Din roll som ledamot i ett region- eller kommunägt bolag

Vad gör styrelsen i ett kommunalt bolag?

Vid första anblick kan de olika beslutande organen i ett kommunalt bolag uppfattas som snåriga. Men med kunskap kring rollen, tydliga riktlinjer och roller är det ett spännande förtroendeuppdrag där det bästa av två världar får mötas - affärsmässighet och samhällsnytta!

Läs mer om styrelsens uppdrag och ansvar

Ägarstyrning av kommunala bolag

Ägarstyrningen av kommunala bolag är viktig för att säkerställa att verksamheten är förenlig med kommunens mål och värderingar. Det handlar i grunden om att säkerställa att bolaget och kommunen styr mot samma mål. Tydliga riktlinjer och policys samt kompetenta ledamöter till bolagsstyrelsen är avgörande för att säkerställa att ägarstyrningen fungerar optimalt.

Politiker, medborgar­representant eller bolags­representant?

Som politiskt tillsatt ledamot i ett kommunalt bolag kan det vara svårt att veta vilken roll man spelar - politisk representant, medborgarrepresentant eller bolagsrepresentant. Oklarhet i detta skapar otydlighet och kan innebära konflikterande intressen. I detta avsnitt tydliggör vi vad som gäller och vad som ingår i uppdraget.

Ditt ansvar för arbetsmiljöfrågor som styrelseledamot

En god arbetsmiljö möjliggör engagemang, kreativitet och framför allt lockar det bra och rätt kompetens, vilket är viktigt för verksamhetens hållbarhet och resultat!

Som styrelseledamot är ditt arbetsmiljöansvar är långtgående. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren bland annat ansvarig för att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall. Styrelsen ger förutsättningar och följer upp att arbetsmiljön är tillfredställande. Det operativa arbetsmiljöarbetet sker i verksamheten under ledning av VD eller motsvarande.

För att veta vilka förutsättningar som ska ges och vad som ska följas upp behövs kunskap om arbetsmiljö. Av den anledningen har vi tagit fram fem filmer som mycket enkelt och kort förklarar en del av kraven som gäller inom arbetsmiljöområdet.

Filmbild

Arbetsmiljöansvar

I detta avsnitt får du lära dig mer om arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar samt vikten att inför beslut alltid beakta risker och konsekvenser för arbetsmiljön.

Filmbild

Arbetsmiljölagstiftning

Arbetsmiljölagen är en så kallad ram-lag, vad innebär det? Här lär du dig mer om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och deras relation till arbetsmiljölagstiftningen.

Filmbild

Föreskrifterna

De grundläggande föreskrifterna som är viktiga att känna till är föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), som är en metod för allt arbetsmiljöarbete, bland annat hur man kan identifiera risker, vidta åtgärder och sedan följa upp.

Filmbild

Skyddsombud och skyddskommitté

Vad är skyddsombud och skyddskommitté? Här får du lära dig mer om deras respektive roller och uppdrag.

Filmbild

Uppföljning

Som styrelseledamot ska du följa upp hur arbetsmiljöarbetet ser ut i verksamheten och att det lever upp till de lagstadgade kraven. Lär dig mer om det i denna film.

Sammanfattade arbetsmiljötips till dig som styrelseledamot:

  • Ge högsta operativa ledaren uppgiften att bedriva ett tillfredställande arbetsmiljöarbete. Se till att han eller hon har befogenheter i form av resurser, kunskaper och kompetens för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete.
  • Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Fastställ en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram.
  • Följa upp minst 1 gång per år att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljöpolicyn och att det systematiska arbetsmiljöarbete fungerar.
  • Ge verksamheten de ekonomiska resurser som behövs för att driva ett tillfredställande arbetsmiljöarbete.
  • Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetarbetet.
  • Ge högsta operativa ledaren rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen så att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas på bra sätt och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med.
  • Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid planerade förändringar innan dessa genomförs.
  • Sker en arbetsplatsolycka och det finns ett samband mellan bristen i arbetsmiljön och olyckan, kan medarbetare, chefer och förtroendevalda åtalas och dömas om denne/de brustit i att utföra sina uppgifter.

Styrelsen och politiker spelar roll

Styrelsen och politiker kan bidra till god arbetsmiljö. Attraktiva arbetsgivare tar arbetsmiljöarbetet på allvar. När arbetsmiljön är god mår och presterar medarbetare bättre, och det blir lättare att rekrytera och behålla medarbetare. De som styr bidrar mycket till verksamhetens fokus på arbetsmiljö. Det som efterfrågas skickar signaler till chefer. Här har styrelsen och politiker en viktig roll.

Läs mer på Suntarbetslivs webbplats
Vill du veta mer?
Louise Pons DreifeldtOpinionsstrateg072-216 35 15Skicka mejl till Louise

Dela sidan