Hållbar kompetensförsörjning genom regional samverkan

Effektiva strukturer för validering främjar långsiktig och strategisk kompetensförsörjning. Region Dalarna medverkar i projektet Valideringslyftet.

Karin Funcke, regional projektledare för Valideringslyft Regionala utvecklingsförvaltningen Region Dalarna Länk till annan webbplats. – Näringslivsutveckling.

Karin berättar att Region Dalarnas utvecklingsarbete som är kopplat till hållbar kompetensförsörjning genom regional samverkan kring validering startade 2021. Arbetet kunde starta på grund av Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) ESF-projekt Valideringslyft Länk till annan webbplats..

– Vi har fått ett innerligt och helhjärtat stöd från MYH. Arbetet kring validering har skett i nära samverkan med olika aktörer, både regionalt och nationellt, understryker Karin.

Karin förklarar att hållbar kompetensförsörjning handlar om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. De här perspektiven ska inkluderas i allt arbete som görs.

Hållbar kompetensförsörjning handlar om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering,

Det kan till exempel handla om att göra könsuppdelade enkäter och analyser samt att såväl kvinnor som män synliggörs i Region Dalarnas kommunikation i både ord och bild.

– Vid rekrytering, validering och kompetensutveckling ska vi säkerställa att vi främjar lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller annan diskrimineringsgrund, understryker Karin.

För att integrera de här perspektiven har Region Dalarna bland annat tagit hjälp av Region Värmlands metodstöd “Schyst!” Länk till annan webbplats..

Tack vare Valideringslyft har alla Sveriges regioner samlats samtidigt i samma utvecklingsarbete kopplat till just validering.

– Sveriges regioner har en viktig roll i frågor kring arbetsmarknad, kompetensförsörjning och validering. Därför behöver vi regioner prioritera och inkludera validering i vårt ordinarie arbete med kompetensförsörjning, fastslår Karin.

Sveriges regioner har en viktig roll i frågor kring arbetsmarknad, kompetensförsörjning och validering. Därför behöver vi regioner prioritera och inkludera validering i vårt ordinarie arbete med kompetensförsörjning.

Arbetet kring validering behöver ske i nära samverkan med andra aktörer. Detta är en av många slutsatser som Valideringsdelegationen Länk till annan webbplats. drog inom ramen för deras regeringsuppdrag som pågick 2015–2019.

Dalastrategin 2030

I utvecklingsstrategin “Dalastrategin 2030 Länk till annan webbplats.” lyfts invandringen som en del i att försöka möta utmaningarna inom kompetensförsörjning.

– Det ska vi göra genom att bättre ta vara på de här individernas kunskaper och kompetenser genom hållbara stödstrukturer där validering ingår, säger Karin.

Metod för utvecklingsprocessen

Valideringsdelegationen har tagit fram ett metodstöd för utvecklingsprocessen av en stödstruktur för validering.

I metodstödet finns de fem stegen:

 1. Få ett mandat från berörda parter.
 2. Formulera en gemensam målbild och avgränsa arbetet.
 3. Tydliggör utvecklingsarbetets praktiska ramar.
 4. Ta fram handlingsplan och en organisation.
 5. Utveckla en stödstruktur.

– Den färdiga stödstrukturen är en levande process som behöver drivas, underhållas och ibland även omprövas, förklarar Karin.

Den färdiga stödstrukturen är en levande process som behöver drivas, underhållas och ibland även omprövas.

Branschvalidering kock i offentliga kök

Med stöd av detta har Region Dalarna börjat utveckla en hållbar stödstruktur för branschvalidering kock i Dalarnas offentliga kök.

Det råder en akut brist på kockar i hela Dalarna och kockyrket är klassificerat som ett bristyrke.

– Ett sådant här utvecklingsarbete påverkas alltid av lokala och regionala förutsättningar samt resurser, berättar Karin.

Region Dalarna hörde talas om samverkansprojektet “Målbild Måltid Länk till annan webbplats.” som pågår i Västernorrland och Sollefteå kommun. Detta är ett framgångsrikt exempel som visar hur man kan möta utmaningar kring kompetensförsörjning av kockar genom branschvalidering av kock.

