Perspektiv på branschvalidering från Myndigheten för Yrkeshögskolan

MYH driver projektet BOSS. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer.

Helén Björnsdotter är projektledare för ESF-projektet BOSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.MYH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

BOSS vänder sig till företrädare för centrala branscher som arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra validering av yrkeskompetens.

Projektet pågår 2018–2021 och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sobona har under de senaste två åren deltagit som aktiv deltagare BOSS.

Helén arbetar på enheten för arbetslivets kompetensförsörjning som ansvarar för områden som:

SeQF och nationell samordningspunkt för EQF

Validering i stort

Internationella frågor och EU:s övriga mobilitetsverktyg

Kompetensförsörjning och regional tillväxt

  • Myndighetssamverkan om övergripande kompetensförsörjningsfrågor.
  • Medverkar i regionalt tillväxtarbete och landsbygdspolitiken.
  • Medverkar i regeringens samverkansprogram.

Branschvalidering

  • Myndigheten stödjer branscherna i deras arbete med att utveckla och kvalitetssäkra samt informera om modeller för validering.
  • Driver ESF-projektet BOSS.
  • Handlägger ansökningar om utvecklingsmedel för branschvalidering.

Helén berättar att den här beskrivningen formulerades 2016 om vad branschvalidering av yrkeskompetens ska innehålla:

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Branschvalideringens legitimitet utgår från ett mandat från branschens verksamheter och företag och har ett nationellt erkännande genom arbetsmarknadens parter.

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi.

Det är branschernas krav på yrkeskompetens som är fokus för branschvalidering, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll.

Grundbulten för branschvalidering

 

 

När yrkeskrav blir formulerade skapas ett gemensamt språk. Yrkeskraven kan vara resultat av lärande eller när en individ har genomgått en utbildning.

Det första som görs är att identifiera en yrkesroll och att identifiera vad som krävs för att klara den yrkesrollen.

Det första som görs är att identifiera en yrkesroll och att identifiera vad som krävs för att klara den yrkesrollen.

– Då får vi fram en kompetensstandard som också kan kallas för en yrkesprofil, säger Helén.

Kvalifikation i SeQF

En kvalifikation är ett dokumenterat resultat av lärande som kan uppnås genom utbildning, i arbetslivet eller på fritiden genom bland annat examina, yrkesbevis eller diplom. Kvalifikationen kan inplaceras i SeQF.

Detta ger ett underlag att ta fram metoder för att utföra en branschvalidering.

En kvalifikation kan också ligga till grund för vad utbildningar ska innehålla för att klara kraven i jobbet. Kvalifikationen kan också ligga till grund för de yrkesutbildningar som MYH ansvarar för.

Kvalifikationen ger en chans för en arbetsgivare att ta fram vad individer ska kunna och vad som saknas för att träffa rätt vad gäller individuella kompetensinsatser.

Vidare kan den ligga till grund för provbestämmelser i yrkestävlingar som anordnas.

Kvalifikationen kan också ligga till grund för arbetsmarknadsanalyser och GAP-analyser för att se vilka kompetenser som finns i dag och vad som kommer behövas på sikt.

Kvalifikationer är ett nytt och effektivt sätt att kunna arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.

Kvalifikationer är ett nytt och effektivt sätt att kunna arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.

Utvecklingen går fort. Fler och fler branscher vill ansluta sig och arbeta med de här frågorna eftersom de ser att branschvalidering är ett användbart verktyg i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.

Det handlar om att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och skapa karriärvägar på ett tydligare sätt och även vid rekrytering.

Varför tvekar fortfarande en del inför att arbeta med branschvalidering?

– En del har haft en stor farhåga att överförbarheten mellan olika arbetsgivare och organisationer kan göra att man tappar medarbetare som söker sig vidare till andra, men det är snarare tvärt om. Man blir en attraktiv arbetsgivare eftersom man visar att man vill satsa, säger Helén.

Farhågorna har alltså visat sig ha motsatt effekt, eftersom som medarbetarna stannar kvar när det är tydligt vad som krävs av dem för att klara jobbet.

Farhågorna har alltså visat sig ha motsatt effekt, eftersom som medarbetarna stannar kvar när det är tydligt vad som krävs av dem för att klara jobbet.

Dessutom är samverkan viktig så företagen får höra och lära av varandra. Branscherna kan visa att farhågorna ofta inte infrias och de tappar inte medarbetare.

Hur långt har Sverige kommit med valideringsfrågorna om fem till tio år?

– Just nu händer det mycket. Det är stora omställningar och arbetsgivare har svårt att hitta personal. Så jag tror utvecklingen kommer gå i mycket hög takt framöver. Nu är det konkurrens om marknader och arbetskraft, det gäller att vara med på tåget nu, avslutar Helén.