Styrelsens uppdrag

Vid första anblick kan de olika beslutande organen kring ett kommunalt bolag uppfattas som snåriga. Relationerna mellan ägare, styrelse, revisorer och bolagsledning kan upplevas oklara och det krävs tydlighet kring vem som beslutar kring vad. Om det dessutom finns en bolagskoncern, med exempelvis moderbolag till de kommunala bolagen, skapas ytterligare en nivå av komplexitet.

Vi hoppas kunna räta ut en del av dessa frågetecken, men det brukar alltid finnas lokala avvikelser. Hur man har valt att organisera sig skiljer sig ofta från bolag till bolag, från kommun till kommun.

Bolagsstyrelsen spelar en stor roll för bolagets utveckling eftersom styrelsen ska besluta i strategiska frågor och om inriktning på verksamheten. Den ska också behandla risker samt finansiella och ekonomiska frågor. Det ligger också i styrelseledamöternas ansvar att kontrollera och utvärdera måluppfyllelse och vd:s insatser samt att informera/rapportera till ägaren.

Det är viktigt att den samlade kompetensen i bolagsstyrelsen är tillräcklig för att kunna utföra uppdraget. I annat fall behöver ni påtala för ägaren att det behövs kompletteringar eller se till att ni får utbildning eller biträde av sakkunniga.

De politiska partierna ska sträva efter en jämn könsfördelning i bolagsstyrelserna.

Aktiebolagslagen och kommunallagen

Alla kommunala bolag regleras av såväl aktiebolagslagen och kommunallagen, något som även påverkar dig i ditt uppdrag som styrelseledamot.

De två olika regelverken har två olika syften. Kommunallagen syftar till att värna demokrati och rättssäkerhet och går inte att rucka på, medan aktiebolagslagen är mer flexibel och öppnar upp för tolkning under förutsättning att alla är överrens. Även om regelverken har olika syften behöver det inte skapa svårigheter för det kommunala bolaget.

Ett kommunalt bolag, där kommun eller region är majoritetsägare, omfattas av offentlighetsprincipen. Därför är Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet och Sekretesslagen (OSL) också väsentliga.

Styrelsens arbete regleras av 8 kap. i aktiebolagslagen. Även om styrelsen delegerar arbetsuppgifter till vd, så kvarstår ansvarsfrågan och den kan aldrig delegeras.

Styrelseledamöternas ansvar är alltid individuellt, men besluten i styrelsen sker kollektivt och gemensamt. Avvikande mening från enskild ledamot bör protokollföras.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsens huvudsakliga uppgifter följande:

  • Fastställa strategi för bolaget
  • Följa upp och kontrollera vds förvaltning av bolaget
  • Se till att ägare och omvärld får information
    om bolagets utveckling och ekonomiska
    situation samt regelefterföljande
  • Följa de bindande regler som bolagsstämman fastställt för bolaget, till exempel de ägardirektiv som kommunen utfärdar
test

Faktaruta

Alla styrelser har som viktigaste uppgift att sköta och utveckla bolagets verksamhet i enlighet med ägarens intentioner (ägardirektiv) och för bolagets bästa. För kommunala bolag innebär det att styrelsen har det operativa ansvaret för verkställande av de ägardirektiv som är beslutade av kommunfullmäktige.