Branschvalidering möter befintliga och nya kompetensbehov

Nya yrkesroller växer fram inom många branscher. Branschvalidering är ett verktyg för att möta befintliga och nya kompetensbehov.

Thomas Nylund är senior strateg och rådgivare på VafabMiljö Länk till annan webbplats. och kvalitetssäkrare av branschvalidering på Sobona.

Stefan Carlbaum Jonsson är vd på Gävle Parkeringsservice Länk till annan webbplats. och ordförande på Svepark Länk till annan webbplats..

Under 2022 gav Svepark ut en rapport som beskriver hur den nya mobiliteten har påskyndat omställningen och utvecklingen av hela parkeringsbranschen.

Fokusskifte från att övervaka parkering

Tidigare var branschens främsta fokus på att övervaka parkering för en ordnad trafiksituation. Numera är parkeringsbolagen alltmer mångfacetterade.

– I dag bidrar parkeringsbolagen till såväl stadsutveckling som stadsplanering, berättar Stefan.

I dag bidrar parkeringsbolagen till såväl stadsutveckling som stadsplanering

Fastighetsägare och byggherrar driver och utvecklar mobilitet som koncept. Dessutom leder parkeringsbranschen utvecklingen av ladd-infrastruktur och allt görs med avancerade digitala gränssnitt.

Gårdagens parkeringshus blir dagens mobilitetshus

I en hållbar stadsutveckling är mobilitetshus en möjliggörare för att:

 • Minska bilberoendet
 • Skifta till mer alternativa drivmedel
 • Underlätta människors vardag.

– Ett mobilitetshus kan även fungera som sopsugscentral, transformatorstation, pumpstation eller liknande, säger Stefan.

De kan vara testbäddar för utveckling av tjänster som är kopplade till mobilitet och hållbart resande.

Flexibla parkeringslösningar

Städer växer och förtätas, vilket skapar behov för att maximera nya och befintliga ytor.

Städer växer och förtätas, vilket skapar behov för att maximera nya och befintliga ytor.

Det kan handla om:

Bildelningstjänster – kräver hög tillgänglighet på lediga parkeringar med kringtjänster i närområdet.

Flytande system – när fler använder samma plats maximeras nyttjandet av varje yta. En parkeringsplats blir en och en halv eller två.

Park and ride – genom flexibla biljettsystem kan bilisten parkera bilen och resa vidare med andra färdsätt.

Elektrifiering och utbyggd ladd-infrastruktur

Laddning och parkering hör ihop och infrastrukturen för laddning byggs ut. Dessutom utvecklas ständigt såväl nyttjandegrad som smarta affärslösningar för befintlig ladd-infrastruktur.

– Digitaliseringen skapar möjligheter för att kunna skapa attraktiva, kundvänliga och attraktiva erbjudanden inom mobilitet, berättar Stefan.

Digitaliseringen för parkeringsbranschen handlar om:

 • Flexibla parkeringsabonnemang
 • Dynamisk prissättning
 • Digitala parkeringsledningssystem
 • Vehicle to grid
 • Delningstjänstser
 • Ladd-infrastruktur
 • Park and ride.

Hållbart byggande

Parkeringsbranschen är en viktig del av stadsbyggnadsprocessen. Det ställs allt högre krav på att bygga klimatsmarta och resurseffektiva mobilitetshus som är anpassade för ett nytt klimat med:

 • Starkare vindar
 • Mer nederbörd
 • Höjda vattennivåer.

Det ställs allt högre krav på att bygga klimatsmarta och resurseffektiva mobilitetshus som är anpassade för ett nytt klimat.

Detta kräver i sin tur en högre komplexitet i byggprocesserna med fokus på:

 • Material med så låg miljöpåverkan som möjligt, såsom grön betong
 • Smarta energilösningar
 • Avfallshantering i byggprocessen

Strukturerad validering för en ny typ av kompetens

På grund av alla förändringar som sker efterfrågas ny kompetens inom parkeringsbranschen. Den här nya kompetensen kanske inte alltid finns färdigförpackad genom befintliga utbildningar.

En strukturerad validering kan vara ett viktigt verktyg för att möta parkeringsbranschens behov av ny kompetens.

En strukturerad validering kan vara ett viktigt verktyg för att möta parkeringsbranschens behov av ny kompetens.

Avfallshantering och återvinning – en bransch i förändring

Thomas Nylund konstaterar att även avfallshantering och återvinning är en bransch i förändring med fokusskiften som:

 • Från sophämtning till sophämning – prio på förebyggande
 • Från manuellt till maskinellt och digitalt
 • Från bortskaffande till att bli en del av ett cirkulärt kretslopp.

– Att bli en del av ett cirkulärt kretslopp ökar dessutom attraktiviteten för branschen, säger Thomas.

Att bli en del av ett cirkulärt kretslopp ökar dessutom attraktiviteten för branschen.

Nya yrkesroller utvecklas

En bransch som förändras ställer nya krav på yrkesroller med fokus på:

 • Kundbemötande - service och påverkan.
 • Materialflöden – sortering, återvinning, återbruk och förädling.
 • Teknikutveckling – sensorer, Internet of Things (IoT), robotics, artificiell intelligens, logistikstyrning/ruttoptimering.
 • En aktör som är en viktig del av en hållbar stadsutveckling.

– Det är fantastiskt att vi har Sobonas branschvalideringsmodell Länk till annan webbplats. när vi står inför de här förändringarna, konstaterar Thomas.

Det är fantastiskt att vi har Sobonas branschvalideringsmodell när vi står inför de här förändringarna.

Branschvalideringsmodellen har nationella yrkesprofiler som beskriver vad en individ faktiskt behöver behärska för att klara sitt yrke.

Branschvalideringsmodellen är utvecklad av yrkeskunniga inom branschen, för branschen. Dessutom används den kvalitetssäkrade OCN-metoden Länk till annan webbplats..

Nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning

Så här ser uppbyggnaden och strukturen för Sobonas nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning ut:

Det finns en överföringsbarhet mellan olika yrkesprofiler inom en bransch, men också mellan yrkesprofiler i olika branscher.

– Det finns överföringsbara kompetenser mellan fastighets- och parkeringsbranschen och avfallshantering och återvinning som rör miljörum, fastighetsskötsel och anläggningsförvaltning, berättar Thomas.

Nya krav på kompetens

Alla förändringar inom branschen skapar behov av nya typer av kompetenser. Men i dag saknas reguljära utbildningar för flera av branschens befintliga yrkesroller. Och det är tydligt att mycket av lärandet sker på arbetsplatsen.

Branschvalidering ger en struktur för att utveckla utbildningar samt säkerställa och kvalitetssäkra lärandet som sker på arbetsplatserna.

Branschvalidering ger en struktur för att utveckla utbildningar samt säkerställa och kvalitetssäkra lärandet som sker på arbetsplatserna.

– Genom validering får individen en känsla för vad hen faktiskt behärskar och det lyfter fram det livslånga lärandet, säger Thomas.

Thomas avsluta med att lyfta potentialen till samverkan mellan olika branscher.

Stefan instämmer i att det finns många beröringspunkter mellan fastighets- och parkeringsbranschen och avfallshantering och återvinning.