detta är ett pågående arbete med stöd i branschen.