Ägarstyrning av kommunala bolag

Ägaren representeras ytterst av kommunfullmäktige. Fullmäktige kan i sin tur delegera vissa ägarfrågor till kommunstyrelsen. Ägarstyrningen av kommunala bolag skiljer sig åt mellan olika kommuner och regioner, men grundprinciperna är desamma.

Ägaren, alltså kommunen eller regionen, ska bland annat fastställa ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter och minst en revisor samt se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

De fem bolagsorganen i ett kommunalt bolag
I ett kommunalt bolag finns fem bolagsorgan – bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktör, auktoriserad revisor samt lekmannarevisor.

1. Bolagsstämma
Högsta beslutande organ, där ägaren representeras av ett ombud. Det är viktigt att ombudet delges instruktioner av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse kring hur denne ska rösta under stämman. Bolagsstämman fattar bland annat beslut om ändamålet med bolagets verksamhet, och kan ge bindande direktiv som styrelse och vd är skyldiga att följa.

2. Styrelsen
Ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Har både en styrande och en kontrollerande funktion. Styrelsen ansvar för att tillsätta eller entlediga bolagets vd.

3. Verkställande direktör (vd)
Är underställd styrelsen. Ansvarar för bolagets löpande förvaltning enligt riktlinjer och anvisningar från styrelsen. Rapporterar direkt till både styrelse och bolagsstämma.

4. Auktoriserad revisor
Är ett av bolagets granskande organ, tillsammans med lekmannarevisorn. Granskar bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning.

5. Lekmannarevisor
Är liksom den auktoriserade revisorn ett granskande organ, men med uppdrag att granska bolagets verksamhet och styrning. Fokus för granskningen är bolagets ändamålsuppfyllnad. Granskningen summeras i en granskningsrapport för respektive kommunalt bolag.

Samspelet mellan de olika bolagsfunktionerna

Ägaren, bolagsstämman, revisorerna, styrelsen och vd har olika ansvar och samspelar med varandra på olika sätt. Detta samspel kan se olika ut runt om i landets kommuner, men nedan följer en figur på hur det vanligtvis ser ut.

Ägaren (kommunfullmäktige) utövar primärt sitt ägarskap på bolagsstämman, via ett ombud, som ska agera utifrån ägarens instruktion. Bolagsstämman fattar beslut (ägardirektiv) som sedan är upp till styrelse och vd (bolag) att följa.

Styrelse och ägare

Hur ser då relationen ut mellan styrelse och ägare? Det är bland annat upp till bolagets styrelse och vd att se till att fullmäktige får ta ställning till principiellt viktiga frågor. Vilka dessa principiellt viktiga frågor är kan anges i exempelvis ägardirektiven och bolagsordningen. Genom ägardirektiv kan kommunen eller regionen då lämna ytterligare anvisningar till bolagsstyrelsen.

När det finns en bolagskoncern (moderbolag) som ägare till de andra kommunägda aktiebolagen tillkommer moderbolagets styrelse som ett organ med övergripande ansvar. Enligt Aktiebolagslagen innebär det att ägaren (kommunfullmäktige) inte kan utöva ägarrollen direkt, utan den måste då utövas genom det kommunägda moderbolagets styrelse.

Ägardirektiv

Ägardirektivet skiljer sig från bolagsordningen genom att vara vad man kallar ett frivilligt formellt styrinstrument. Bolaget behöver inte ha ägardirektiv, men om det finns ägardirektiv är de juridiskt bindande för styrelse och vd. För detta krävs att de fastställs av bolagsstämman, antingen på årsstämman eller på en extra bolagsstämma. Direktivrätten är dock inte oinskränkt. Direktiven måste stå i överensstämmelse med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bolagsordningen samt vara förenliga med bolagets intresse, d.v.s. intresset av att bolaget inte vidtar åtgärder som inte är förenliga med uppfyllandet av dess syfte och verksamhetsföremål på sikt. Direktiven får inte heller vara så ingripande att de fråntar styrelsen eller vd deras funktioner som bolagsorgan.

Ägarstyrning i praktiken

Om du är intresserad av hur man kan utveckla ägarstyrningen och ta höjd för framtiden i det kommunala bolaget ska du läsa rapporten Samhällsbygge 2030 – Ägarstyrning som skapar framtidskapacitet, som Sobona arbetat fram tillsammans med Kairos Future. I rapporten finner du även en omvärldsanalys som är relevant för dig som ledamot i ett kommunalt bolag.

Nedladdningsbara dokument