Region Dalarna hörde talas om projektet “Målbild Måltid” som pågår i Västernorrland och Sollefteå kommun.

Karin berättar att Region Dalarna sedan blev kontaktade av Anna som representerade den nationella aktören UHR-utbildning Länk till annan webbplats. som har utvecklat branschvalideringsmodellen och valideringsverktyget för kockyrket.

Anna berättade om Ulricehamn kommun som lyckats möta rådande utmaningar kring kompetensförsörjning av kockar.

Region Dalarna fick även reda på att det fanns någonting som hette Offentlig Gastronomi Dalarna, som är den sammankallande länken till Dalarnas nätverk för kostchefer.

Startskott för samverkan

Ett möte blev startskottet på en vansinnigt intensiv, rolig och lärorik samverkan mellan Region Dalarna, Validering-UHR och Offentlig Gastronomi Dalarna.

– Samverkan har resulterat i åtskilliga aktiviteter kring validering, berättar Karin.

Tack vare en enkät som skickades ut fick samverkans-gruppen dessa tydliga signaler som ledde till en inventering:

 • Det fanns många anställda som saknade formella betyg eller liknande dokumentation.
 • Många arbetade som måltidsbiträden eller hade kocksysslor.
 • Det var svårt att rekrytera och behålla kockar.
 • Det fanns potentiella validander.
 • Validering var inte en del i arbetet med kompetensförsörjning.
 • Det fanns en låg kunskap om validering.
 • Det fanns en vilja att få veta mer.

Vad är validering egentligen?

Karin, Anna och Anders började stöta och blöta kring vad validering egentligen är. Varför skulle de ens använda validering? När skulle de använda validering för att det skulle fylla ett riktigt syfte? De insåg detta:

 1. De behövde ha tillgång till en branschvalideringsmodell och ett valideringsverktyg.
 2. Certifierade yrkesbedömare behövde finnas med behörighet att utföra själva valideringen.
 3. Kollegiala handledare är en viktig länk mellan validanten och yrkesbedömaren.
 4. Validanden behövde veta att valideringen alltid sker utifrån hens egen fria vilja.
 5. Tid, lokaler och finansiering är viktiga aspekter.

Hur fungerar strategisk kompetensförsörjning genom operativt arbete med validering i praktiken?

Kostcheferna fick många praktiska tips och konkreta verktyg från Sollefteå och Ulricehamns kommuner. Vidare bemötte de den oro som fanns hos kostcheferna kring att medarbetarna skulle lämna organisationerna efter valideringen.

Samma oro hade funnits i Sollefteå och Ulricehamns kommuner i det inledande arbetet, men den hade visat sig vara helt obefogad.

Satsningen hade i stället bidragit till en ökad yrkesstolthet hos arbetstagarna och även en ökad samverkan mellan köken. Och tack vare kommunernas attraktiva arbetsgivarskap ville arbetstagarna stanna kvar.

Slutligen hade kostcheferna en oro kring finansieringen av valideringen. Tack vare Omställningsfonden kunde de ansöka om medel för att finansiera valideringen.

Vad behövs för komptensplanering?

Nästa steg var att kostcheferna skulle inventera sina verksamheter för att ta reda på vem eller vilka som var aktuella för yrkesbedömarutbildning, kollegial handledarutbildning och validering samt vilka kommuner som skulle erbjuda vad.

Tack vare de modiga och engagerade kostcheferna har:

 • 19 medarbetare utbildat sig till kollegiala handledare.
 • Det finns två certifierade yrkesbedömare via UHR-utbildning.
 • Flera medarbetare är redo att valideras.

Kommunerna har knutits ihop så de kan börja samverka. Ett specifikt samverkansavtal har tagits fram som kan stärka samverkan.

– Ur ett regionalt perspektiv undersöker vi hur vi ska bygga en digital komptensplattform för branschvalidering kock i Dalarna. Där ska givetvis privata måltidsverksamheter inkluderas, betonar Karin.

Snart skickas inbjudan ut till den första regionala träffen som har fokus på lärande, erfarenhetsutbyte, utvärderingar och uppföljning.

Karin avslutar med att uppmana den som är intresserad av validering att kontakta henne så berättar hon mer.

Karin Funcke

karin.funcke@regiondalarna.se
072-740 45 75